K2ENG1813 Engelsk 1 for 8.-13. trinn

Engelsk 1 for 8.-13. trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15 studiepoeng hver: English in Use og Teaching and Learning English. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Studiet er nett- og samlingsbasert med seks obligatoriske samlinger i løpet av studieåret. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar. I tillegg organiseres et ukelangt studieopphold i York. Den øvrige undervisningen er nettbasert med bruk av høgskolens læringsplattform.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Studiemodeller
Engelsk 1 for 8.-13. trinn (Kull 2024)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
15
O
15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
O
Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og hever lærernes kompetanse i engelsk språk og fagdidaktikk, slik at de kan fungere som ressurs i fag- og læringsmiljøet på egen arbeidsplass. Deltakerne styrker sine forutsetninger for å drive engelskopplæring med grunnlag i gjeldende læreplan i engelsk. I studiet vil deltakerne møte arbeidsmåter som bidrar til å utvikle deres identitet som engelsklærere og deltakere i faglige diskurser. De vil også utforske problemstillinger relatert til egen klasseromspraksis i engelskfaget.

Studiet har fokus på undervisning for 8.-13. trinn og vektlegger fagdidaktisk refleksjon, deltakernes egen språkbevissthet og språkutvikling i engelsk, og hvordan de kan stimulere elevenes språkbevissthet og språkutvikling. Gjennom arbeid med deltakernes egne skriftlige og muntlige tekster modelleres ulike former for strategier, vurdering, samarbeid og refleksjon egnet for å utvikle språklig bevissthet og kompetanse. Deltakerne vil også tilegne seg profesjonsfaglig digital kompetanse relevant for engelskfaget, blant annet gjennom å utforske autentiske digitale tekster og digitale læringsressurser. I studiet vil deltakerne også møte for eksempel samskrivingsverktøy, digitale vurderingsformer, digitale presentasjonsverktøy, og ulike digitale medier.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om det engelske språkets struktur
 • har kunnskap om språktilegnelse, språkbevissthet og språkinnlæringsstrategier i en flerspråklig kontekst og hvordan man kan bruke denne kunnskapen i undervisningen
 • har kjennskap til relevante aspekter ved engelsk som verdensspråk
 • har kunnskap om hvordan man underviser i grunnleggende ferdigheter i engelskfaget
 • har kunnskap om gjeldende læreplan for engelsk, samt andre relevante styrings- og veiledningsdokumenter, og overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • har kunnskap om engelskspråklige tekster og andre kulturuttrykk
 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder og vurderingsmetoder, og erfaring i å anvende disse i praksis
Ferdigheter

Kandidaten

 • har god praktisk språkferdighet i engelsk og kan være en god språklig rollemodell for elevene
 • kan bruke relevant terminologi til å formidle kunnskap om språklige temaer
 • kan reflektere over valg av undervisningsmetode og tekster tilpasset målgruppen
 • kan analysere, reflektere og treffe begrunnede fagdidaktiske valg ut fra tilegnede kunnskaper om språk, kultur og fagdidaktikk
 • kan bruke og kritisk vurdere egnede læringsressurser, deriblant digitale
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og fagdidaktiske kompetanse, blant annet gjennom å bruke digitale verktøy
Arbeids- og undervisningsformer

Innhold og arbeidsmåter er stor grad knyttet til studentenes daglige arbeid i skolen. Samtidig gir studiet faglig fordypning og utvikler studentenes egen kompetanse og ferdigheter i engelsk.

Gjennom øvingsoppgaver og obligatoriske oppgaver får studentene planlegge og/eller prøve ut forskjellige arbeidsmåter innenfor faget. Studentene arbeider individuelt, parvis og i grupper både på samlinger og på nettet, og inviteres til å reflektere over hvordan ulike arbeidsmåter og læringsformer fremmer egen læring. Utenom de organiserte samlingene forutsettes det at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium, gjennom arbeid med medstudenter og gjennom høgskolens læringsplattform.

Arbeidskravene omfatter bruk av digitale verktøy og kunnskapsdeling i eget kollegium. Elevvurdering er en integrert del av innholdet i studiet. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Studentene skal bruke engelsk aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med faglærere og medstudenter. Det forventes at studentene kommer forberedt til planlagt undervisning.

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere på 8. til 13. trinn med mindre enn 30 studiepoeng i engelsk i sin utdanning.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 8. til 13. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelsk undervisning på trinn 8-13.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir økt kompetanse i engelsk språkferdighet og fagdidaktikk for lærere på 8. til 13. trinn.

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i engelsk.

 

Internasjonalisering

Høgskolen arrangerer et ukelangt studieopphold i York. Ved deltagelse får studentene utført ett av sine obligatoriske arbeidskrav. Studenter som eventuelt ikke deltar på turen til York må utføre dette arbeidskravet hjemme.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studienter har en kristisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk.

Vurderingsformer

Skriftlig individuell eksamen og muntlig eksamen.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk