K2NOR1510 Norsk 1 for 5.-10. trinn

Norsk 1 for 5.-10. trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner over to semestre med inntil tre samlinger per semester. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Høgskolens læringsplattform brukes i undervisningen

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går på deltid og er nettbasert med tre samlinger per semester. Studiet omfatter to emner, begge på 15 studiepoeng.

15 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 400-450 timer

Studiemodeller
Norsk 1 for 5.-10. trinn
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
O
Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet. Det gir studentene grunnleggende kunnskap om språk, tekst og lesing og skriving. Studiet fremmer et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon innrettet mot ungdomstrinnet, men også mot mellomtrinnet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har omfattende kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • har kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis
 • har kunnskap om samisk språk
 • har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og multimodale tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangre og medium
 • har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium, for barn, unge og voksne
 • har omfattende kunnskap om lesing, skriving og muntlig kommunikasjon, med vekt på videreutvikling av grunnleggende ferdigheter
 • har kunnskap om vurdering, nasjonale prøver og læremiddel, digitale og andre, med vekt på mellomtrinnet
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere språk og språkbruk og gjøre greie for faglige valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling
 • kan bruke kunnskap om språk og litteratur i faglig arbeid med muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan vurdere og bruke ulike metoder og ny teknologi i den videre lese- og skriveopplæringen og tilpasse opplæringen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • kan vurdere ulike norskfaglige læremidler, digitale og andre
 • kan legge til rette for at elever på mellomtrinnet får lese og skrive sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangre og medium
 • kan kjenne igjen tegn på lese- og skrivevansker
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan legge til rette for at elevene videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre greie for elev- og trinntilpassede fagdidaktiske valg
 • kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag
 • mestrer skriftlig nynorsk og bokmål og kan undervise elever i begge målformer
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert med inntil tre samlinger per semester. Innhold og arbeidsmåter er i stor grad knyttet til deltakernes daglige arbeid i skolen. Arbeidsmåtene veksler mellom forelesninger, nettseminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid og annet arbeid på høgskolens læringsplattform. Individuelle arbeidskrav, gruppeoppgaver og nettseminarer består av faglige, fagdidaktiske og praksisnære oppgaver knyttet til deltakernes daglige arbeid i skolen. Deltakerne får veiledning gjennom studieåret ved tilbakemelding på skriftlige arbeider og i andre former.

Arbeidsmåter og undervisning vil kunne relateres til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse. Arbeidet bør involvere kunnskapsdeling på egen arbeidsplass.

Gjennom det nettbaserte studieopplegget vil det legges til rette for nettverksgrupper for erfaringsdeling og drøfting av praksis.

Praksis

Studenter ved studiet vil normalt ha ordinært undervisningsarbeid i 5.-10. trinn. Det er ingen praksis utover dette.

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere som underviser på grunnskolens ungdomstrinn, men er åpent også for lærere på 5.-7. trinn.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolens 5. til 10. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir grunnleggende kompetanse i norsk språk og litteratur til lærere på trinn 5 til 10 i skolen. For å få undervisningskompetanse i norsk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet må studenten bygge ut Norsk 1 med Norsk 2 på 30 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng.

Internasjonalisering

Ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søkning, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på en korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av lærere fra et forskningsaktivt miljø.

Vurderingsformer

Se den enkelte emneplan.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk