VUPRA Veilederutdanning for praksisveiledere i helse-, sosial- og velferdstjenesten

Veilederutdanning for praksisveiledere i helse-, sosial- og velferdstjenesten

  • Studiepoeng
   10
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum, Lillehammer
Introduksjon

Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger fordelt på et studieår. Studiets nivå er ett emne på masternivå.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Studiet skal sikre, fremme og utvikle studiekvaliteten i praksisstudiene for utdanningene i helse- og velferdstjenesten. I nasjonale veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene henvises det til hvilke krav som bør stilles til praksisveilederes generiske veiledningskompetanse og anbefalte læringsutbytter for praksisveilederutdanning. (Universitets- og Høgskolerådet 2018). Ut fra kravene til kvalitet i praksisstudier tilbyr Høgskolen Innlandet en attraktiv utdanning i praksisveiledning.

Studieprogrammet skal gi formell veiledningskompetanse hos praksisveiledere med ansvaret for studentveiledning og vurdering i praksisfeltet.

Læringsutbytte

Kandidaten har ved fullført studium oppnådd følgende læringsutbytte i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten
• har kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
• har inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner
• har inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
• har inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
• har kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Kandidaten 
• kan planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper
• kan tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger
• kan planlegge og gjennomføre vurdering av læringsutbytter og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
• kan analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet
• kan anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi

Generell kompetanse

Kandidaten
• kan kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
• kan reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis
• kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
• kan anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Arbeids- og undervisningsformer

I praksisveilederutdanningen vil det bli benyttet metoder som stimulerer studentens egenaktivitet, selvstendighet og kritiske tenkning. Erfaringsutveksling vil ha en sentral rolle. Undervisningsmetodene som brukes i studiet vil variere fra forelesninger, digitale verktøy, gruppeoppgaver, øvelser i ulike veiledningsmetoder og selvstudie. I selvstudie kan studentene jobbe i grupper eller individuelt. Det legges vekt på at studentene tilegner seg kunnskap gjennom nyere faglitteratur og forskning.

Det vil være arbeidskrav til forberedelser mellom samlingene.

Høgskolen benytter Canvas som læringsplattform i utdanningen.

Målgruppe

Praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten med utdanning på minimum bachelornivå.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

innen helse- og velferdstjenesten og 1 års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Praksisveilederutdanningen gir formell veilederkompetanse til veiledning av studenter i praktiske studier i helse- og velferdstjeneste.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen aktuelle fagområder. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking.

Det legges vekt på at den enkelte søker informasjon i forhold til temaene som tas opp på samlingene gjennom studiet, og anvender og drøfter den vitenskapelige kunnskapen i studieoppgavene og fordypningsoppgaven.

Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging.

Vurderingsformer

Studieprogrammet består av ett emne og eksamen som er valgt i dette emnet er individuell fordypningsoppgave. 

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for helse- og sykepleievitenskap