RÅD1004 Veiledning i et livslangt perspektiv

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

Modulen fokuserer på hvordan veiledning i skolen handler om å utvikle kompetanser for å mestre overganger i et kort og langt perspektiv. Hvordan elevene kan håndtere og utvikle egen karriere i et livslangt perspektiv. Det legges særlig vekt på å videreutvikle studentens ferdigheter og holdninger i sitt arbeid som veileder. Dette innebærer blant annet utvidet forståelse for veiledning i et livslangt perspektiv der man ser samfunn, identitet og arbeid i sammenheng.   

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
 • har inngående innsikt i teori om ungdoms identitetsdannelse i utdanning og arbeid 
 • har inngående kunnskap om mekanismer i arbeidslivet og hvordan karriereveiledning kan bidra til sosial inkludering og motvirke utenforskap
Ferdigheter
 • kan tilrettelegge for læreprosesser i skolen hvor eleven gjennom selvrefleksjon utvikler valgkompetanse
 • kan kritisk vurdere og anvende metodiske verktøy for å fremme elevers evne til å gjøre karrierevalg
Generell kompetanse
 • kunne vise, ved selvrefleksjon, forståelse for, og innsikt i veiledningsetikk
Arbeids- og undervisningsformer

I emnet gjennomføres det to fysiske samlinger over tre dager hver. I tillegg noen digitale samlinger/møtepunkter.

Varierte arbeidsformer tas i bruk som:

 • forelesinger (både digitalt og fysisk)
 • skriftlige oppgaver
 • studentframlegg
 • plenumsdrøftinger
 • erfaringsutveksling
 • individuell refleksjon og samarbeid i grupper
Arbeidskrav
 • Ett muntlig arbeidskrav som inkluderer praktisering av veiledning individuelt og/eller i grupper
 • Være aktiv i undervisning med å dele erfaringer, samt deltakelse i vurdering av medstudenter
Vurdering

Individuell hjemmeeksamen over 14 dager.

Studenten leverer et skriftlig arbeid med et omfang på 3200 - 4000 ord. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
14 Dag(er)
 • Alle
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap