K2NOR2510 Norsk 2 for 5.-10. trinn

Norsk 2 for 5.-10. trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner over to semestre med tre samlinger per semester. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Høgskolens læringsplattform brukes i undervisningen.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går på deltid med tre samlinger per semester. Studiet omfatter to emner, hvert på 15 studiepoeng.

15 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 400-450 timer.

Studiemodeller
Norsk 2 for 5.-10. trinn
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
O
Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet. Det gir studentene grunnleggende kunnskap om litteratur og litteraturdidaktikk og om språklig variasjon, kommunikasjon og læring. Studiet fremmer et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om litteraturhistorie og omfattende kunnskap om litteratur fra ulike tider, for barn, unge og voksne
 • har bred kunnskap om litteraturdidaktiske tilnærminger og kunnskap om ulike litteraturteoretiske perspektiv
 • har kunnskap om hva barn og unge fra 5.-10. trinn leser og verdsetter av skjønnlitteratur i skolen og på fritiden
 • har kunnskap om motivasjon og hvordan dette påvirker barns lesing og lesevaner
 • har omfattende kunnskap om norsk som første- og andrespråk og om noen viktige minoritetsspråk
 • har kunnskap om nasjonale minoritetsspråk og nabospråk
 • har kunnskap om språkhistorie, språklige endringsprosesser i eldre og nyere tid og gjeldende normering av nynorsk og bokmål
 • har omfattende kunnskap om muntlig kommunikasjon og videreutvikling av grunnleggende språkferdigheter
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke kunnskap om litteratur i analyse av muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeid med sakprosa og skjønnlitteratur fra ulike perspektiv og for ulike formål
 • kan legge til rette for at elevene får lese, skrive og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium
 • kan bruke kunnskap om grammatikk og språk, tekster og litteratur i analyse av muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan legge til rette for variert arbeid med språk og litteratur i tradisjonelle og nye medium
 • kan tilpasse den videre opplæringen i språklige ferdigheter til elever på ungdomstrinnet
 • kan bruke relevante metoder og ny teknologi på måter som fremmer samarbeid og faglig progresjon i den videre lese- og skriveopplæringen
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i skolefagets historie og egenart som språk-, kultur-, litteratur- og danningsfag
 • kan formidle fagstoff om språk, litteratur, tekster og medium i relevante uttrykksformer
 • kjenner til fagdidaktisk forskning og utviklingsarbeid og kan drøfte forskningsetiske problemstillinger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid på trinn 5 – 10 i samarbeid med andre
 • har et bevisst forhold til hvordan samtalen mellom lærer og elever, og samtalen elevene imellom, kan fungere som redskap for læring
 • kan skrive akademiske fagtekster på nynorsk og bokmål
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert med inntil tre samlinger per semester på studiested Hamar. Innhold og arbeidsmåter er i stor grad knyttet til deltakernes daglige arbeid i skolen. Arbeidsmåtene veksler mellom forelesninger, nettseminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid og annet arbeid på høgskolens læringsplattform. Individuelle arbeidskrav, gruppeoppgaver og nettseminarer består av faglige, fagdidaktiske og praksisnære oppgaver knyttet til deltakernes daglige arbeid i skolen. Deltakerne får veiledning gjennom studieåret ved tilbakemelding på skriftlige arbeider og i andre former.

Arbeidskravene omfatter pedagogisk bruk relevante digitale verktøy og kunnskapsdeling i eget kollegium. Gjennom det nettbaserte studieopplegget vil det legges til rette for nettverksgrupper for erfaringsdeling og drøfting av praksis.

Praksis

Studenter ved studiet vil normalt ha ordinært undervisningsarbeid i 5.-10. trinn. Det er ingen praksis utover dette.

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere som underviser på grunnskolens ungdomstrinn, men er åpent også for lærere på 5.-7. trinn.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolens 5.-10. trinn, med minst 30 studiepoeng i norsk i fagkretsen eller minst 30 studiepoeng i norsk som videreutdanning. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir grunnleggende kompetanse i norsk språk og litteratur til lærere på trinn 5 til 10 i skolen. Fullført studium med tilsammen 60 studiepoeng i Norsk 1 og Norsk 2 gir undervisningskompetanse i norsk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Kandidater med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og i tillegg minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Internasjonalisering

Ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet, kapittel 8.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk" lagt inn i studieplanene

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av lærere fra et forskningsaktivt miljø.

Vurderingsformer

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljer.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk