SPRÅKLES Språk i spesialpedagogisk teori og praksis

Språk i spesialpedagogisk teori og praksis

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet tar opp: 

 • Ulike perspektiver på språk – i utdanning og danning 

 • Ulike teorier om språk og makt 

 • Ulike metoder for analyse av språk og makt 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også et praktisk samfunnsrettet prosjekt/feltarbeid. Emnet vektlegger en bred tilnærming, der ulike aspekter ved språk og språklige prosesser danner grunnlag for kritisk refleksjon og drøfting av både profesjonsetikk og utdanningspolitikk. 
 

Studiemodeller

Læringsutbytte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har inngående kunnskap om språk- og literacy som fag- og forskningsfelt, nasjonalt og internasjonalt. 

 • har kunnskap om og ferdigheter i å identifisere og analysere uvanlig utvikling og vansker innenfor og i samspillet mellom verbalspråket og skriftspråk 

 • har kunnskap om begrepsdanning og begrepsutvikling 

 • har kunnskap om ulike perspektiver på språk og makt i spesialpedagogisk teori og praksis 

 • har kunnskap om språkets rolle og funksjon i praktisk-pedagogiske og utdanningspolitiske sammenhenger 

 • har kunnskap om profesjonsetiske og institusjonskritiske aspekter ved språk og makt 

 • kan analysere ulike aspekter ved språk og språklige prosesser, både på individ-, relasjons- og samfunnsnivå. 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan analysere og kritisk reflektere over egne synspunkter og erfaringer, utvikle faglig argumentasjon og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis. 

 • kan anvende et utvalg av de vanligste metoder og verktøy for kartlegging og samtidig kritisk vurdere anvendelse og forvaltning av både prosesser og resultater 

 • kan analysere ulike praksiser og selvstendig identifisere og drøfte problemstillinger i lys av teori 

 • kan identifisere etiske problemstillinger i denne delen av praksisfeltet og behandle disse fra ulike perspektiver 

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser 

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter 

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet går over to semestre og er samlingsbasert.

Målgruppe

Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse områdene i sammenheng. Tidlig innsats her kan forebygge utvikling av vansker på flere områder senere, i utdanningsløp og i voksenlivet. Derfor tilbys studiet som etter- og videreutdanning, rettet mot personer som arbeider med barn og unge, fra førskolealder til voksen alder. Studiet passer for de som har pedagogiske oppgaver og veiledende og konsultative oppgaver, m.a. i pp-tjeneste og i veiledningstjenester. Det kan tas som kompetansegivende videreutdanning på masternivå og kan innpasses i masterstudiet i spesialpedagogikk. Studiet kan gjennomføres som frittstående emne, uten å være del av mastergrad. Fagfolk med bred kompetanse fra forskning og praksis deltar i undervisning og veiledning i gjennomføring av undervisningen.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng

i pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Avlagt 3 år av grunnskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning gir grunnlag for opptak. Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie med tilleggsutdanning på minimum 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Gjennomsnittskarakteren må være C eller bedre.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Utgifter

Semesteravgift

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk