BASYD Bachelor i sykepleie - deltid

Bachelor i sykepleie - deltid

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
Introduksjon

Bachelor i sykepleie deltid er et fleksibelt nett- og samlingsbasert studieprogram over fire år (75% studie). Studiet er totalt 180 studiepoeng hvor ferdighetstrening og praktiske studier utgjør 90 studiepoeng.

Fleksibel studium innebærer at undervisning foregår via webinar og bruk av digitale læringsplattformer. Det gir en fleksibilitet for deg som student.

Det vil også være obligatoriske samlinger på campus, hvor du møter lærere og medstudenter.

Studiets oppbygging og innhold

Studieplanen er organisert slik at emnene bygger på hverandre for å ivareta den sykepleiefaglige progresjonen i studiet.

Studiet er delt inn i 13 obligatoriske emner, - hvorav 5 emner er praktiske studier. De praktiske studiene er fordelt på områdene:

 • generell medisin og medisinske spesialiteter 
 • generell kirurgi og kirurgiske spesialiteter
 • psykisk helse og psykiatri
 • eldreomsorg og geriatri
 • svangerskaps- og barselomsorg
 • barnesykepleie og pediatrisk sykepleie
 • hjemmesykepleie

Gjennomgående temaer i utdanningen er etikk, pasientsikkerhet, kommunikasjon, samhandling og ledelse.  

Vår utdanning bygger på kompetanseområdene;

Helse, sykdom og sykepleie, sykepleierprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling, vitenskapsteori og forskningsmetode, faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet, tjenesteutvikling, innovasjon, teknologi og digital kompetanse. Kompetanseområdene dekkes gjennom læringsutbyttene i de ulike emnene i studieplanen.

Bakgrunn for studiet

Studieplanen for bachelorstudiet i sykepleie bygger på forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.03.19 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2, andre ledd.

Studieplanen bygger i tillegg på forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger av 06.09.17 nr. 1353 med ikrafttredelse fra og med opptak til studieåret 2020-2021 og direktiv 2005/36/EF om godkjenninger av yrkeskvalifikasjoner med endringer herunder direktiv 2013/55/EU.

Høgskolen i Innlandet har som mål å utdanne modige, stolte og endringsdyktige sykepleiere med høy kompetanse og med en tydelig profesjonsidentitet.

Sykepleie og fremtidens samfunnsutfordringer

Helsetjenesten og sykepleierutdanningen utvikles som en følge av at samfunnet utvikler seg. Det kreves kunnskap om sammenheng mellom helse og sykdom i et individ- og samfunnsperspektiv, forståelse av risikofaktorer, erfaring med helsefremmende- og forebyggende arbeid, og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Sykepleier har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom samt fremmer pasientens mulighet til å ta selvstendige avgjørelser ved å gi tilstrekkelig tilpasset informasjon og forsikre seg om at informasjonen er forstått. Tjenestene utvikles i tråd med at flere lever med kroniske sykdommer og voksende utfordringer innen psykisk helse og rus. Sykepleiere har en etisk forpliktelse til å bidra til utvikling av likeverdige helsetjenester – uavhengig av kjønn, seksualitet, religion, etnisitet, alder, funksjonsnivå, økonomisk og sosial status (Norges sykepleierforbund, 2019).

Pleie, omsorg og behandling er deler av sykepleierens kjernekompetanse. Sykepleierutdanningen bidrar til at studentene skal bli kompetente til å utøve sykepleie i samarbeid med pasienter og pårørende i et tverrprofesjonelt samarbeid.  Sykepleie utøves basert på observasjon og faglige vurderinger. Kandidatene skal kunne informere, undervise og veilede pasienter og pårørende, medarbeidere og andre studenter. I tillegg skal kandidatene ha grunnleggende kunnskap om forskning og fagutvikling og vise evne til å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivå.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorutdanning i sykepleie skal ha følgende totale læringsutbytte;

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov og menneskekroppens anatomi og fysiologi
 • Har bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon
 • Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • Har bred kunnskap om kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende, medstudenter, veiledere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten
 • Har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Har kunnskap om hvordan man kan oppdatere sin fagkunnskap
 • Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten
 • Kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten
Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov
 • Kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • Kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning
Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov i primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer
 • Kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelsen i et internasjonalt perspektiv
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter
 • Kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten
 • Har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå
 • Kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling
Arbeids- og undervisningsformer

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer.

Eksempelvis: webinar, forelesninger, innlevering av obligatorisk skriftlig arbeid, individuelt- og i gruppe med veiledning og tilbakemelding digitalt- og på campus. Fremlegg digitalt- og på campus. Praktiske øvelser og kliniske studier.

De ulike arbeids- og undervisningsformene vil bidra til at de totale læringsutbyttene oppnås.

Forventet studieinnsats i 75% studie tilsvarer en arbeidsinnsats på 24-33 timer pr. uke.

Praksis

Praksis utgjør 50% av studiet.  Studenten skal forholde seg til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som samlet skal gi et grunnlag for å benytte sykepleieprosessen i møte med pasienter, pårørende, medstudenter og andre yrkesgrupper i praksis.

I to av emnene inngår praksisprosjekter hvor teori og praksis kobles sammen i oppgaver ute på relevante og selvvalgte praksissteder. Disse prosjektene gir uttelling for praksis uker.

I flere emner er det i tillegg til teori, ferdighetstrening, simulering og forberedelse til praksis. 

På all ferdighetstrening er det 90 - 100 % tilstedeværelse og dette er spesifisert i emnebeskrivelsen.

Praksisperiodene utover selvvalgte, organiseres i området tidligere Hedmark fylke i tett samarbeid mellom høgskolen og det kliniske praksisfelt.

I praksisperiodene følger studentene turnus for de ulike praksisstedene, som innebærer dag, kveld, natt og helg.

Praksis utgjør i gjennomsnitt 30 timer pr. uke, og avvikles primært slik at studenten har en ukentlig studiedag, og det er ikke anledning til oppsamling av studiedager i perioden. Gyldig fravær som overstiger 10 % må tas igjen i løpet av praksisperioden. Det er studentens ansvar å gjøre seg kjent med og overholde fraværsreglementet.

Lov om helsepersonell regulerer virksomheten til sykepleiere, og gjelder også for studenter i praksis, jfr. § 3. Før første praksisperiode starter, må alle studenter undertegne taushetsløfte, Jfr. Lov om helsepersonell, kap. 5, §§ 21-29.

Erklæringer
 • Helseopplysningsskjema
 • Taushetserklæring
Målgruppe

Sykepleie deltid retter seg mot den voksne studenten som velger å kombinere studium med arbeid og hjem. Det å følge fleksibelt nett- og samlingsbasert studium krever god struktur og disiplin i hverdagen og god dialog med eventuell arbeidsgiver.

Studentene må kunne ha redusert stilling i studietiden og permisjon mens praktiske perioder pågår.

Studiet retter seg mot personer som ønsker å arbeide med mennesker i alle aldre som har behov for sykepleie. Sykepleie er en profesjon som gir muligheter for varierte arbeidsoppgaver både i kommune-helsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten og innenfor privat sektor.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Opptakskravet er generell studiekompetanse og i tillegg må alle søkere dokumentere:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Krav om politiattest
Kommunal helse- og omsorgstjeneste (PKHT)
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium gir graden Bachelor i sykepleie og gir grunnlag for å søke om autorisasjon som sykepleier i henhold til Lov om helsepersonell (1999).

Fullført studium kan gi grunnlag for å søke opptak til ulike videreutdanninger og mastergradsløp, f.eks. Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

Høgskolen legger vekt på internasjonalisering. Studentene får internasjonal kunnskap og erfaringer. For deltidsstudenter er det muligheter for opphold i Norden. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og praksis. Informasjonskompetanse og kildebruk er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til kildebruk på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.

Brudd på reglene om kildebruk reguleres i  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Informasjonskompetanse blir introdusert for studentene ved oppstart av studiet og videreføres i alle emner.

Informasjonskompetanse inngår fra første emnet; grunnleggende sykepleie, og følges opp i senere skriftlige arbeider i andre emner.

Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er forskningsbasert og gjennom studiet skal studenten tilegne seg handlingskompetanse til å søke, kritisk vurdere og anvende relevante forskningsresultater.

Handlingskompetansen oppnås ved å finne frem til og knytte relevant forskning til arbeidskrav i flere av emnene, samt at det stilles krav om anvendelse av forskning og utviklingsarbeider i vurderingsformen ved enkelte emner.

Ansattes forsknings- og utviklingsarbeider inngår i studiets pensumlitteratur, samt at det legges til rette for at studenter kan delta i dette arbeidet under utdanningen.

Vurderingsformer

Vurderingene gjennomføres i henhold til lov om universiteter og høyskoler og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det benyttes både prosessorienterte og kunnskapsprøvende vurderingsordninger i studiet for å stimulere og sikre kvalitet på læreprosessen. 

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studiet, og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne arbeide som sykepleier (Lov om universiteter og høgskoler av 01. 04.2005 nr. 15, § 4-10,- og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 14.07.2006).

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for helse- og sykepleievitenskap