DIG1001 Digital transformasjon

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalt: DIG1000- Praktisk innføring til digital strategi.

Emnets innhold
 • Den digitale tidsalderen, herunder informasjonsøkonomi, digitale plattformer og økosystemer, digitale forretningsmodeller, digitale markeder og digitale organisasjoner 
 • Digitale forretningsmodeller, tjenesteinnovasjon og digital tjenesteyting  
 • Disruptive innovasjoner og fremvoksende digitale teknologier og ulike type informasjonssystemer  
 • Digital arbeidsformer, digital innovasjon og intraprenørskap  
 • Verdistrømanalyse, prosessledelse, prosessmodellering og metoder for prosessforbedring 

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan definere utfordringer og muligheter som organisasjoner møter i den digitale tidsalderen 
 • kan beskrive digitale teknologier og forklare hvordan teknologiutvikling kan transformere bedrifter 
 • kan skille mellom digitalisering og digital transformasjon og redegjøre for suksessfaktorer og fallgruver for digital transformasjon. 
 • kan skille mellom ulike typer informasjonssystemer og gjøre rede for hvordan de støtter forretningsstrategi og forretningsprosesser 
 • Kan skille mellom ulike typer digitale arbeidsformer og gjøre rede for hvordan de støtter bedrifter kjernedriften og de kreative utforskende aktiviteter 
 • Kan skille mellom aktiviteter knyttet til kjernedrift og utforskende, og gjøre rede for hvordan intraprenørskap kan vareta i bedriften 
Ferdigheter

Studenten

 • kan foreslå og begrunne innføring av digitale teknologier som vil transformere bedrifter  
 • kan gjennomføre overordnet verdistrømanalyse for bedriften og identifisere potensiale for effektivisering av prosesser 
 • kan relatere forretningsprosesser til informasjonssystemer i bruk og identifisere områder som kan digitaliseres ytterligere 
 • Kan foreslå prosess som støtter digital innovasjon i bedrifter  
 • kan identifisere kost/nytte-effekter av digitaliseringstiltak med fokus på lønnsomhet, intern og ekstern effektivitet og kostnader ved innføring av digitale teknologier  
 • kan revidere bedriftens digitale strategi og planlegge et digital transformasjonsprogram  
Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle hvordan informasjonssystemer kan understøtte forretningsprosesser 
 • kan utforske digitale teknologier med tanke på fremtidig konkurranseevne  
 • Kan bruke relevant forskningskunnskap for å løse bedriftens praktiske problemstillinger
Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er kombinert bruk av nettbaserte løsninger og digitale eller fysiske samlinger. Digitale læringsressurser vil være tilgjengelig via en digital læringsplattform. Studentene jobber individuelt og i grupper på og mellom samlinger. 

I hovedsak vil studentene jobbe hjemme med lesning og videogjennomgang som forberedelser til samlingene, og samlingene vil brukes til korte forelesninger om sentrale temaer som deretter anvendes i oppgaver i grupper. 

Emnet har obligatoriske innleveringer med tilbakemeldinger fra faglærere. 

Arbeidskrav

Emnet har to obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før framstilling til eksamen.

Vurdering

Eksamen består av en individuell eksamen over 2 uker. Eksamensoppgaven bygger på obligatoriske oppgaver i emnet.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A – F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
2 Uke(r)
 • Alle
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring