VUVEI Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage

Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er på masternivå og blir tilbudt som deltidsstudium over ett år. Studiet er nett- og samlingsbasert, og inngår i ordningen  Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere.

Studiets oppbygging og innhold

Veilederutdanningen deles i to moduler, en felles grunnmodul (15 stp) og en valgmodul  (15 stp) for videre spesialisering inn mot veiledning av studenter, nyutdannede eller kollegagrupper.

Valgmoduler:
1.    Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede
2.    Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling

Innhold
•    Veiledning, kommunikasjon og relasjonsbygging
•    Profesjonsforskning, profesjonsteori og profesjonell utvikling
•    Organisasjon og lærende kulturer
•    Profesjonens kunnskapsbase og profesjonsetikk
•    Vitenskapsteori og metode

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Studiet bygger på nasjonale Rammer for veilederutdanning i barnehage og skole og Rammer for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole.

Studiet kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning,  nyutdannede lærere og kollegagrupper. Studiet skal bidra til å ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsarbeid i barnehage og skole.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten
•    har avansert forskningsbasert kunnskap om lærerprofesjonens kvalifisering, læring, utvikling, etiske utfordringer og dilemma knyttet til arbeidet som lærer i barnehage og skole
•    har inngående kunnskap om faglige, etiske og pedagogiske prinsipper og perspektiver på profesjonsveiledning
•    har inngående kunnskap om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, kollektive lærings- og utviklingsprosesser, kommunikasjon og relasjonsbygging
•    har spesialisert kunnskap om rammeplaner/læreplaner og pedagogiske utfordringer i barnehage  og skole
•    kan anvende sin kunnskap om veiledning på ulike veiledningsområder
•    kan kritisk analysere faglige problemstillinger innenfor ulike veiledningsutfordringer med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten
•    kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning og profesjonsutøvelse for å analysere og kritisk reflektere over profesjonsveiledning i utdanning og yrke
•    kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor veiledningsfeltet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
•    kan analysere og forholde seg kritisk til forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og anvende kunnskapen i egen veiledning i samsvar med profesjonsetiske normer
•    kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til relevante tema og læreprosesser i utvikling av profesjonalitet i veiledningsfeltet

Generell kompetanse

Kandidaten
•    kan analysere relevant forskning, nyere profesjonsteori og forskningsetiske problemstillinger innen veiledningsfeltet relatert til barnehage og skole
•    kan planlegge, gjennomføre og kritisk analysere og evaluere veiledningsprosesser
•    kan formidle resultater fra eget og andres forsknings- og utviklingsarbeid til studenter, kolleger og fagfeller og delta i debatt på fagområdet
•    kan ta initiativ til nytenking og utvikling når det gjelder veiledning
•    kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen veiledning på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres med tre samlinger pr. semester, totalt seks samlinger. Samlingene gjennomføres på studiested Hamar. Hver samling er på to dager. Det er arbeidskrav og nettverksarbeid mellom hver samling.

Det legges opp til ulike undervisnings- og læringsformer som: forelesninger, diskusjoner, individuelle og kollektive læringsaktiviteter som veiledning, litteraturstudier, FOU-arbeid, seminarer og evalueringer. Høgskolens digitale læringsplattform brukes i undervisningen.

Praksis

Praksiselementene er knyttet til praksis gjennom kollektive øvelser på samlingene og til veiledning i mellomperiodene på egen arbeidsplass. Det knyttes også praksiselementer til utviklings-/FoU-arbeider gjennom studentenes planlegging, gjennomføring og analyser av individuelle arbeider og FOU-arbeid i gruppe.

Målgruppe

Lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Søkere skal stå i, eller etablere et pedagogisk veiledningsforhold med studenter, nyutdannede eller kolleger.

 

Opptakskrav

Fullført minimum 3-årig lærerutdanning. Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som lærer eller barnehagelærer etter endt utdanning.

 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir kompetanse i å veilede lærerstudenter i praksisopplæring, nyutdannede nytilsatte lærere i den første tiden i yrket og kolleger i læringsgrupper.
Videreutdanningen kan innpasses som valgemne i studiet Master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet.

 

Internasjonalisering

På studiet benyttes internasjonal litteratur og internasjonale perspektiver på veiledning og profesjonskunnskap.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Studiet gjennomføres i tråd med nasjonale rammer for veilederutdanning og nyere forskning på feltet.

Vurderingsformer

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk