PRA3000 Praksisveiledning i helse-, sosial-, og velferdstjenesten

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst, 2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum, Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen krav.

Emnets innhold
 • Sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
 • Rammer for læring og læring i praksis
 • Veiledningstradisjoner
 • Veilednings hensikt og veilederrollen
 • Ulike veiledningsmetoder
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Informasjonskompetanse, kilde og referanseteknikk
 • Formativ og summativ vurderinger i praksis
 • Skikkethetsvurderinger
 • Veiledning i etiske dilemmaer
 • Refleksjon over egen veiledningspraksis

Læringsutbytte

Studenten har ved fullført emne oppnådd følgende læringsutbytte i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studente
• har kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
• har inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner
• har inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
• har inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
• har kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Studenten 
• kan planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper
• kan tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger 
• kan planlegge og gjennomføre vurdering av læringsutbytter og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
• kan analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet
• kan anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi

Generell kompetanse

Studenten
• kan kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen 
• kan reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis 
• kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
• kan anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Arbeids- og undervisningsformer

I praksisveilederutdanningen vil det bli benyttet metoder som stimulerer studentens egenaktivitet, selvstendighet og kritiske tenkning

 • Erfaringsutveksling vil ha en sentral rolle. Både på tvers av profesjonstilhørighet og innad i de ulike profesjonsbakgrunnene studentene bringer med seg inn i studiet.
 • Undervisningsmetodene som brukes i studiet vil variere fra forelesninger, digitale verktøy, gruppeoppgaver, øvelser i ulike veiledningsmetoder og selvstudie.
 • I selvstudie kan studentene jobbe i grupper eller individuelt.
 • Det legges vekt på at studentene tilegner seg kunnskap gjennom nyere faglitteratur og forskning.
 • Det vil være arbeidskrav til forberedelser mellom samlingene.
 • Høgskolen benytter digital læringsplattform i utdanningen.
Arbeidskrav
 1. Minimum 80 % deltagelse på studiesamlinger
 2. Skriving av 3 logger med fokus på refleksjon over egen veiledningspraksis
 3. Faglig gruppepresentasjon
Vurdering

Individuell hjemmeeksamen over 5 dager. 
Prestasjonen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
Bestått - Ikke bestått
Individuell
5 Dag(er)
 • Alle
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
PRAKSIS
10
01.08.2023
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for helse- og sykepleievitenskap