K2VPBHG Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå. Studiet er samlingsbasert med tre samlinger à to dager i semesteret ved Campus Hamar. I tillegg blir det gjennomført nettbaserte og praktiske læringsaktiviteter.

Studiets oppbygging og innhold

Undervisningen er samlingsbasert, med til sammen seks samlinger à to dager.

Den nettbaserte delen av studiet er knyttet opp mot høgskolens digitale læringsplattform. På samlingene vil studiet være dialogpreget med fokus på studentdeltakelse. Det vil også være forelesninger, gruppearbeid, oppgavebasert - og faglig veiledning. En del av arbeidet vil være veiledning på nett, individuelt og i grupper. Formidling av erfaringer fra veiledningsarbeidet som praksislærer er en del av studiet.

Studentene skal, individuelt og i gruppe, planlegge, gjennomføre og vurdere veiledning knyttet til egen praksis.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

I barnehagesektoren er det behov for ansatte som har kompetanse i å veilede studenter, og de Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen påpeker at praksislærere skal ha videreutdanning i veiledning. Studiet imøtekommer dette kravet, og bygger på Utdanningsdirektoratets føringer for denne videreutdanningen og tilsagnsbrev om å tilby veilederutdanning for praksislærere i barnehagen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om Rammeplan for barnehager og kjennskap til hvordan rammeplan kan bidra til kontinuitet i hele opplæringsløpet
 • har avansert kunnskap om veiledning som redskap for profesjonsutvikling
 • har avansert kunnskap om ulike veiledertradisjoner
 • har inngående kunnskap om faglige, etiske og pedagogiske perspektiver på veilederrollen og profesjonsutøvelsen som barnehagelærer
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap om veiledning og profesjonsutøvelse til å belyse og reflektere over praksisveiledningen
 • har inngående kunnskap om kommunikasjons- og samspillsteorier knyttet til praksisveiledning
 • har inngående kunnskap om kollektive utviklings- og læringsprosesser
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre veiledningsprosesser samt reflektere over egen veilederrolle
 • kan bruke ulike veiledningsteorier og metoder både individuelt og i gruppeveiledning
 • kan lytte, utfordre, støtte og skape progresjon i studentenes profesjonsutvikling
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulik forskningsbasert kunnskap og anvende kunnskapen i samsvar med profesjonsetiske normer
 • kan gjennomføre veiledningssekvenser knyttet til kontinuitet i opplæringsløpet når det gjelder overgang fra barnehage og skole
 • kan gjennomføre kollektive læreprosesser for profesjonsutvikling
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere praksisveiledning som støtter studenten i egen profesjonsutvikling og som deltaker i kollektive læringsprosesser i praksisbarnehagen
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i veiledning for profesjonsutvikling
 • kan analysere og forholde seg kritisk til profesjonsetiske normer
 • kan kommunisere faglige profesjonsetiske dilemmaer i praksisfeltet
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres med tre samlinger pr. semester, totalt seks samlinger, på studiested Hamar. Hver samling er på to dager. Det er arbeidskrav mellom hver samling. Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Det legges opp til ulike undervisnings- og læringsformer som: forelesninger, individuelt arbeid, kollektive aktiviteter og øvelser, logg, diskusjoner, fremlegg og observasjoner av veiledning.

Høgskolens læringsplattform benyttes i undervisningen.

Praksis

Det er ikke knyttet praksisopplæring til dette studiet. 

Målgruppe

Barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere i barnehager.

Opptakskrav

Fullført førskole- eller barnehagelærerutdanning.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir kompetanse i å veilede barnehagelærerstudenter i praksisopplæring. Videreutdanningen kan innpasses som et valgemne i studiet Master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

På studiet benyttes det internasjonal litteratur og internasjonale perspektiver på veiledning.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Det benyttes forskningsbasert kunnskap knyttet til veiledning på studiet.

Vurderingsformer

En individuell skriftlig hjemmeeksamen over en uke med gradert bokstavkarakter fra A- F, der E er laveste ståkarakter.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk