K2NOR217 Norsk 2 for 1.-7. trinn

Norsk 2 for 1.-7. trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen. Det er organisert som et delvis nettbasert deltidsstudium over to semestre med tre samlinger per semester på studiested Hamar. Høgskolens læringsplattform benyttes i undervisningen.

Studiemodeller
Norsk 2 for 1.-7. trinn
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
O
Bakgrunn for studiet

Studiet er utarbeidet innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og skal gi deltakerne anledning til å videreutvikle et faglig og fagdidaktisk grunnlag for norskopplæring i grunnskolen. Studiet skal fremme et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kjennskap til teorier om lesing, skriving og muntlighet
 • har kunnskap om elevers skriftspråklige utvikling
 • har kunnskap om litteratur for barn og unge i ulike sjangrer og medium
 • har kunnskap om endringsprosesser i språket og om normeringsspørsmål i moderne norsk
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan organisere og drive tilpasset lese- og skriveopplæring etter faglig grunngitte prinsipper
 • kan bruke språk- og tekstkunnskap aktivt i veiledning av elever
 • kan lese, analysere, tolke og vurdere ulike typer tekster og sette dem inn i en større sammenheng 
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan vurdere egen praksis som norsklærer
 • har innsikt i norskfagets bredde og sammenhenger og kan reflektere kritisk og konstruktivt
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens læringsplattform.  I tillegg er det inntil seks obligatoriske samlinger i løpet av studieåret på studiested Hamar. 

Innhold og arbeidsmåter er i stor grad knyttet til deltakernes daglige arbeid i skolen. Arbeidskravene består av praksisnære oppgaver som deltakerne gjennomfører individuelt og i grupper, som for eksempel utprøving av undervisningsopplegg. Det vil bli gitt veiledning gjennom studieåret ved tilbakemelding på skriftlige arbeider og i andre former. Drøfting av og refleksjon over egen praksis som norsklærer vil være en sentral del av studiet

Målgruppe

Studiet retter seg mot lærere som underviser på 1.-7. trinn i grunnskolen.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på barnetrinnet, med minst 30 studiepoeng i norsk i fagkretsen. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet bidrar til økt kompetanse i norskfaget hos lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Faget gir fordypet innsikt i de grunnleggende ferdighetene, med særlig vekt på lesing, skriving, digital kompetanse og muntlighet.
Lærerutdanning som inkluderer 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag, kvalifiserer for opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

Det er ikke aktuelt med utenlandsopphold i dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Vurderingsformer

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljer

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk