RÅDGIV2 Videreutdanning i rådgivning - del 2

Videreutdanning i rådgivning - del 2

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Høgskolen i Innlandet tilbyr 2 enkeltstående studieprogram innenfor rådgivning, Rådgivning 1 og Rådgivning 2.

Rådgivning 2 bygger videre på Rådgivning 1. I rådgivning 2 videreutvikler studentene kompetanser i sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som drar veksler på hverandres kompetanser og samarbeider om å løse rådgivningsfaglige utfordringer i skolens hverdag. Utviklingsperspektivet av egen organisasjon er sentralt i studiet. Samtidig gis det i begge moduler en mulighet til å legge en hovedvekt på enten sosialpedagogisk rådgivning eller utdannings- og yrkesrådgivning. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av 2 emner.

Første emne er Veiledning i et livslangt perspektiv. Her rettes et særlig fokus på elevers utvikling av identitet, både personlig, utdannings- og yrkesmessig, og hvordan denne utviklingen kan forstås i lys av samfunnsmessige betingelser knyttet til kultur, kjønn og klassetilhørighet. Vi retter samtidig et kritisk blikk på hvordan ulike interesser og interessenter påvirker forståelsen og utøvelsen av rådgivning i dagens samfunn.

Det andre emnet er Rådgivning og karriereveiledning i egen organisasjon, tjenesteutvikling og nettverksbygging. Emnet tar utgangspunkt i det som omtales som en ny rådgiverrolle, hvor rådgiveren både skal yte en tjeneste til elever, og være en koordinator for ulike samarbeidskonstellasjoner internt på den enkelte skole og eksternt i samarbeid med ulike samarbeidspartnere i arbeids- og samfunnslivet.

Studiemodeller
Videreutdanning i rådgivning - del 2
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Utdanningen henvender seg til lærere i grunn- og videregående skole som er opptatt av problemstillinger knyttet til karrierevalg, karrierelæring og sosialpedagogikk. Studentene oppøves i å forstå oppvekstbetingelser, valg og valgprosesser ungdom står ovenfor i dagens samfunn, og vil utforske tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Rådgivningsfeltet i Norge er i kontinuerlig endring, og utdanningen vil legge vekt på at studentene blir godt kjent med oppdatert litteratur, relevante teorier, metoder og tilnærminger og får innsikt i nye nasjonale strategier som eksempelvis nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Læringsutbytte

Studiet tar utgangspunkt i mangfoldet av erfaringer som studentene har fra sin yrkespraksis. Rådgivning 2 leder til følgende overordnede læringsutbytte:

Kunnskap
 • har innsikt i individuelle, samfunnsmessige og kulturelle forhold som påvirker elevers utvikling av identitet gjennom utdannings- og yrkesvalg
 • har kunnskap om hvordan teori om endringsarbeid og innovasjon kan bidra til å utvikle rådgivningstjenesten
Ferdigheter
 • kan reflektere, vurdere og utvikle forståelse for arbeidet som rådgiver ved å se tjenesten i ulike perspektiver og reise problemstillinger
 • kan fremme rådgivningen som hele skolens ansvar
Generell kompetanse
 • har forståelse for rådgivers funksjon som veileder og koordinator
Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, demonstrasjoner, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett.

Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen. Det legges til rette for nettbasert samarbeid.

Arbeidskravene fordrer utprøving i rådgiverrollen. Det kreves ikke en formell rådgiverposisjon for å delta på studiet og gjennomføre arbeidskrav, men for de som ikke innehar en slik posisjon vil det være nødvendig å låne roller og oppgaver innenfor egen organisasjon.

Målgruppe

Tilbudet gir kompetanse til en rådgiverrolle i ungdomsskole og videregående skole, og passer for nåværende og kommende rådgivere. Rådgivning 2 har fokus på utvikling av egen organisasjon.  Studiet behandler kunnskap om prosesser og arbeidsmåter i veiledning, om tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid, om valg og valgprosesser blant unge og om tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter.. Relevant kompetanse utvikles når studentene operasjonaliserer kunnskapen, prøver den ut i konkret praksishverdag og reflekterer rundt erfaringene.

Opptakskrav

Bestått Rådgivning 1, Sosialpedagogisk veiledning, Karriereveiledning eller tilsvarende utdanninger.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til relevante rådgivningsfaglige kilder og utøve kildekritikk ut fra vitenskapelige prinsipper. I studiet gir biblioteket innføring i bruk av kilder slik at studentene blir i stand til å vurdere hva som er god og pålitelig forskning, litteratur og informasjon.

Vurderingsformer

For begge emner er det arbeidskrav mellom samlingene som må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen.

I et av emnene er det en praksisnær oppgave der studentene forbereder og gjennomfører et selvstendig prosjektarbeid. Erfaringene fra prosjektet legges fram for medstudenter og danner grunnlag for å utvikle tenke- og arbeidsmåter som er tilpasset de særegne forholdene ved hver enkelt skole.

Begge emner har en individuell skriftlig hjemmeeksamen med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling innenfor rammer gitt i beskrivelsen i hvert emne.

Emne 1 vurderes med graderte karakterer; A-F

Emne 2 vurderes med graderte karakterer; A-F

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap