ÅRPED Årsstudium i pedagogikk

Årsstudium i pedagogikk

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser. Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling, sosialisering, oppdragelse, undervisning, opplæring og danning. Årsstudiet tar opp pedagogiske grunnlagsproblem og knytter dette til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Pedagogikk er et danningsfag som skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og refleksjon.

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudiet gir studentene en generell innføring i pedagogiske grunnbegreper og menneskelig utvikling og læring, samt en grunnleggende forståelse av pedagogikken historisk og i samtiden, og dens plassering i vitenskapshistorien og filosofien. 

Årsstudiet tilsvarer første studieår på bachelor i pedagogikk, fleksibel (se studiemodell).

Det er 50 % oppmøte på all undervisningsaktivitet på årsstudiet. Dette er beskrevet i de ulike emnebeskrivelsene.

Studiemodeller
Årsstudium i pedagogikk (Kull 2024)
Bakgrunn for studiet

Årsstudiet i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet skal gi deg en grunnleggende praktisk og teoretisk forståelse av pedagogikk som disiplin. Årsstudiet vil sette deg i stand til å analysere, forstå, og vurdere ulike prosesser knyttet til læring, sosialisering, danning, motivasjon og oppdragelse på et historisk, filosofisk og samfunnsaktuelt plan. Årsstudiet gir deg videre en grunnleggende forståelse for kildebruk og kildekritikk, samt grunnleggende metodekompetanse. 

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Studentene har kunnskap om pedagogiske grunnbegreper og kjenner sentrale teorier i de aktuelle pedagogiske fagområdene, og kan arbeide med fagkunnskapen på en selvstendig måte.
 • Studentene har kjennskap til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, og kan søke etter, analysere og vurdere dette kritisk.
 • Studentene kan gjøre rede for, drøfte og vurdere hvordan det legges til rette for læring og utvikling på et historisk, filosofisk, samfunnsmessig og menneskelig plan.
Ferdigheter
 • Studentene kan anvende relevant teori for å vurdere konsekvensene av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på barn og unges oppvekst, danning og utdanning. 
 • Studentene kan oppdatere seg om sentral kunnskap og ny forskning innenfor pedagogikkfaget. 
 • Studentene kan gjøre rede for sentrale pedagogiske problemstillinger i eget arbeid og formidle faget internt og eksternt. 
 • Studentene kan søke etter, analysere og vurdere kjerneinnhold i faglitteraturen, og forsknings og utviklingsarbeid. 
 • Studentene kan trekke fram grunnlinjene i pedagogikkens historie for å forklare dagens skole- og oppvekstvillkår.
 • Studentene kan vurdere implikasjonene av informasjonsteknologiens framskritt og påvirkning på barn og unges oppvekst og læringsmiljø.
 • Studentene kan vurdere og reflektere over egne og andres arbeid og bruke vurdering aktivt for å fremme læring og faglig utvikling.
Generell kompetanse
 • Studentene har innsikt i faglige problemstillinger knyttet til menneskets læring, utvikling og motivasjon i lys av historiske, filosofiske og samfunnsmessige kontekster.
 • Studentene kan drøfte og vurdere hvordan det legges til rette for læring og utvikling. De kan presentere kjerneinnhold i faglitteraturen både muntlig og skriftlig.
 • Studentene har innsikt i hvilke faktorer som kan være avgjørende for målsetting og valg av framgangsmåte i undervisningssituasjoner.
 • Studentene evner å arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet.
   
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid, felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Følgende prinsipper legges til grunn for valg av undervisningsformer, arbeidskrav og eksamensformer: 

 • Erfaringslæring: gjennom å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre nye erfaringer med ulike former for pedagogisk arbeid. Studentene skal settes i stand til å kunne beskrive handlinger og resultater, samt og analysere disse ut fra ulike pedagogiske perspektiver 
 • Praksisorientering: Utgangspunktet for arbeidet i studiet skal være å kunne forstå teorigrunnlaget i en praktisk sammenheng. Studentenes arbeid med og refleksjoner i forhold til praktiske arbeidskrav skal derfor også ha en sentral plass i studiet. Praksisorienteringen vil også komme til syne gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering av praktiske øvelser i arbeidskrav  
 • Problembasert tilnærming: Studentene skal lære å arbeide med selvstendig formulering av problemstillinger, forskningsspørsmål og informasjonssøkning. Dette innebærer at studentene eksempelvis får erfaring i å arbeide med problembasert læring og case. 
 • Prosjektorientering: Studiet vil legge opp undervisning og arbeidskrav på en slik måte at studentene arbeider ut fra problemområder. Her er det fokus på at studentene skal være aktive deltakere i å analysere og vurdere kjernespørsmål innenfor de ulike pedagogiske fagområdene. 

Årsstudiet i pedagogikk er et samlingsbasert studium. Det arrangeres samlinger på Høgskolen i Innlandet – Lillehammer. I tillegg vil det i de fleste emner være nettbasert undervisning i form av seminar, veiledning og andre undervisningsressurser. Det er 50% oppmøteplikt på all undervisningsaktivitet.  

Årsstudiet tilsvarer 60 studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer en arbeidsbelastning på 1500 til 1800 timer.  

Målgruppe

Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i pedagogikk som fag, eller som lurer på om videre studier i pedagogikk er noe for deg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Årsstudiet kan tas som et selvstendig studium, eller inngå som det første året i bachelor i pedagogikk og bachelor i pedagogikk, fleksibel ved Høgskolen i Innlandet. Ved fullført bachelorgrad kan du kvalifisere deg for ulike masterstudier ved Høgskolen i Innlandet og andre studiesteder.
Det er behov for pedagogisk kompetanse på mange ulike arbeidsplasser og i ulike sammenhenger, for eksempel knyttet til veiledning, opplæring, individuell tilrettelegging og endringsarbeid på organisasjonsnivå.

Med årsstudiet i pedagogikk får du ikke undervisningskompetanse.

Internasjonalisering

Alle uteksaminerte kandidater har tilegnet seg både nasjonale og internasjonale perspektiver som er relevant innenfor det pedagogiske og spesialpedagogiske fagområdet. Flere av emnene ved programmet legger opp til interkulturell forståelse og kommunikasjon gjennom pedagogisk praksis. Studiets undervisning og pensum formidles på skandinaviske språk og engelsk.

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.  
Studentene må gjennomføre et obligatoriske kurs, i regi av biblioteket, om bruk av kilder og akademisk skriving. 

Forskningsbasert undervisning

Studentene vil gjennom årsstudiet lære å søke opp informasjon, samt forme, analysere og drøfte relevante pedagogiske problemstillinger i tråd med vitenskapelig praksis og studiets nivå, omfang og egenart. Videre forholder studentene seg til forskningsbasert litteratur både gjennom undervisning og egen praksis.  

Vurderingsformer

Vurderingsarbeid skal være en integrert del av studiet, og har som formål  

 • at studentene skal få tilbakemelding på egen utvikling sett i sammenheng med beskrivelser av læringsutbytte  
 • at studentene skal få erfaring i å vurdere og gi tilbakemelding på eget og andres faglige arbeider 

Gjennom studieløpet er det lagt opp til varierte vurderingsformer i skriftlig og muntlig format.  

For detaljer om vurderingsformer og oppmøtekrav se den enkelte emnebeskrivelse. 

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk