VUKRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 for 1.-10. trinn

Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 for 1.-10. trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Studiet er et videreutdanningstilbud på bachelornivå for lærere på 1.-10. trinn. Studiet er et deltidsstudium. Det er organisert i to emner som et rent nettbasert studium over to semestre. Differensiering mellom 1.-7. og 5.-10. trinn knyttes til arbeidskrav og til undervisningen i fagdidaktikk.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to nettbaserte emner

Studiemodeller
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 for 1.-10. trinn
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet. Det gir studentene grunnleggende kunnskap om kristendom, religion, livssyn og etikk. Studiet vektlegger samspillet mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon innrettet mot grunnskolen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om aktuelle fagdidaktiske tilnærmingsmåter i arbeidet med ulike faglige emner i KRLE-faget i grunnskolen på 1.-7. eller 5.-10. trinn
 • har kunnskap om kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner
 • har kunnskap om filosofihistorie og om utfordringer knyttet til arbeidet med filosofiske problemstillinger
 • har kunnskap om grunnlagsetikk og grunnlagsetikkens rolle som bakgrunn for å forstå og drøfte etiske problemstillinger
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere KRLE-undervisning på 1.-7. eller 5.-10. trinn
 • kan bruke varierte arbeidsmåter som integrerer de grunnleggende ferdighetene
 • kan anvende KRLE-faget som ressurs for de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap
 • kan identifisere og håndtere utfordringer og muligheter knyttet til hvordan skolen og elevene møter religions- og livssynsmangfold
 • kan anvende etiske grunnlagsteorier på emner fra profesjonsetikk og på elevorientert områdeetikk
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for dybdelæring, slik at elevene utvikler forståelse av sentrale elementer og sammenhenger innenfor faget
 • kan tilrettelegge for elevenes utforsking av eksistensielle spørsmål og svar i møte med religions- og livssynsmangfoldet
 • kan tilrettelegge for at elevene kan utvikle evnen til å ta andres perspektiv
 • kan gjøre rede for og ta stilling til aktuelle etiske spørsmål, blant annet knyttet til bærekraftig utvikling, livsmestring og medborgerskap

 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert, med bruk av høgskolens digitale læringsplattform. Undervisningen er bygd opp som en strukturert serie nettleksjoner i en digital læringssti som til en viss grad kan gjennomføres i individuelt tempo. Kontinuerlig arbeid og progresjon sikres gjennom varierte «mellomoppgaver» og gruppebaserte nettseminarer underveis i læringsstien. Studentene vil bli inndelt i basisgrupper, knyttet til arbeid på 1.-7. eller 5.-10. trinn. Gruppene vil være forpliktende og skal legge til rette for samarbeid mellom studentene.

Praksis

Studenter ved studiet vil normalt ha ordinært undervisningsarbeid i grunnskolen. Det er ingen praksis utover dette.

Målgruppe

Studiet er først og fremst rettet mot lærere som arbeider i grunnskolen.

Opptakskrav

Minimum fullført 3-årig lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolen. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med undervisning i KRLE i grunnskolen.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir økt faglig og didaktisk kompetanse i kristendom, religion, livssyn og etikk for lærere på 1–7. og 5 –10. trinn i grunnskolen.

Internasjonalisering

Ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr kurset ”Kilder og kildebruk” til alle nye studenter som har anledning til å møte opp på høgskolen. Høgskolebiblioteket har også digitale ressurser om kilder og kildebruk tilgjengelig.

Det forventes at alle studienter har en kristisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av lærere fra et forskningsaktivt miljø.

 

Vurderingsformer

Individuell muntlig eksamen (emne 1) og individuell skriftlig semesteroppgave under veiledning (emne 2).

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk