VUSOSP Videreutdanning i sosialpedagogikk, barne- og ungdomskunnskap

Videreutdanning i sosialpedagogikk, barne- og ungdomskunnskap

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
Introduksjon

Studiet er en fulltids videreutdanning i sosialpedagogikk, barne- og ungdomskunnskap på masternivå.

Videreutdanningen består av to emner, hver på 30 studiepoeng med avsluttende vurdering. Digitale undervisningsformer vil utgjøre hovedparten av undervisningen, i tillegg til en tredagers fysisk samling hvert semester/emne. Studentene vil få tilgang til en rekke digitale undervisningsressurser som vil supplere den digitale og fysiske undervisningen.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner som bygger på hverandre.

Sosialpedagogiske perspektiver, barne- og ungdomskunnskap (Høst, 30 Studiepoeng). Det første emnet i videreutdanningen vil gi studentene innføring i sentrale sosialpedagogiske teorier, grunnbegreper (sosialisering, læring og utvikling), og fenomener som sosial klasse, kjønn, etnisitet, makt, identitet, motivasjon og selvoppfatning. I dette perspektivet skal også endring i politikk og samfunn og tilgang på spill og internett belyses som et fenomen i barn og unges oppvekst. Målet med emnet er en økt forståelse for strukturer og mekanismer bak inkluderende og ekskluderende prosesser i ulike pedagogiske situasjoner og organisasjoner og å kunne bli i stand til å utøve profesjonelt og etisk forsvarlig sosialpedagogisk arbeid. 

Sosialpedagogisk veiledning og utvikling av tiltak (Vår, 30 Studiepoeng). I det andre emnet utfordres studentene til å aktivt anvende innsikten fra det første emnet til å planlegge, gjennomføre og evaluere et sosialpedagogisk tiltak. Her utfordres studenten til å (videre)utvikle relevante tiltak og arbeidsformer i møte med aktuelle sosialpedagogiske fenomen som mobbing, skolevegring og utenforskap. Studentene vil bli presentert for ulike modeller, redskaper, veiledningsformer og tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid, med en forventning om at de på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre aktører skal kunne ta stilling til hensiktsmessige arbeidsformer i møte med konkrete problemstillinger i egen arbeidshverdag. 

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Den nye organiseringen av sosialpedagogikk-studiet (fra årsenhet på BA-nivå til videreutdanning på MA-nivå) kommer som et resultat av dialog med praksisfelt og nasjonale og nordiske forskningsmiljøer. Videre bygger den på innsikt om endringer i sentrale styringsdokumenter for skole og barnehage. Fra alle nevnte aktørposisjoner tas det til orde for at kompetanse i anvendt sosialpedagogikk vil være hensiktsmessig å utvikle. Dette henger sammen med en forståelse av et utfordringsbilde for dagens barn og unge som krever økt kompetanse blant ansatte i skole og barnehage på tema som mobbing, skolevegring og inkluderende læringsmiljø.

Videreutdanning i sosialpedagogikk, barne- og ungdomskunnskap er et tilbud til personer som ønsker å utvikle kompetanse til sosialpedagogisk arbeid til beste for barn og unge i barnehage og skole.

Gjennom studiet fokuseres det på barn og unges «formelle og uformelle sosialiseringsagenter», og strukturer og mekanismer i sosial og faglig inkludering, marginalisering og ekskludering. Den enkelte student utfordres til å kritisk reflektere  rundt hva en som profesjonell voksen kan gjøre i møte med tema som livsmestring, mobbing, utenforskap, skolevegring og frafall. 

I videreutdanningen vektlegges studentens evne til å planlegge, gjennomføre og evaluere sosialpedagogiske tiltak og sosialpedagogisk veiledning. Tverrfaglig samarbeid med aktører i og utenfor barnehage og skole står sentralt.    

Med sosialpedagogisk kompetanse vil en som medarbeider i pedagogiske institusjoner kunne være en aktiv og samtidig kritisk pådriver for et godt læringsmiljø. Målet er å utvikle en helhetsforståelse for arbeid med sosial inkludering i pedagogiske institusjoner innenfor dagens samfunnsstrukturer og for morgendagens samfunnsdeltakelse.  

Studiet er bygget opp av to 30 studiepoengs emner:

 • Sosialpedagogiske perspektiver, barne- og ungdomskunnskap (Høst)
 • Sosialpedagogisk veiledning og utvikling av tiltak (Vår)

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om relevante sosialpedagogiske teorier og lovverk knyttet til barn og unges oppvekst- og læringsmiljø
 • Har inngående kunnskap om hvordan en rekke institusjoner og relasjoner, formelle og uformelle, påvirker barn og unge
 • Har inngående kunnskap om sentrale sosialpedagogiske veiledningsformer
 • Har kunnskap om tverrfaglig samarbeidskompetanse som middel til å bedre barn og ungens psykiske helse og sosiale situasjon
Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende relevant teori om barn- og unges oppvekstvilkår og sosialpedagogiske teorier i analyse av barn og unges oppvekst- og læringsmiljø i relevante institusjoner/sektorer
 • Kan veilede barn, unge, foresatte, kolleger og oppdragsgivere på en måte som setter dem i stand til å bidra til egen og andres læring og mestring
 • Har kunnskap om evalueringsformer av sosialpedagogiske tiltak med intensjon om å bidra til kunnskapsbaserte og kontinuerlige forbedringer
Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan gjenkjenne og analysere utviklingstrekk og faresignaler i skole- og barnehagemiljøer og anvende adekvate sosialpedagogiske tiltak
 • Kan designe sosialpedagogiske tiltak i samarbeid med kolleger og ledere på egen arbeidsplass
 • Kan samarbeide tett og respektfullt med alle profesjoner/yrkesgrupper som kan medvirke til gode lærings- oppvekst- og arbeidsmiljøer
 • Har kunnskap om kildekritikk og kan vise dette i sosialpedagogiske tiltak
Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, demonstrasjoner, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett.

Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper med oppgaveløsninger med referanse til faglitteraturen. Det legges til rette for nettbasert samarbeid.

Arbeidskravene fordrer utprøving i sosialpedagog-rollen. Det er en stor fordel om studenten har eller kan skaffe seg tilgang til faktiske læringsarenaer (skole og/eller barnehage). Det kreves imidlertid ikke en formell posisjon som sosialpedagog for å delta på studiet og gjennomføre arbeidskrav.

Praksis

I dette studiet er det ingen formell praksisperiode.

Målgruppe

Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, barnehagelærere eller andre yrkesgrupper som arbeider med/ ønsker å arbeide med barn og unge i skole og barnehage. Den er spesielt relevant for de som ønsker å styrke sin kompetanse i å bygge trygge sosiale og pedagogiske læringsmiljøer for barn og unge.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning fra profesjonsutdanninger innen pedagogiske fag eller helse- og sosialfag. Andre bachelorgrader med en fordypning innen samfunnsfaglige emner slik som pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori godkjennes også. Relevant yrkespraksis i form av erfaring fra arbeid med barn og unge i skole, barnehage eller institusjon, er en fordel, men ikke et krav.  

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanningen har som mål å utvikle studentenes kunnskapsgrunnlag og personlige kompetanser til å håndtere utfordringer i sitt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i sosialpedagogikk. Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer med å utøve, forvalte og/eller å utforme sosialpedagogiske tiltak og arbeidsformer er et utgangspunkt for læreprosesser.

Studiet tar sikte på å gi økt forståelse for sosialpedagogiske utfordringer og muligheter i skole og barnehage. Studiet er derfor i første rekke siktet inn mot barnehagelærere og lærere i grunnskolen og videregående skole og ansatte i skole og barnehage med helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger.

Fullført og bestått studium gir også grunnlag for å søke om innpassing i masterutdanninger.

Internasjonalisering

Studiets rammer gir ikke rom for utveksling, men studentene blir gjennom engelskspråklig og nordisk litteratur presentert for internasjonale perspektiver på sosialpedagogikk. Videre legges i studiets emner vekt på en systemisk forståelse av sosialpedagogiske tema, herunder forholdet mellom lokal praksis og global påvirkning.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikke avanserte søk, kildekritikk, referanseteknikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Undervisere på studiet vil presentere og gjøre tilgjengelig et bredt spekter av faglitteratur, som både ivaretar en klassisk sosialpedagogisk tradisjon, og som utfordrer og utdyper forskningen og teoriutviklingen på feltet.

Videre er undervisere på studiet aktive forskere på sosialpedagogiske tema. Både egen og andres forskning vil dermed bli en naturlig og integrert av undervisningen i studiet.

Vurderingsformer

Vurderingsarbeid er en integrert del av studiet, og har blant annet som formål at studentene skal få tilbakemelding på egen utvikling knyttet til studiets mål. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i begge emner. 

Det er valgt skriftlig individuell hjemmeeksamen som vurderingsform for emne 1. I emne 2 skal studentene opp til individuell muntlig eksamen i gruppe. I begge eksamensformene får studentene mulighet for å vise faglig forståelse og modenhet.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning