MAKSD Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

  • Studiepoeng
   120
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
Introduksjon

Fullført studium gir tittelen Master i avansert klinisk allmennsykepleie.

Studiet er et ordinært campusstudium som tilbys på deltid, normert studietid er 3 år.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet har en klinisk fagprofil som innebærer en veksling mellom teoretiske og praktiske emner. Emnene skal gjøre kandidatene i stand til å være utviklingsorienterte, arbeide kunnskapsbasert, kunne samhandle og koordinere, samt arbeide systematisk med klinisk bedømming. Studiet starter med en introduksjon til avansert klinisk allmennsykepleie hvor studentene skal få en forståelse av den klinisk avanserte allmennsykepleiers funksjonsområde og mandat. Deretter kommer emnet Helsevurdering, som skal bidra til inngående kunnskap om kropp, sykdom, medikamenter, undersøkelse og kartleggingsverktøy. Videre vil dette bli utdypet i kliniske studier der studentene skal gjennomføre individuelle helsevurderinger av pasienter. I Personsentrert sykepleie vil det være fokus på brukermedvirkning, kommunikasjon og veiledning, hverdagsmestring og pårørendes rolle. Pasientens helseutfordringer vil være i fokus, med vurdering av ulike pasientforløp. De kliniske studier vil foregå i helsetjenesten i kommuner hvor hensikten er å utøve reelle helsevurderinger av enkeltpasienter og deres familie, kartlegge kommunenes samlede helsetilbud til befolkningen og vurdere mulige endringer. I Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunehelsetjenesten er det fokus på organisasjon og ledelse, sykepleieren som endrings- og samfunnsagent, kommunehelsetjenesten nå og fremover, samhandling og velferdsteknologi, hvor studentene skal analysere kommunenes helsetilbud og endringspotensialer. Vitenskapelige emner er fordelt over de tre studieårene, og vil følge en progresjon der læringsutbyttene skal arbeides videre med i andre teoretiske og praktiske emner. Det hele vil benyttes videre i en avsluttende masteroppgave.

Bakgrunn for studiet

Høgskolen i Innlandet tilbyr masterstudium i avansert klinisk allmennsykepleie i tråd med Forskrift om nasjonale retningslinjer for avansert klinisk allmennsykepleie av 01.02.20 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-45. Ved fullført studium oppnås graden Master i Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng). 

Overordnet mål for Master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKAS) er å utdanne høyt kompetente kandidater som kan arbeide klinisk og personsentrert, gjennomføre fag- og utviklingsarbeid og utvikle sykepleietjenesten i kommunene. Kandidatene skal kunne gjøre gode prioriteringer ved å vurdere pasienter, pårørende og familien helhetlig, og samhandle tverrfaglig til det beste for pasientene. Utdanningen er i tråd med anbefalinger fra International Council of Nurses (ICN) for utdanning til Advanced Nurse Practitioner, samt internasjonale og nordiske erfaringer. En avansert klinisk allmennsykepleier er: «En autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstaking, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land» (ICN, 2004).

Masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie skal bidra til å styrke kvaliteten på helse og omsorgstjenestene i kommunene. Målgruppen for de som er utdannet innen Avansert klinisk allmennsykepleie er pasienter i alle aldre med helseutfordringer og sykdommer. Utdanningen omfatter avansert sykepleie ved både akutte, kortvarige og kroniske sykdommer og pasienter med flere og sammensatte tilstander, bl. annet med både somatiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer og sykdommer.

Avansert klinisk allmennsykepleie er en yrkesutøvelse med utvidet og avansert sykepleierolle i helse og sosialtjenesten i samsvar med myndighetenes satsingsområde for å imøtekomme økt kompetansebehov i helsetjenesten generelt og kommunehelsetjenesten spesielt for å ivareta befolkningens komplekse og sammensatte helsetilstander. En Avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) er en sykepleier med breddekompetanse og klinisk fordypning som kan yte helhetlig helsehjelp i en selvstendig rolle og funksjon. AKS arbeider personsentrert og kunnskapsbasert.  Profesjonsutøvelsen er basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap og vil sikre helhetlige pasientforløp gjennom samhandling, koordinering og sømløse tjenester mellom organisasjons- og tjenestenivåene.

Den avanserte kliniske allmennsykepleier vil ha kompetanse innen følgende fire områder:

-          Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

-          Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning

-          Faglig ledelse og koordinering

-          Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

AKAS sine funksjons- og ansvarsområder omfatter direkte klinisk praksis, etisk beslutningstaking, coaching og veiledning, konsultasjon, samarbeid, case management, forskning og utvikling og lederskap.

Demografiske forhold i samfunnet med økt antall eldre, mer kroniske lidelser og komplekse sykdommer i befolkningen, barn og unge med psykiske helseproblemer og en økning av innvandrere med alternativ helseforståelse og traumatiske livshendelser medfører nye utfordringer. Medisinsk-teknologisk utvikling gir flere og nye behandlingsmuligheter og stiller nye krav til helsetjenester. Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. Hensikten med reformen er at den skal bedre folkehelsen og styrke samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten for sikre koordinerte helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. I Stortingsmelding 26, Fremtidens primærhelsetjeneste (2014-2015) beskrives en kommunehelsetjeneste med nye brukergrupper med krevende og komplekse, medisinske, psykiske og psykososiale behov, som medfører nye og utvidede roller for helsepersonell og økt behov for sykepleiere med avansert klinisk kompetanse. Kompetanseområder som særskilt trekkes frem som fremtidens kompetansekrav til yrkesutøvere i helsetjenesten, er samhandlings- og koordineringskompetanse på tvers av fag- og tjenestenivåer, velferdsteknologisk kompetanse, samt forbedrings- og utviklingskompetanse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om begreper, teorier og verdigrunnlag som utgjør et faglig grunnlag for forståelsen av den avanserte kliniske allmennsykepleiers rolle, funksjon og mandat i lys av sykepleie som vitenskap og profesjon, og i forhold til samfunnets behov 
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk som er relevant for videreutvikling av avansert klinisk allmennsykepleie 
 • har spesialisert innsikt i patofysiologi, sykdomslære, mikrobiologi og farmakologi for å utøve avansert klinisk allmennsykepleie og fremme pasientsikkerhet og trygge pasientforløp 
 • har inngående kunnskap om smitte, resistensutvikling og infeksjonsforebyggende tiltak 
 • har avansert kunnskap om bruk av teknologi og systematiske kliniske undersøkelsesmetoder og standardiserte vurderingsverktøy og kan gjennomføre en systematisk og dialogbasert kartlegging av pasientens helsehistorie 
 • har inngående kunnskap om veiledning, helsepedagogikk og forhold som påvirker helsekompetanse 
 • har avansert kunnskap om brukermedvirkning og personorientert sykepleie til voksne pasienter med akutte og langvarige helseproblemer, og deres pårørende
 • kan anvende kunnskap i endrings- og implementeringsarbeid innen kommunehelsetjenesten 
 • har inngående kunnskap om anvendelse av aktuelt lovverk, forskrifter og retningslinjer av betydning for akutte og langvarige helsebehov innen kommunehelsetjenesten 
 • har avansert kunnskap om hvordan levekår, sosioøkonomiske og kulturelle forhold påvirker helse, sykdom, behandling og sykepleie 
 • kan identifisere og analysere behov for helsefremmende, forebyggende og lindrende tiltak hos personer som er utsatt for helsesvikt eller er syke 
 • har inngående kunnskap om innvandrerbefolkningen, minoritets- og samers rettigheter og helsetilstand, og deres syn på helse, sykdom, behandling og pleie
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utføre kunnskapsbasert sykepleietjeneste utfra et helhetsperspektiv, utføre helsevurdering og iverksette avansert klinisk allmennsykepleie i medvirkning med pasient, pårørende og familien 
 • kan analysere og kritisk forholde seg til egen rolle som avansert klinisk allmennsykepleier og dra nytte av tverrfaglig kompetanse i sykepleiefaglig ledet team 
 • kan analysere og ta i bruk ulike kommunikasjonsmetoder og samarbeidsformer i møte med voksne pasienter med akutte og langvarige helseproblemer, og deres pårørende 
 • kan bruke relevante metoder for å gjennomføre helhetlig klinisk sykepleiefaglige undersøkelse av pasient for å identifisere pasientens helsetilstand og sykdomsrelaterte endringer (fysiologiske, psykologiske og psykososiale), iverksette medikamentell behandling og relevante sykepleie- og behandlingstiltak 
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskap, ulike teorier og informasjonskilder, og anvende disse til faglige vurderinger og begrunnelser i kliniske pasientsituasjoner 
 • kan bruke relevante metoder for å støtte pasientens mestring og helsekompetanse 
 • kan analysere pasienters levevaner, ressurser, mestringsevne og sosiale situasjon 
 • kan bruke relevant kunnskap for å begrunne faglig forsvarlige prioriteringer av helsehjelp i lys av nytte, tilgjengelige ressurser og alvorlighetsgrad 
 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset utviklings- og/eller forskningsprosjekt i avansert klinisk allmennsykepleie, med hensiktsmessig vitenskapelig metode under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer 
 • kan ut fra etiske og personsentrerte perspektiver analysere pasientens behov for velferdsteknologi 
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere betydningen av egen og den samlede sykepleietjenestens egenart, kompetanseområder og kompetanseutvikling, og anvende ulike former for kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre avansert klinisk allmennsykepleie med høy kvalitet i eget klinisk arbeid 
 • kan analysere og reflektere over egen rolle i tverrfaglig team, og vurdere den samlede tjenestens fagutøvelse
 • kan analysere kommunale system- og rammefaktorers innvirkning på helsetjenester og foreslå nødvendige endringer som ivaretar sykepleiefaglige verdier og utvikler kvalitet på tjenesten 
 • kan anvende sine kunnskaper til å lede og koordinere pasientrettede aktiviteter som bidrar til å sikre pasientmedvirkning, sammenhengende og trygge pasientforløp i egen enhet og på tvers av tjenestenivåer i kommunehelsetjenesten
 • kan designe et forskningsprosjekt, analysere og formidle egen og andres forskning innen sykepleie og tilgrensende fagområder, og delta i faglige og helsepolitiske diskusjoner som bidrar til innsikt i helsetjenesten 
 • kan anvende erfarings, – brukerkunnskaper og ferdigheter på faglige problemstillinger, som bidrar til endring, nytenkning og innovasjon i sykepleietjenesten 
 • kan identifisere, analysere og fremme etiske problemstillinger i kommunehelsetjenesten og forskningsetiske utfordringer i fagutvikling- og forskningsprosjekter
 • kan kommunisere kunnskap om faktorer som omhandler minoritets- og innvandrerbefolkningens helsetilstand 
 • kan anvende pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning av pasienter, pårørende og studenter for å styrke deres helsekompetanse og mestring
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet veksler mellom teoretiske og kliniske emner, samt studier i klinisk praksis. For å oppnå programmets læringsutbytter kreves et sett av forskjellige undervisnings- og arbeidsformer: Forelesninger vil bidra til formidling av ny og oppdatert kunnskap. Gruppearbeid, workshops, seminarer og rollespill vil fremme diskusjon, refleksjon og presentasjon av egne synspunkter og vurderinger i sykepleie og av egen rolle som avansert klinisk allmennsykepleier. Øvelser og simulering vil være viktig for utvikling av praktiske/tekniske ferdigheter og klinisk trygghet. Kliniske studier vil bidra til integrering av teori og praksis, å gjøre studiet praksisnært og samtidig gi rom for innovasjon. Dette vil bidra til utvikling av selvstendige og endringsdyktige sykepleiere gjennom integrasjon av kunnskaper fra fag og forskning. Studiet er på 120 studiepoeng og gjennomføres på deltid over tre år. Det er beregnet en arbeidsbelastning på 900 - 1200 timer per år. Dette innebærer både aktiviteter organisert av høgskolen, og den innsats den enkelte student legger ned i form av selvstudier.

Praksis

Praksis og analytisk kompetanse, samt endringskompetanse i møte med ulike pasientgrupper og deres pårørende i kommunehelsetjenesten. Forberedelse til kliniske studier vil foregå i høgskolens øvingsavdeling for sykepleie. Aktuelle arenaer for kliniske studier kan være hjemmesykepleie, sykehjem, omsorgsbolig, legekontor, intermediær enhet og akuttenheter i kommunehelsetjenesten, samt distriktspsykiatrisk senter, distriktsmedisinsk senter og avdelinger i spesialisthelsetjenesten.

Hoveddelen av de kliniske studiene er veiledet og blir vurdert av faglærer fra høgskolen og klinisk veileder. De kliniske studier er organisert som åtte ukers veiledede studier som gjennomføres fleksibelt innenfor en periode på 12 uker i første studieår. De kliniske studier organiseres av høgskolen, og det er utarbeidet egen plan for de kliniske studier. Fire ukers ikke veiledet praksis gjennomføres andre studieår på valgfritt, relevant praksissted.

Målgruppe

Studiet retter seg mot sykepleiere som ønsker å styrke sin kliniske vurderings – og handlingskompetanse, og som ønsker å bidra til å håndtere fremtidige utfordringer i en kommunehelsetjeneste i endring. Studiet retter seg både mot nyutdannede sykepleiere og sykepleiere med arbeidserfaring.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

 i sykepleie og autorisasjon som sykepleier. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Krav om politiattest
PKHT - Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Relevans for arbeidsliv og videre studier

En kandidat med Master i avansert klinisk allmennsykepleie vil med sin kompetanse kvalifisere for nye, selvstendige og avanserte kliniske funksjoner innen kommunehelsetjenesten, i tråd med nasjonale føringer. Sykepleiere med avansert klinisk kompetanse skal møte pasienters og familiers akutte og langvarige helsebehov i kommunehelsetjenesten. Avanserte kliniske allmennsykepleiere kan forbedre kvaliteten på og tilgangen til helsetjenester, utvikle nye løsninger som kan møte individuelle behov og effektivisere dagens helsetjenester. Profesjonsutøvelsen er basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Studieprogrammet bygger på sykepleievitenskap og andre relevante kunnskapsområder. Relevante arbeidsområder er for eksempel hjemmesykepleie, intermediære avdelinger, sykehjem og andre kommunale helseinstitusjoner. Master i avansert klinisk allmennsykepleie er en master etter § 3 i Forskrift om krav til mastergrad. Studiet kvalifiserer for videre doktorgradsstudier innen fagområdet både i norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Internasjonalisering

Det legges til rette for internasjonal utveksling i løpet av studiet. Det vil passe best i 4. semester knyttet til emnet Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunehelsetjenesten. Det vil også legges til rette for utveksling i 6 semester i forbindelse med skriving av masteroppgaven.

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet må få det planlagte oppholdet godkjent av høgskolen på forhånd.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring.  Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet et fagmiljø med mange forskere, og undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap, som innebærer vitenskapelig, erfarings- og brukerkunnskap. Studentene vil få undervisning i vitenskapsteori, forskningsmetoder og det å arbeide kunnskapsbasert. Forskning og det å arbeide kunnskapsbasert vil være tema gjennom hele studiet, og det vil være mulig å delta i pågående forsknings- og utviklingsprosjekter.

Vurderingsformer

Studiet har ulike vurderingsformer for å teste ulike typer av kompetanse for eksempel essay, hjemmeeksamen og masteroppgave. De forskjellige eksamener vil teste forskjellig analytisk og refleksjonskunnskap som er viktig for utøvelse av sykepleie. Eksamensformene er både gruppeeksamen og individuell eksamen.  Vurderingsformen for hvert emne er angitt i emnebeskrivelsen.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for helse- og sykepleievitenskap