DIG1003 Digital kommunikasjon

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalt: DIG1000 - Praktisk innføring til digital strategi.

Emnets innhold
 • Digital markedsføringsstrategi, herunder digital synlighet, omdømmebygging, merkevarebygging på Internett og sosiale medier 
 • Intern kommunikasjon i et digitalt perspektiv; avstandsledelse, digitale samarbeidsformer  
 • Bærekraftig digitalisering og sirkulærøkonomi
 • Digital sikkerhet, herunder trusler og trusselmodellering 
 • Sentrale rettsregler innenfor opphavsrett og immaterielle rettigheter 
 • Analog og digital bruk av åndsverk, og andre rettigheter og regler som gjelder utøvende kunstnere, katalogreglene m.m  
 • Etiske og juridiske aspekter når det gjelder informasjonsvirksomhet, herunder personvernhensyn, ytringsfrihet og begrensninger, offentlighetsloven og internasjonale regler 
 • Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger 
 • Samhandlingsteknologi for tettere integrasjon mot kunder og leverandører og internt i bedriften

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om elementer i ekstern kommunikasjon og kan redegjøre for metoder for å øke digital synlighet, samt digitale verktøy for merkevare- og omdømmebygging. 
 • har kunnskap om hvordan intern kommunikasjon er forandret gjennom digitale verktøy og hva det innebærer for ledelse av menneskelige ressurser 
 • har kunnskap om digital sikkerhet og hvordan bedriften kan beskytte seg mot digitale trusler  
 • har kunnskap om bærekraftig digitalisering og sirkulærøkonomi
 • har kjennskap til etiske og juridiske aspekter når det gjelder intern og ekstern kom-munikasjon, herunder personvernhensyn, ytringsfrihet og begrensninger, opphavsrett og immaterielle rettigheter 
 • kan beskrive hvordan moderne samhandlingsteknologi kan gi tettere integrasjon mot kunder og leverandører og bedre samhandling mellom ansatte 
Ferdigheter

Studenten

 • kan lage en overordnet plan for å øke digital synlighet, skape bedre omdømme og merkevarebygging på Internett  
 • kan lage en overordnet plan for forbedring av intern kommunikasjon i bedriften som utnytter digitale samhandlingsteknologier 
 • kan utarbeide et sett med prinsipper for digital sikkerhet og en plan for å styrke organisasjonens sikkerhetskultur, bygge sikkerhets kompetanse og beskytte bedriften mot digitale trusler 
 • kan identifisere problemstillinger knyttet til personvern, ytringsfrihet, opphavsrett og immaterielle rettigheter i organisasjonens kommunikasjonskanaler og praksis 
 • har praktisk kunnskap om verktøy for effektiv intern og ekstern digital kommunikasjon, og hvordan markedsføre bedriften på nettet 
 • kan utarbeide plan for bærekraftig digitalisering og sirkulærøkonomi
Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere om bedriftens eksterne og interne kommunikasjon er konsekvent gjennom alle digitale samhandlingsteknologier 
 • kan foreta etiske vurderinger av intern og ekstern kommunikasjon.   
 • kan buke relevant forskningskunnskap for å løse bedriftens praktiske problemstillinger
Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er kombinert bruk av nettbaserte løsninger og digitale eller fysiske samlinger. Digitale læringsressurser vil være tilgjengelig via en digital læringsplattform. Studentene jobber individuelt og i grupper på og mellom samlinger. 

I hovedsak vil studentene jobbe hjemme med lesning og videogjennomgang som forberedelser til samlingene, og samlingene vil brukes til korte forelesninger om sentrale temaer som deretter anvendes i oppgaver i grupper. 

Emnet har obligatoriske innleveringer med tilbakemeldinger fra faglærere.

Arbeidskrav

Emnet har to obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før framstilling til eksamen.

Vurdering

Eksamen består av en individuell eksamen over 2 uker. Eksamensoppgaven bygger på obligatoriske oppgaver i emnet.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A – F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
2 Uke(r)
 • Alle
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring