VUPRA Veilederutdanning for praksisveiledere i helse-, sosial- og velferdstjenesten

Veilederutdanning for praksisveiledere i helse-, sosial- og velferdstjenesten

  • Studiepoeng
   10
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum, Lillehammer
Introduksjon

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres over 2 semester. Undervisningsformer under samlingene vil være ressursforelesninger om relevant tema, praktiske veiledningsøvelser og deling av erfaringer i basisgruppe/storgruppe. Studentene fordeles i basisgrupper under studiets gjennomføring. Det vil også gjennomføres digitale nettforelesninger.

Studiet har til hensikt å utdanne kvalifiserte praksisveiledere som tilegner seg grunnleggende ferdigheter i praksisveiledning, utvikler kunnskap om læring i praksis og hvordan stimulere studenter til refleksjon i praksissituasjoner. Etiske utfordringer i veiledning og utfordringer knyttet til skikkethetsvurdering tematiseres. Gjennom studiet skal du bli bevisst egen veilederrolle.

Ved endt utdanning har du formell kompetanse til å veilede og vurdere ut fra den aktuelle utdanningens rammer og innhold.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

Studiemodeller
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse-, sosial- og velferdstjenesten
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
55
Bakgrunn for studiet

I nasjonale veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene henvises det til hvilke krav som bør stilles til praksisveilederes generiske veiledningskompetanse og anbefalte læringsutbytter for praksisveilederutdanning. (Universitets- og Høgskolerådet 2018). Ut fra kravene til kvalitet i praksisstudier tilbyr Høgskolen Innlandet en attraktiv utdanning i praksisveiledning som vil gi formell veiledningskompetanse hos praksisveiledere med ansvaret for studentveiledning og vurdering i praksisfeltet.

Læringsutbytte

Kandidaten har ved fullført studium oppnådd følgende læringsutbytte i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten
• har kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
• har inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner
• har inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
• har inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
• har kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Kandidaten 
• kan planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper
• kan tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger
• kan planlegge og gjennomføre vurdering av læringsutbytter og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
• kan analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet
• kan anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi

Generell kompetanse

Kandidaten
• kan kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
• kan reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis
• kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
• kan anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Arbeids- og undervisningsformer

I praksisveilederutdanningen vil det bli benyttet metoder som stimulerer studentens egenaktivitet, selvstendighet og kritiske tenkning. Erfaringsutveksling vil ha en sentral rolle. Både på tvers av profesjonstilhørighet og innad i de ulike profesjonsbakgrunnene studentene bringer med seg inn i studiet. Undervisningsmetodene som brukes i studiet vil variere fra forelesninger på campus og på nett, gruppeoppgaver, øvelser i ulike veiledningsmetoder og selvstudie. I selvstudiene arbeider studentene i grupper eller individuelt. Det legges vekt på at studentene tilegner seg kunnskap gjennom nyere faglitteratur og forskning.

Det vil være arbeidskrav til forberedelser mellom samlingene.

Høgskolen benytter digital læringsplattform i utdanningen.

Målgruppe

Praksisveiledere og ansatte som ønsker å bli praksisveiledere i helse-, sosial og velferdstjenesten med utdanning på minimum bachelornivå.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

innen helse- og velferdstjenesten og 1 års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Praksisveilederutdanningen gir formell veilederkompetanse til veiledning av studenter i praktiske studier i helse-,  sosial- og velferdstjeneste. Studiet er også relevant for ansvarlige for praksisveiledning innen helse- og sosialfaglige masterutdanninger.

Internasjonalisering

Studietilbudet har ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart. Dette innebærer bruk av internasjonal litteratur og praksiseksempler hentet fra en internasjonal kontekst.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen aktuelle fagområder. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking.

Det forventes at studenten har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap, så vel som erfarings- og brukerkunnskap. Undervisnings-, formidlings- og forskningsansatte (UFF-ansatte) ved høgskolen har til enhver tid prosjekter som kan gi studentene innsikt i relevante problemstillinger i fagfeltet, men også om forsknings- og utviklingsarbeid som arbeidsformer. Arbeidet presenteres i aktuelle emner gjennom utdanningen.

Vurderingsformer

Studieprogrammet består av ett emne og eksamen som er valgt i dette emnet er individuell fordypningsoppgave. 

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for helse- og sykepleievitenskap