GRDIG Digitaliseringsskolen for næringslivet

Digitaliseringsskolen for næringslivet

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet består av fire emner à 7,5 studiepoeng og gir tilsammen 30 studiepoeng på bachelornivå. 

Studiemodell kombinerer bruk av digitale læringsressurser via en digital læringsportal og digitale samlinger. Det kan være aktuelt å tilby fysiske samlinger hvis det er hensiktsmessig. 

Canvas benyttes som læringsplattform der læringsprosessen og fagstoffet presenteres i form av videoforelesninger, fagtekster, oppgaver osv. Studiemodellen har som utgangspunkt at studentene jobber med læringsressursene i studiets læringsportal før samlingene. Samlingene benyttes i stor grad til kort gjennomgang av sentrale teorier som deretter anvendes i praktiske læringsaktiviteter i grupper. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av 4 emner à 7, 5 studiepoeng:

 • Emne 1: Praktisk innføring til digital strategi
 • Emne 2: Digital transformasjon
 • Emne 3: Digital ledelse
 • Emne 4: Digital kommunikasjon

Emne 1: Praktisk innføring til digital strategi anbefales gjennomført før de øvrige emnene.

Studiemodeller
Digitaliseringsskolen for næringslivet
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
52.5
O
7.5
7.5
O
7.5
Bakgrunn for studiet

Teknologier i den digitale tidsalderen skaper disrupsjon og fører til endringer i forretningsbetingelser. Nye forretningsbetingelser gjør at bedrifter må endre sine strategier for å overleve og fortsette å utvikle seg. Det kreves at bedrifter må klare å forstå sammenhengen mellom teknologiendring og endrede forretningsbetingelser slik at bedrifter kan endre sin strategi før den blir tvunget til det av endringer i forretningsbetingelsene.  

Mange bedrifter opplever at for å overleve i den digitale tidsalderen må de gjennomføre en digital transformasjon. Samtidig opplever de at de stadig har potensiale for å effektivisere eksisterende prosesser gjennom sterkere grad av digitalisering. Bedriftens digitale modenhet og digitalkompetanse kan også variere innenfor forskjellige forretningsfunksjoner. Ledere i små og store bedrifter opplever en dynamisk og kompleks digital kontekst og et stort behov for kompetanse innen digitalisering og digital transformasjon.  

Studiet gir en bred faglig plattform for å forstå hvilke forretningsmessige utfordringer handel, industri og servicebedrifter møter i den digitale tidsalderen og hvordan de kan møte disse. Dette er et prakademisk studium, hvor både praksisrelaterte og akademiske komponenter er integrert i studiet slik at studiet er mest mulig relevant for de som er i arbeidslivet. 

Studiet er utviklet av HHS og SELL i samarbeid med Lillehammer Næringsforening. Kompetanse Norge har finansiert utviklingen. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om digitale teknologitrender og hvordan teknologiske endringer skaper endringer i forretningsbetingelser i ulike sektorer
 • har kjennskap til hovedtyper av informasjonssystemer og teknologier som brukes i handel, industri og service bedrifter  
 • har kunnskap om hvordan digitalisering kan effektivisere forretningsprosesser samt vurdere bedriftens digitalmodenhet og behov for digital transformasjon  
 • har kunnskap om digital ledelse og kan anvende metodikk for utvikling av digital strategi
 • har kunnskap om digital kommunikasjon i intern og ekstern samhandling og kan planlegge merkevarebygging og omdømme på nett og gjennom sosiale medier  
 • har kunnskap om etiske og juridiske aspekter ved innføring og bruk av digitale medier 
 • har kunnskap om digital sikkerhet, bærekraftig digitalisering og sirkulærøkonomi
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utvikle ny digital eller justere eksisterende strategi basert på vurdering av strategisk og praktisk nytte av nye teknologier  
 • kan foreta prosessmodellering og forbedre arbeidsprosesser gjennom større grad av digitalisering 
 • har metodiske og analytiske ferdigheter for å utarbeide kost/nytte vurderinger av innføring av digitaliseringsverktøy  
 • kan gjennomføre digitaliserings- og/eller digitaltransformasjonsprosjekter, anskaffe digitale verktøy, lede transformasjonsprosesser, utvikle organisasjonens digitale modenhet og kompetanse 
 • kan velge blant verktøy for effektiv ekstern digital kommunikasjon rettet mot omdømme- og merkevarebygging samt verktøy som effektiviserer intern kommunikasjon og samhandling blant ansatte. 
 • Kan utarbeide plan for digital sikkerhet og bærekraftig digitalisering
 • kan benytte lover og regelverk for digital sikkerhet, personvern, opphavsrett og immaterielle rettigheter 
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til nytenking og digital innovasjon, digitalisering, digital transformasjon og disruptiv innovasjon. 
 • kan se verdien av digitale samarbeidsformer med kunder og leverandør samt internt i bedriften mellom ansatte 
 • har forståelse for den forretningsmessige betydningen av ulike digitaliseringsprosesser og kan kritisk vurdere anvendelse av digitale teknologier  
 • har innsikt i relevante etiske og juridiske problemstillinger knyttet til digitalisering i ulike bransjer, samt i utøvelse av digital ledelse 
Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er kombinert bruk av nettbaserte løsninger og digitale eller fysiske samlinger. Digitale læringsressurser vil være tilgjengelig via en digital læringsplattform. Studentene jobber individuelt og i grupper på og mellom samlinger. 

I hovedsak vil studentene jobbe hjemme med lesning og videogjennomgang som forberedelser til samlingene, og samlingene vil brukes til korte forelesninger om sentrale temaer som deretter anvendes i oppgaver i grupper. 

Hvert emne har obligatoriske innleveringer med tilbakemeldinger fra faglærere.  

Målgruppe

Målgruppen for studiet er de som er, eller i framtida vil bli, ledere eller mellomledere for små eller mellomstore bedrifter. I tillegg vil studiet også være aktuelt for alle andre som har en rolle i digital transformasjon i organisasjoner, for eksempel de som jobber med utvikling av nye arbeidsprosesser i en organisasjon samt IKT ansatte med ansvar for bedriftens digitaliseringsløp.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Deltakere som ikke oppfyller opptakskravet kan tas opp som kursdeltaker, og få utstedt kursbevis etter gjennomføringen. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for ulike funksjoner i arbeidslivet, f. eks. innen ledelse og rådgivning i virksomheter eller til stillinger med ansvar eller delansvar for digitalisering. 

Studiet kan også tas som støttefag til en annen utdanning. Studiet kan inngå i bachelorgrader fra Høgskolen i Innlandet eller andre utdanningsinstitusjoner i en såkalt” fri” bachelorgrad (i hht Forskrift opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2).  

Studiet vil også kunne inngå i opptaksgrunnlaget for videre studier på mastergradsnivå ved høgskoler og universiteter. 

Internasjonalisering

Fagområdet er et internasjonalt forskningsområde og deler av pensum kan derfor være på engelsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikke avanserte søk, kildekritikk, referanseteknikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til høgskolens forskningsmiljø innen digitalisering, organisasjon- og ledelsesfag, og studiet er basert på anerkjent forskning innen fagfeltet.

Utgifter

Studieavgift pr emne: kr. 12.500,-

Semesteravgift kommer i tillegg. Mer om semesteravgift.

Vurderingsformer

Hvert emne har obligatoriske oppgaver som gjennomføres før studenten kan framstille seg til eksamen. Arbeidskravene er utformet slik at studenten bruker opparbeidede kunnskaper og ferdigheter for å gi egen arbeidsplass et digitalt løft,  f. eks. gjennom utvikling av digitale strategier, kartlegging av eksisterende informasjonssystemer, prosessforbedringer, anskaffelse av nye systemer og verktøy, kost/nytte analyser, plan for digitalkompetanseløft i organisasjonen, digitale markedsføringsplaner, tiltak for bedre samhandling internt i bedriften, plan for gevinstrealisering o.l. 

Eksamen består av en individuell hjemmeeksamen over 2 uker basert på gjennomgående arbeid (arbeidskrav) i emnet. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring