KUNNLEDK Kunnskapsledelse

Kunnskapsledelse

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Kongsvinger
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over ett år. Gjennomføringen av studiet er lagt til rette slik at det med noe fleksibilitet kan tilpasses full jobb.

Studiet tilbys som nett- og samlingsbasert studium med tre samlinger over to dager på Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiets emnesammensetning framgår av tabellen under.

Det første emnet, lærende organisasjoner fokuserer på utvikling av læringskapasitet i organisasjoner. Emnet ledelse av servicevirksomheter fokuserer på hvordan servicevirksomheter fungerer innad og i forhold til sine omgivelser, med særlig vekt på utfordringene ledere av enheter med hyppig brukerkontakt møter. Emnet kvalitetsledelse ser på begrepet kvalitet i organisasjoner – herunder ulike perspektiver på hva kvalitet er og hvordan man kan jobbe med kvalitetsforbedringer i organisasjoner. Emnet kunnskapsledelse har fokus på de spesifikke ledelsesfunksjoner knyttet til organisatorisk læring og innovasjon. Emnestrukturen er bygd opp av temaer som er analytiske, det vil si at de utvikler forståelse for ulike lederroller, men også at de har fokus på holdningskomponenter og er ferdighetsutviklende.

Studiemodeller
Kunnskapsledelse
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
Bakgrunn for studiet

I en tid hvor organisasjoner er i kontinuerlige endringsprosesser, og der individuell og organisatorisk kompetanse er den mest kritiske suksessfaktor, er det behov for studieprogram som særskilt vektlegger ledelse av organisatorisk læring og kunnskapsutvikling. Dette behovet forsterkes av at de fleste organisasjoner i dag er kunnskapsintensive, i betydningen at medarbeiderne er høgt utdannet og besitter spesialistkunnskap. Høgskolen i Innlandet, ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, tilbyr derfor et eget studium som vektlegger ledelse av læring, kompetanseutvikling og serviceutvikling i organisasjoner. Byggeklossene i studiet er ledelsesfag, forskningsbasert kunnskap om læring i organisasjoner, servicefag og beslutningsproblemer. Studiet gir således en relevant ledelsesutdanning for kandidater både fra privat og offentlig sektor.
Fakultetet tilbyr også et bachelorstudium innen organisasjon og ledelsesutvikling, årsstudium i organisasjons- og ledelsesfag og masterstudier i offentlig ledelse og styring (Master i offentlig ledelse og styring (MPA)).

Læringsutbytte

Hovedmålet for studiet er at studentene skal utvikle sin samlede kompetanse på tre områder, og en kandidat med fullført studium skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for læring i organisasjoner på individ og gruppenivå
 • har kunnskap om hvordan man fasiliterer for å utvikle organisasjoner til lærende organisasjoner
 • har kunnskap om teorier for hvordan man institusjonaliserer kunnskap på organisasjonsnivå
 • har kunnskap om teorier for ledelse i kunnskapsintensive organisasjoner og servicebaserte virksomheter
 • har kunnskap om kvalitetsledelse, kvalitetsforbedringsprosesser og kontinuerlig kvalitetsarbeid i organisasjoner
Ferdigheter

Kandidaten

 • behersker metoder for å analysere kompetansegap i organisasjoner
 • kan anvende metodiske verktøy for å stimulere til læring i team og praksisfellesskap
 • behersker metoder for å tilrettelegge for spredning av kunnskap på tvers av organisasjonsenheter
 • kan gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og anvende dette som grunnlag i kvalitetsprosesser i organisasjoner, herunder metoder og teknikker for kontinuerlig kvalitetsarbeid
Generell kompetanse

Kandidaten

 • viser selvstendighet i forhold til å analysere kompleksitet forbundet med læring i organisasjoner
 • har analytisk kapasitet som er overførbar til andre ledelsesfunksjoner og til prosjektarbeid
 • har bevisste holdninger til lederrollen i kunnskapsbaserte organisasjoner
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor kunnskapsledelse
Arbeids- og undervisningsformer

Læringsressurser blir gjort tilgjengelig på nett, mens samlingene vil være fysiske samlinger på Høgskolestiftelsen på Kongsvinger. Det vil være tre samlinger over to dager per semester. Frammøte på samlinger er ikke obligatorisk. Undervisningen på samlingene utgjør en viktig del av det helhetlige undervisningsopplegget og studentene anbefales derfor å delta på disse.  

Den pedagogiske tilnærmingen er tilpasset det enkelte emnes egenart og undervisningsopplegget vil derfor variere noe mellom emnene. Undervisning på stream brukes som støtte til pensumlesing og gjøres tilgjengelig gjennom den digitale læringsplattformen Canvas. På samlingen vil det være fokus på å dele kunnskap, lære av hverandre og bearbeide stoffet gjennom diskusjoner, arbeid med case og muntlige framlegg. Det er derfor viktig å møte forberedt til samlingene. Teori og praksis kobles samme gjennom case og oppgaver. Skriftlig formidling av fagstoff oppøves gjennom obligatoriske innleveringer med tilbakemeldinger fra faglærer. I emner hvor det er hjemmeeksamen, er eksamen også en del av læringsprosessen.

Målgruppe

Studiets målgruppe omfatter ledere, mellomledere og lederkandidater i privat og offentlig sektor. Studiet treffer i tillegg mange av de kompetansebehov som er knyttet til stillinger i stabsenheter, utredningsavdelinger og prosjekter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan, etter nærmere regler, inngå i bachelorgrader fra Høgskolen i Innlandet eller andre utdanningsinstitusjoner. Sammen med Årsstudium i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Innlandet, kan studiet utgjøre den faglige fordypningen i en såkalt ”fri” bachelorgrad (i hht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2). Studiet kan også tas som støttefag til en profesjonsutdanning.

Sammen med annen utdanning og praksis, kvalifiserer studiet for leder- og rådgiverstillinger innen ulike organisasjonsfunksjoner i private og offentlige virksomheter.

I de tilfeller studiet inngår i en bachelorgrad, vil det kunne inngå i opptaksgrunnlaget for videre studier på mastergradsnivå ved høgskoler og universiteter, inkludert Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utenlandsopphold i løpet av studiet. Studiets fagområde er et internasjonalt forskningsområde og noen av pensumbøkene, samt forskningsartikler som settes på pensum kan være på engelsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen for Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet et forskningsmiljø og studentene blir introdusert til forskningsbasert kunnskap gjennom teorier, modeller og empiri innenfor de ulike fagdisiplinene som inngår i studiet. 

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Vurderingsformen er hjemmeeksamen.

Det benyttes graderte karakterer, A-F, der E er laveste ståkarakter.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring