GRUVO Undervisning av voksne i grunnleggende ferdigheter

Undervisning av voksne i grunnleggende ferdigheter

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Undervisning i grunnleggende ferdigheter for voksne er et nettbasert videreutdanningstilbud på bachelornivå for lærere og andre som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Tilbudet har et særlig fokus på opplæring i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Studiet skal gi lærere og andre som underviser voksne, kompetanse i å tilrettelegge opplæring basert på læringsmål i grunnleggende ferdigheter som er utviklet av Kompetanse Norge.

Studiet organiseres med tre emner: digitale ferdigheter, regning og lesing/skriving. Hvert emne gir 10 studiepoeng og går over to semestre, med oppstart ca. 1.september og eksamen i mai.

Se mer informasjon under studiet oppbygging og innhold.

Studiets oppbygging og innhold

Tilbudet er et rent nettbasert videreutdanningstilbud, og gir dermed økt fleksibilitet ved at studentene kan studere hvor og når de vil. Det vil bli noen møter i samtid via Zoom og noe arbeid i grupper.

Studiet organiseres med tre emner: digitale ferdigheter, regning og lesing/skriving. 

Hver emne er organisert i tema og deltema med tilhørende nettbaserte aktiviteter av mindre omfang. Hver aktivitet må gjennomføres før man går videre til neste tema. For å ta eksamen forutsettes det at samtlige obligatoriske aktiviteter i emnene skal være gjennomført og godkjent.

All kommunikasjon mellom deltakerne, samt de oppgavene som studentene skal gjøre, vil foregå via høgskolens digitale læringsplattform. Møter foregår i Zoom.

Pensumlitteratur blir gjort tilgjengelig i læringsplattformen, og det gis oppgaver tilknyttet disse pensumtekstene som studenten kan jobbe med innenfor et visst tidsrom på egen hånd og/eller sammen med andre studenter. Det henvises til litteratur og andre kilder underveis i forelesningene. Innhold og arbeidsmåter er i stor grad knyttet til studentenes arbeidsplass, erfaring og elevgruppe.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Studiet skal styrke kompetansen til lærere og andre som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter i tråd med de politiske føringene og den økte satsingen på livslang læring. En internasjonal undersøkelse om voksnes ferdigheter, PIAAC 1-rapporten (2012; 2104), viser et behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter blant voksne i Norge. I et arbeidsmarked i stadig endring og omstilling stilles det krav til stadig kompetanseutvikling. Det er behov for å styrke muligheter blant voksne for å kunne delta i arbeidslivet. Dette forankres i Stortingsmelding 16 (2015-2016); Fra utenforskap til ny sjanse- samordnet innsats for voksnes læring.  Opplæring i grunnleggende ferdigheter er et ledd i innsatsen mot utenforskap.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til pedagogiske og didaktiske perspektiver knyttet til opplæring for voksne på ulike opplæringsarenaer i arbeid og samfunnsliv
 • har bred kunnskap om Kompetanse Norges beskrivelse av læringsmål innenfor grunnleggende ferdigheter
 • har bred kunnskap om lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter
 • Har bred kunnskap om grunnleggende digitale ferdigheter
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over valg av læringsformer og aktiviteter for voksne, basert på pedagogiske og fagdidaktiske perspektiver
 • kan anvende faglige kunnskaper til å analysere, vurdere og dokumentere voksnes grunnleggende ferdigheter
 • kan anvende faglige kunnskaper og læringsmål til å planlegge, gjennomføre og evaluere begrunnede undervisningsopplegg for utvikling av voksnes grunnleggende ferdigheter
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til en kunnskaps-, erfarings- og arbeidsplassbasert opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne
 • har innsikt i pedagogiske perspektiver og teorier knyttet til voksnes læring
 • har kunnskap om opplæring i grunnleggende ferdigheter på ulike arenaer med utgangspunkt i og teori om voksnes læring
 • kan bruke veiledning tilpasset voksne i opplæring
Arbeids- og undervisningsformer

Innenfor de respektive emnene vil det bli utarbeidet forelesningsvideoer, det vil være fokus på studentaktive læringsformer, som nettseminarer, casebaserte oppgaver knyttet til egen arbeidsplass, arbeidslogger/refleksjonsnotater og øvelser. Noen av disse vil være individuelle, mens andre vil foregå gruppevis. 

Det vil også bli også lagt ut fagtekster som belyser fagdidaktiske og pedagogiske perspektiver, særlig tilknyttet digitale ferdigheter og grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Studentene vil få skriftlig respons på innleverte oppgaver. I oppgaver og arbeidskrav vil de få øvelse i og erfaring med ulike digitale verktøy, og gjennom det vil de øke sin digitale kompetanse. Relevante arbeidskrav innenfor digitale ferdigheter kan for eksempel være å utarbeide en digital læringsressurs til bruk i egen undervisning/veiledning, og et refleksjonsnotat som gjør rede for den metodiske tilnærmingen og de didaktiske valgene.

Praksis

Studenter ved studiet vil normalt arbeide med undervisning av voksne. Det er ingen praksis utover dette.

Målgruppe

Studiet retter seg mot lærere og andre som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter.

Studiet er også relevant for de som planlegger og organiserer slik opplæring for voksne. Dette kan være opplæring som tilbys i arbeidslivet, i vekstbedrifter eller i frivilligheten.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

og minimum 1 års praksis fra undervisning, veiledning eller tilsvarende

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er relevant for arbeid med og opplæring i grunnleggende ferdigheter hos voksne. Det skal være relatert til de voksnes arbeidsliv og dagligliv med mål om å øke kompetanse hos den enkelte.

Internasjonalisering

Gjennom studiet vil studentene bli gjort kjent med internasjonale perspektiver på kompetanse, livslang læring og arbeidsliv. Det vil også benyttes internasjonal forskning og litteratur som bakgrunn for den pedagogiske tenkningen.

Det er ikke aktuelt med utenlandsopphold i dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk.

 

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er basert på aktuell norsk og internasjonal forskning på relevante fagfelt.

Vurderingsformer

Obligatoriske krav i hvert emne vurderes med godkjent/ikke godkjent.

For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent oppgavene.

Eksamen vurderes med karakter (A-F).

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk