GRBÆR Bærekraftig ledelse for mennesker, miljø og gjensidig velstand

Bærekraftig ledelse for mennesker, miljø og gjensidig velstand

  • Studiepoeng
   7,5-30
  • Heltid/deltid
   Deltid, Nett
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Dette studiet vil gi ledere et tverrfaglig grunnlag til å håndtere spørsmål og krav de vil møte i tilknytning til politiske, juridiske, økonomiske, sosiale og miljøfaglige utfordringer, samt for strategisk organisasjonsarbeid i overensstemmelse med FNs bærekraftsmål.

Gjennom en tverrfaglig tilnærming fokuser studiet på de filosofiske, etiske og økologiske/biologiske aspektene av arbeidet med bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Etter hvert som de sosio-økologiske utfordringene har økt i styrke, har det kommet et sterkere behov  for anerkjennelse av en grunnleggende og bærekrafts orientert etikk som løfter frem naturens iboende verdi og økosystemenes grunnleggende betydning for opprettholdelse og videreutvikling av samfunnsstrukturer og velstandsutvikling.

Etikken vil bli nøye gjennomgått i lys av politikk, sosial rettferdighet, økonomi og økologi. Spesielt vil de nordiske økofilosofenes bidrag til miljøetikken bli trukket frem. Emnet vil vektlegge hvordan filosofien kan bygge broer mellom samfunns-, naturvitenskap ved å koble inn etiske perspektiver som bryter med tradisjonelle og avgrensende tilnærminger. Emnet søker å etablere koblinger mellom de ulike tradisjoner for verdensanskuelser for å utvide perspektivene til fremtidens beslutningstakere med økende ansvar foret mer bærekraftig samfunn til beste for mennesker, miljø, velferd og gjensidig velstand.

Ett emne på 7,5 studiepoeng er obligatorisk og de andre emnene velges utfra tre valgbare emner. Det er en avsluttende eksamen i hvert emne. Se "Studieplan" lenger ned på siden for detaljert informasjon om innhold og opplegg.

Dette nettbaserte studiet er relevant for både nåværende og fremtidige ledere i privat, offentlig og frivillig sektor med minst fem års erfaring fra flere eller enkelte av de ulike sektorene. 

Studiet er fleksibelt organisert, uten fysiske samlinger, for å kombinere en travel arbeidshverdag, og samtidig støtte et behov for faglig videreutvikling.

Studiets oppbygging og innhold

Dette er en nettbasert deltidsutdanning for faglig videreutdanning. Den omfatter ett obligatorisk emne på 7,5 studiepoeng (BÆR1002) og ett valgfritt emne på 7,5 studiepoeng (BÆR1003, BÆR1004, BÆR1005) som velges fra emnelisten, til sammen 15 studiepoeng. 

Bakgrunn for studiet

Dette studiet har som mål å utdanne ledere innen bærekraftig utvikling. Gjennom en tverrfaglig tilnærming skal det fokuseres på de filosofiske, etiske og økologiske/biologiske aspektene av arbeidet med bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Ettersom de sosio-økologiske utfordringene øker i styrke, blir behovet for en bærekraftrettet etikk nødvendig. Dette handler om å verdsette naturens iboende verdi og grunnleggende betydning for utviklingen av bærekraftige samfunn.

Etikken vil bli nøye gjennomgått i lys av politikk, sosial rettferdighet, økonomi og økologi. Spesielt vil de nordiske økofilosofenes bidrag til miljøetikken bli trukket frem. Emnet vil vektlegge hvordan filosofi, vitenskap og etikk kan kobles sammen og dermed bidra til et mer bærekraftig samfunn til beste for mennesker, miljø, velferd og trivsel.

For å oppnå FNs bærekraftsmål trenger ledere kjennskap til praktiske verktøy, tilnærminger og perspektiver. I det obligatoriske emnet (BÆR1002) i dette studieprogrammet, vil de filosofiske, etiske og verdibaserte hjørnesteinene i bærekraftig utvikling stå sentralt, mens de valgfrie og praksisnære emnene vil legge grunnlaget for å gå dypere inn i anvendelsen av disse verdibaserte perspektivene i arbeidslivet.

(BÆR1005) vil gi kunnskap om det økologiske faggrunnlaget, relevant lovverk og hvordan bedrifter og organisasjoner bør innrette arbeidet med kartlegging og gjennomføring av bærekraftsmålene som er relevante i sin kjernevirksomhet og strategiutvikling.

(BÆR1003) vil gi kunnskap om organisasjons- og ledelsesmodeller og hvordan de anvendes i bærekraftig ledelse av organisasjoner, for eksempel til problemløsing, systemtenkning, scenarioanalyse og ledelse av lærende organisasjoner.

(BÆR1004) vil gi kunnskap om hvordan begrepet «velferd og trivsel» (basert på filosofi, vitenskap og etikk) kan bidra til at organisasjoner i praksis innrettes mot større sosialt ansvar og mer bærekraftig utvikling.

Utdanningen er utformet av Høgskolen i Innlandet, som også har UNESCO’s Chair on Education for Sustainable Lifestyles.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått denne utdanningen i Bærekraftig ledelse for mennesker, miljø og gjensidig velstand – en nordisk økofilosofisk tilnærming, vil studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • er kjent med FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling og kan arbeide med bærekraftsmålene,
 • har en forståelse av ulike etiske holdninger og de bærekraftsrelaterte implikasjonene av ulike syn, dvs. både menneskelige og mer enn - menneskelige perspektiver,
 • har en grunnleggende forståelse av økologiske prosesser, biologisk mangfold og vitenskapen bak miljømessig bærekraft,
 • har en forståelse av konkurrerende filosofiske perspektiver og hovedtrekkene i nordisk økofilosofi, og deres påvirkning på tilnærminger til bærekraftig utvikling,
 • har kunnskap om komplekse sosio-økologiske utfordringer og forstår dem ut fra et tverrfaglig perspektiv på mennesker, miljø, velferd og trivsel,
Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere kritisk over og drøfte etikk med fokus på menneskesentrert (antroposentrisk) og ikke-menneskesentrert (ikke-antroposentrisk) tilnærminger,
 • kan kritisk drøfte ulike økofilosofiske tilnærminger og vurdere deres relevans for dagens bærekraftutfordringer,
 • kan anvende økofilosofiske og etiske perspektiver i ledelsessammenheng med sikte på å bidra til et bærekraftig samfunn,
 • kan innhente og vurdere kvaliteten på informasjon fra ulike kilder, fagdisipliner og forskningspublikasjoner,
 • kan identifisere og argumentere strategisk for nye forretningsmuligheter og forpliktelser som oppstår i arbeidet med bærekraftsmålene,
Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke transformative og etiske perspektiver til nyskapende ledelse med sikte på bærekraftig utvikling,
 • kan lede og gi innspill til diskusjoner, beslutningsprosesser og samarbeid rundt spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling,
 • kan lede søking etter vinn-vinn-vinn-løsninger som forener og avveier hensyn til mennesker, miljø og gjensidig velferd
Arbeids- og undervisningsformer

I dette nettbaserte emnet som tas på deltid, vil du bruke en e-læringsplattform til å kommunisere med tilretteleggerne og de andre studentene. Læringen skjer gjennom selvstudium og undervisning over internett, eksamineringen skjer i høgskolens system Inspera

Utdanningen har en sterk praktisk komponent og legger betydelig vekt på problemløsning. Forelesninger, instruksjoner og undervisningsmateriale vil være tilgjengelig i emnets e-læringsplattform.

Hvert emne består av moduler som er utformet for å legge til rette for å fremme din læringsprosess gjennom ulike læringsaktiviteter, og omfatter:

 • Samhandling med medstudenter og læringsveiledere gjennom Q&A-sesjoner som gjennomføres i realtid og i små grupper.
 • Strukturering av din læringsprosess ved hjelp av nedlastbart og nettbasert læringsmateriale.
 • Et bredt spektrum av interaktivt innhold, som videoforedrag, podkaster, diskusjoner, infografikk, avstemninger og mye annet.
 • Undersøkelse av reelle casestudier og knytting av begreper og konsept til din organisasjons aktiviteter og behov.
 • Anvendelse av det du har lært i hver modul til quizer og løpende innleveringer relevante for deg og din organisasjon.

Vi forventer at studentene tar aktivt del i diskusjonene, og at de organiserer og driver sine egne studiegrupper.

Studentene må benytte sine egne datamaskiner med relevant programvare.

Målgruppe

Dette studiet i bærekraftig ledelse er spesielt egnet for dem som ønsker å utvikle et tverrfaglig grunnlag og nødvendige perspektiver til å lede bærekraftige utviklingsprosesser og praksiser i yrkesmessig eller frivillig sammenheng. Fremtidige ledere innenfor alle sektorer og virksomheter trenger kunnskap og kompetanse til å håndtere krav i tilknytning til politiske, økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer.

Dette nettbaserte studiet er relevant for både nåværende og fremtidige ledere i privat, offentlig og frivillig sektor med minst fem års arbeidserfaring. Studiet er spesielt utviklet for personer med interesse og ambisjoner for strategisk arbeid i overensstemmelse med FNs bærekraftsmål.

Studiet er fleksibelt organisert, uten fysiske samlinger, for å kombinere en travel arbeidshverdag, og støtte behovet for faglig videreutvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

i tillegg er det ønskelig med minst fem års relevant arbeidserfaring 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir egnet kompetanse for profesjoner der det kreves særskilt kunnskap om bærekraftig utvikling.

Ledere vil ha mulighet til å arbeide med spørsmål som er relevante i deres nåværende stilling, og bygge opp sine faglige og kritiske ferdigheter for å kunne møte omstillingskrav om bærekraftig utvikling ved å innta innovative og kunnskapsbaserte tilnærminger til økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringer, inkludert perspektiver på «wellbeing», velferd og trivsel på individ- og samfunnsnivå.

Dette studiet vil også sette ledere i stand til å utvikle kunnskap og ferdigheter for å etablere forankringer til etiske perspektiver som er forbundet med bærekraftig utvikling. De som tar sikte på å påta seg sosialt og miljømessig ansvar, både i sine karrierer og sine organisasjoner, vil ha nytte av den tverrfaglige kunnskapsplattformen som dette nettbaserte studiet vil gi til den enkelte student.

Gjennom studiene vil deltakerne forbedre sin evne til å forstå og arbeide med FNs bærekraftsmål i sentrale organisasjonsstrategier. Deltakerne vil ha mulighet til å utvikle og anvende nye etiske og moralske perspektiver, med relevans for debatten om bærekraftig utvikling og miljø. Denne kompetansen kan være kritisk for en rekke virksomheter som skal bestå i et samfunn i endring.

Internasjonalisering

Utdanningen har et internasjonalt perspektiv og et internasjonalt pensum. Utdanningen tilbys også til utvekslingsstudenter. Alle forelesninger, instruksjoner og undervisningsmaterialer finnes på engelsk og norsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne frem til og benytte informasjonsressurser som holder et høyt akademisk og faglig nivå på sine temaområder, både under utdanningen og i profesjonell praksis. Informasjonskompetanse betyr å ha evne til å finne, vurdere og bruke informasjon og akademisk materiale for ens eget formål. Dette er en sentral akademisk og faglig kompetanse, og danner grunnlaget for livslang læring.

Universitetsbiblioteket gir opplæring i informasjonskompetanse både på campus og gjennom universitetets nettsider. All undervisning legger vekt på referanseteknikker, kildekritikk, plagiat og søking etter spesialiserte temaer. Alle studentene forventes å forholde seg kritisk til informasjonskilder og bruke disse kildene riktig i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene for kildebruk rammes av Forskrift om eksamener ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studieprogrammet holder seg oppdatert ved å bruke ny litteratur og forskning og nye metoder. Studentene har mulighet til å arbeide med interne og eksterne aktører i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Utgifter

Kursavgift 14.100 kr per 7,5 studiepoengemne. Semesteravgift kommer i tillegg

Vurderingsformer

De obligatoriske aktivitetene i hvert emne må være fullført og godkjent før studenten kan melde seg opp til avsluttende eksamen i det enkelte emne.

Nettbaserte prøver og oppgaver blir vurdert som godkjent / ikke godkjent. Alternativ eksamen vil kunne holdes. Eksamener vurderes som bestått / ikke bestått.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk