MAAUDIO DEN NORSKE FILMSKOLEN - Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

DEN NORSKE FILMSKOLEN - Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

  • Studiepoeng
   120
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Oslo
Studiets oppbygging og innhold

Studieprogrammet er delt i tre emner over fire semestre, hvor masteroppgaven løper over de to siste semestrene.

I alle emner følger studentene dels fellesundervisning og dels undervisning i egen spesialisering. Det skjer samtidig en bevegelse fra hovedvekt på fellesundervisning, via mye undervisning i spesialisering til et individuelt og prosjektorientert fokus i masteroppgaven.

Emne 1: Fellesfaglig kunstnerisk forankring

I emnet Fellesfaglig kunstnerisk forankring skapes en delt faglig forståelse og terminologi gjennom felles undervisning og arbeid med å løse tverrfaglige oppgaver. Emnet legger grunnlag for de pålagte samarbeidene i emne 2 og 3, samt at det skal stimulere til at studentene etablerer samarbeid også ut over dette.

Emne 2: Faglig fordypning

I emnet Faglig fordypning skal studenten videreutvikle egen kompetanse på spesialiseringsnivå, og samtidig øve seg i metodikk for eget utforskningsarbeid ved å gjennomføre et mindre utforskningsprosjekt, gjerne som et forprosjekt eller delprosjekt for masteroppgaven. Studentene deltar også i andre studenters prosjekter.

Emne 3: Masteroppgave

I masteroppgaven skal studenten gjennomføre et større utforskningsarbeid. Studentene deltar også i andre studenters prosjekter.

Studiemodeller
Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 H2025 V2025 H2026 V
O
30
O
30
O
3030
Bakgrunn for studiet

Det er behov for en kunstfaglig filmutdanning på masternivå i Norge for å styrke kvaliteten i norsk filmproduksjon, og DNFs masterprogram er pr 2023 det eneste alternativet som tilbyr spesialisering i ulike fagfunksjoner. Studiet er også en nødvendig forutsetning for Den norske filmskolens ph.d.-program.

Inndeling i spesialiseringer

Studieprogrammet er delt i spesialiseringer, og som student tas du opp til én av disse. Studiet tilbyr spesialisering i fiksjonsregi, konseptuell dokumentarregi, manus, produsent og visuell design. Spesialisering i visuell design er åpent for søkere med bakgrunn i produksjonsdesign og fotografi.

Norges musikkhøgskole (NMH) tilbyr en mastergrad i Filmmusikk-komposisjon. Komposisjonsstudentene følger undervisningen i «Mastergrad i film og andre beslektede kunstformer» i semester 1 og semester 2, og tar semester 3 og 4 på NMH.

I valgt spesialisering vil studenten få økt kunnskap i, og trenes i å løse problemstillinger knyttet til egen fagfunksjon. Videre vil studenten utvikle egen arbeidsform/fortellerstemme og utforske selvvalgte problemstillinger. Dette gjør de gjennom ulike former for testing av ideer.

Undervisningsformen for spesialiseringsdelen vil veksle mellom undervisning i spesialiseringsgruppen, tverrfaglige prosjekter der flere spesialiseringer samarbeider, selvstendig arbeid og individuell veiledning. Vektingen mellom ulike arbeidsformer vil variere fra spesialisering til spesialisering.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • har avansert kunnskap om kunstnerisk praksis, metoder og diskusjoner innenfor filmfeltet
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset område  
 • har god kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid og metode innenfor filmfeltet  
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor filmfeltet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i den audiovisuelle fortellingens historikk, tradisjon, egenart og plass i samfunnet  
Ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder og anvende disse i kunstnerisk praksis, og i refleksjon over eget arbeid
 • kan analysere eksisterende kunstnerisk praksis, teori og metode innenfor fagområdet og arbeide selvstendig i egen praksis  
 • kan bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig og reflektert måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset kunstnerisk utviklingsarbeid under veiledning og i tråd med etiske normer  
Generell kompetanse
 • kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til utvikling av audiovisuell fortelling
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre komplekse tverrfaglige og varierte prosjekter  
 • kan presentere omfattende selvstendige filmfaglige arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer  
 • kan formidle refleksjon rundt faglige problemstillinger, knyttet til egne verk og egen praksis, med fagfeller og allmennheten  
 • kan bidra til nytenking i innovasjonsprosesser
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen ved masterstudiet er fordelt mellom fellesundervisning, undervisning som er tilpasset behovet for den enkelte spesialisering og individuell veiledning. I deler av fellesundervisningen inngår et antall tverrfaglige produksjonsøvelser hvor studentene jobber i team.

Det er tilknyttet faste fagansatte til alle spesialiseringer. I tillegg benyttes andre faglig ansatte ved skolen, skolens stipendiater og en rekke timelærere.

Når masterstudiet på Dnf har som mål å styrke studenten for kunne å bidra til utvikling av kunstfeltet innebærer det også å trene studentene i kunstnerisk utviklingsarbeid (KU).

Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) er det metodiske rammeverket for forskning ved høyere kunstutdanningsinstitusjoner i Norge. Den norske filmskolens studier bygger på prosjektbasert, kunstnerisk utviklingsarbeid med en kritisk refleksjon over mål, prosess og resultat.
 

Målgruppe

Kvalifiserte søkere som ønsker videre studier for å bidra i utviklingen av film som kunstfelt.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Bachelorgrad fra film/TV eller tilsvarende kunstfaglig utdanning, med minimum 60 studiepoeng fordypning relevant for fagretningen du søker.

Opptak skjer annet hvert år.

Søkere leverer skriftlig søknad tilpasset den spesialiseringen de søker på. Endelig opptak skjer på grunnlag av intervjuer og opptaksprøver.

Ved opptaksprøven forventes det at søkerne dokumenterer et høyt kunstnerisk nivå innen egen fagretning.

Du kan søke på følgende spesialiseringer: Manus, Fiksjonsregi, Konseptuell dokumentarregi, Produsent og Visuell design.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet forbereder studenter for stillinger med kunstnerisk ansvar i bransjen.

Masterprosjektene vil ofte kunne pitches i bransjen og vil dermed kunne føre til videre finansiering og oppdrag.

Studiet gir opptaksgrunnlag til ph.d.-utdanning innen kunstfag ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler.

Internasjonalisering

Studiet benytter internasjonale kilder og internasjonal kompetanse. Skolen har samarbeid med internasjonale skoler og legger til rette for lærermobilitet. Gjennom personlige nettverk, internasjonale skolenettverk, samarbeid med festivaler og bransjeinstitusjoner henter studiet inn lærere fra andre land og kulturer. Studiet åpner for inn- og utveksling i andre semester.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal kunne gjøre nødvendig research i egen faglig utvikling og i prosjektutvikling. I denne forbindelsen skal de kunne vurdere funn med et analytisk og kritisk blikk og utvikle ferdigheter i å bruke research i egen kunstneriske utvikling.

Forskningsbasert undervisning

Fagansatte og stipendiater underviser om eget KU-arbeid, og bruker erfaringer fra KU i utvikling av egen undervisning. I enkelte tilfeller vil fagstabens KU-prosjekter egne seg for studentmedvirkning, og i noen tilfeller vil de kunne kombineres med studenters masteroppgaver.

Vurderingsformer

I studieprogrammet benyttes to vurderingsformer:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, Emne: AUD 3001 Fellesfaglig kunstnerisk forankring.

Sammensatt eksamen i tre deler: Et praktisk utforskningsarbeid, skriftlig refleksjon og muntlig eksamen. Den sammensatte eksamenen kan leveres individuelt eller i samarbeid. Emner: AUD 3003 Faglig fordypning og AUD 3004 Masteroppgave.

Alle hjelpemidler er tillatt under alle eksamener.

Alle eksamener vurderes som Bestått/Ikke bestått. Det overordnede kravet til å bestå er at: Kandidaten har oppfylt kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Fakultet
Den Norske Filmskolen