REG3 Bachelor i regnskap og økonomirådgivning

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids studium. Studiet er basert på ukentlig undervisning på studiested Rena, med obligatorisk oppmøtekrav i utvalgte emner.

Studiet tilfredsstiller det nasjonale rammeverket for økonomisk-/administrativ utdanning på bachelornivå, samt de utvalgte emner som Finanstilsynet krever for å gi autorisasjon som statsautorisert regnskapsfører.

Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen Bachelor i regnskap og økonomirådgivning - spesialisering regnskapsfører.

 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert som et fulltidsstudium med ukentlig undervisning på studiested Rena. 

Studiets innhold bygger på Lov om regnskapsførere (Regnskapsførerloven) av 01.01.2023 og Forskrift til lov om regnskapsførere (Regnskapsførerforskriften) av 01.01.2023, samt Anbefalt plan for «Bachelor i økonomi og administrasjon – spesialisering regnskapsfører» vedtatt av UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) 22.06.2023. 

Studiet er nært forbundet med Bachelor i økonomi og administrasjon, ved at 105 studiepoeng er felles. UHR – Økonomi og administrasjon vedtok rådgivende plan for bachelor i økonomi og administrasjon i november 2018 (BØA-plan) som de 105 felles studiepoengene bygger på.

Disse studiepoengene fordeles på følgende hovedfagområder:

Hovedfagområde Studiepoeng
Bedriftsøkonomiske fag 30-45 studiepoeng
Administrative fag 30-45 studiepoeng
Samfunnsøkonomiske fag 15-30 studiepoeng
Metodefag 20-30 studiepoeng
Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 7,5-15 studiepoeng

Minst 60 studiepoeng er bygget opp i henhold til spesialiseringsemner i Anbefalt plan for «Bachelor i økonomi og administrasjon – spesialisering regnskapsfører», vedtatt av UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) 22.06.2023:

Finansregnskap og bokføring minimum 15 studiepoeng
Skatte- og avgiftsrett minimum 15 studiepoeng
Foretaksrett minimum 7,5 studiepoeng
Regnskapsføring minimum 7,5 studiepoeng
Andre spesialiseringsemner resterende opp til 60 studiepoeng

Studenter som tidligere har fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet (Rena. studieplan fra 2012 eller senere), kan få innpasset emnene fra årsstudiet i Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Bakgrunn for studiet

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er et treårig studium for personer som spesielt ønsker seg en høy kompetanse innen regnskapsfag, skatterett og rettslære, men som også ønsker en bred kompetanse innen økonomiske-/ administrative områder. 

Studiet er bygd opp etter Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - spesialisering regnskapsfører (BØA-RF), vedtatt av UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) 22.06.2023.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse.
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder.
 • har kunnskap i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag.
 • har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførers rolle i samfunnet.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan, innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære,
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap
  • begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap.
 • kan, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering.
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap
Arbeids- og undervisningsformer

Det kreves obligatorisk frammøte til enkelte emner og enkelte aktiviteter i emnene, for eksempel opplæring i bruk av programvare, muntlige presentasjoner og oppgaveseminarer. Slike krav fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres i undervisningsplanen ved semesterstart. Det er obligatoriske innleveringer i det enkelte emnet som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. 

Forventet arbeidsinnsats for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år. Den enkelte student må regne med å arbeide 37,5-45 timer pr uke. Arbeidsbelastning er det kvantitative mål på all læringsaktivitet som kreves for å oppnå forventet læringsutbytte.

Læringsformene vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium.

Høgskolen jobber kontinuerlig med utvikling av arbeids- og undervisningsformer og legger vekt på studentmedvirkning i utvikling i dette arbeidet. Arbeids- og undervisningsformer vil derfor kunne endre seg i løpet av studieløpet.

Målgruppe

Målgruppen er personer som ønsker seg en grunnutdanning innen økonomiske og administrative fag, med en fordypning innen regnskap, skatt og rettslære for å oppfylle kravet til å bli statsautorisert regnskapsfører og som ønsker kompetanse innen økonomirådgivning. Studiet er også velegnet for de som senere ønsker å studere videre til en mastergrad innenfor økonomiske fag.

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikkfaget tilsvarende S1/R1 fra videregående skole. Studenter som har et svakere matematikkgrunnlag må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet 3MET120 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Uteksaminerte kandidater vil være kvalifiserte til å arbeide som regnskapsførere og økonomirådgivere, i særlig grad i privat sektor, men også i det offentlige. Fullført studium tilfredsstiller, sammen med godkjent praksis ihht. Finanstilsynets krav, kravet til å bli statsautorisert regnskapsfører. En statsautorisert regnskapsfører kan i næring påta seg å føre regnskap for andre. Uteksaminerte kandidater vil også være godt kvalifiserte for andre stillinger innen økonomi og administrasjon. Kandidatene vil ha en kompetanse som vil kunne kvalifisere til ledere for økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter. 

Kandidatene vil kunne være kvalifiserte for å begynne på økonomisk-administrative masterutdanninger i Norge og i utlandet, blant annet Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Kombinasjonen Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og Master i økonomi og ledelse/Master i økonomi og administrasjon gir grunnlag for sidetittelen Siviløkonom. 

Internasjonalisering

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold. Kravene som stilles til studiet gjennom "Anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – spesialisering regnskapsfører" gjør at det er begrenset mulighet for utveksling i studiet.  Studentene kan dog integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i tredje semester med noe ekstra tilrettelegging.  En forutsetning for å kunne ta et slikt opphold er at studenten på forhånd har bestått eksamener tilsvarende minst 60 studiepoeng. Emner fra utvekslingsopphold må kunne innpasses for emner i studiet, slik at kravene i rammeplanen oppfylles.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet tilbys av et fagmiljø som forsker innenfor de ulike delene av det økonomisk-administrative fagområdet. Studentene vil møte forskning gjennom forskningsbasert pensum og lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert. Det vil være en progresjon i studiet med hensyn til drøfting av ulike teoretiske perspektiver, metoder og forskningsresultater. Studentene får opplæring i akademisk skriving og vil få øvelse i å bygge opp tekster i henhold til vitenskapelige standarder gjennom arbeidskrav og eksamener. I noen av emnene benyttes undervisningsmetoder basert på undersøkende prosesser. Gjennom metodeemnet og emnet «Praktisk regnskap, skatt og rådgivning» får studentene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som kreves for å gjennomføre et selvstendig arbeid under veiledning, etter vitenskapelige prinsipper og metoder.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav: 

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner. Arbeidskravene forplikter studentene til progresjon i arbeidet innenfor det enkelte emnet og gir grunnlag for tilbakemelding og vurdering for læring. I noen av emnene benyttes også arbeidskrav for å vurdere et læringsutbytte som ikke lar seg teste til eksamen. Omfang, antall og form på arbeidskrav varieres og tilpasses læringsutbyttet, undervisningsopplegg og øvrige forutsetninger i det enkelte emne. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer (individuelle og i gruppe), prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, medstudentrespons med mer. I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse

Eksamen: 

Eksamensformene som benyttes i de obligatoriske emnene i studiet er skriftig skoleeksamen, skriftlig hjemmeeksamen, mappeinnlevering, muntlig eksamen og semesteroppgave. Det benyttes både individuell eksamen og gruppeeksamen, med hovedvekt på individuell eksamen. Eksamensformer i de enkelte emner er valgt ut ifra deres egenart og læringsutbytte, samt overordnede læringsutbytte i de studiene hvor emnet inngår. Variasjonen i eksamensformer i de obligatoriske emnene er noe begrenset fordi studiet er en del av en nasjonalt standardisert utdanning med felles eksamenstradisjon innenfor fagområdet, på tvers av institusjoner.

Eksamensformen framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der det er flere deleksamener i et emne må alle deleksamener være bestått for at et emne skal vurderes til bestått.

Dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen, benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der A er den beste karakteren og E er den laveste beståtte karakteren.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag