BASPORT Bachelor i Sport Management

Bachelor i Sport Management

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids studium. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen "Bachelor i Sport Management".

Studiet er basert på ukentlig undervisning på studiested Lillehammer, hvor også alle skoleeksamener avlegges. 

Studiets oppbygging og innhold

Bachelor i Sport Management gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper om idrett, frivillighet, arrangement og kommunikasjonsrelaterte fag som sosial kommunikasjon, medierelasjoner, sponsing og markedsføring.

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse. Utdanningen vil på denne måten bidra til å utvikle studentenes analytiske ferdigheter, i tillegg til praktiske ferdigheter.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Lillehammerregionen er kjent for en rekke idrettsarrangement for både elite og mosjonister, med OL arrangementer (Vinter OL i 1994 og Ungdoms OL i 2016), ulike World Cup arrangementer, Birkebeinerarrangementene m.m. De store arrangementene gir store ringvirkninger i regionen, og betyr mye for regionens kvaliteter, både når det gjelder tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft innen sektoren.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om generelle teorier og modeller for organisasjon og ledelse, samt ledelse av idrettsrelaterte virksomheter spesielt
 • har kunnskap om organisering og ledelse av arrangement, herunder fagområder som kommunikasjon, økonomi, logistikk, sikkerhet og ledelse av frivillige
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor organisasjon og ledelse, prosjekt- og arrangementsledelse, og har innsikt i hva som gjør et arrangement vellykket for utøvere, for frivillige og for publikum
 • har kunnskap om idrettens og idrettsarrangementers samfunnsmessige betydning
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan formidle kunnskap om og bidra med faglige innspill knyttet til ledelse av idrettsrelaterte virksomheter og gjennomføring av arrangement
 • kan delta i faglige og offentlige diskusjoner knyttet til idrettsadministrasjon og idrettsarrangement med kunnskapsbaserte argumenter
 • kan foreta selvstendige og grundige analyser av idrettsrelaterte organisasjoner og arrangementer, samt forberede, gjennomføre og evaluere arrangementer
 • har kjennskap til faglig relevante samfunnsvitenskapelige metoder og analyseverktøy, og kan formulere relevante faglige problemstillinger og gjennomføre ulike typer undersøkelser knyttet til relevante problemstillinger
 • kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon, samt anvende dette i ulike arbeidsoppgaver
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver knyttet til organisering og ledelse av idrettsrelaterte virksomheter og arrangementer
 • kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet
 • kan samarbeide om praktiske oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding og innspill til forbedringer i prosjekter, organisasjoner og arrangementer
Arbeids- og undervisningsformer

Det brukes ulike undervisningsformer, og disse er omtalt i emnebeskrivelsene.

I alle emner i studiet er det arbeidskrav i en eller annen form. Det kan være i form av skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, obligatorisk deltakelse på enkelte seminarer og/ eller forelesninger. Dette vil variere fra emne til emne, og godkjenning av arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Praksis

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse i praksis, skal studentene gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten. I emnet Sport Event Management i andre studieår, skal studentene gjennomføre ulike arbeidsoppgaver i tilknytning til idrettsarrangementer. I tredje studieår kan studentene velge et praksisemne på 30 studiepoeng.

Målgruppe

Studiet passer for personer som er interessert i å jobbe med kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse. Studiet gir for eksempel mulighet til å jobbe med:

 • ledelse og organisering av store arrangement
 • sponsorprogram og profilering
 • ledelse og utvikling av anlegg og idrettsdestinasjoner
 • ulike stillinger innen virksomheter knyttet til sport og idrett
 • frivillige organisasjoner
 • offentlig sektor: idrettskonsulenter, anleggsansvarlige, etc

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Bachelorgrad i Sports Management vil kvalifisere for videre studier på mastergradsnivå ved Høgskolen i Innlandet, eller ved andre universiteter og høgskoler i Norge og utlandet.

Studiet gir mulighet til å kvalifisere seg for opptak til Master i bærekraftig innovasjon og ledelse og Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

Femte semester er tilrettelagt for utveksling til utenlandske institusjoner som Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtale med. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Alle emner avsluttes med eksamen. Eksamensform og arbeidskrav som forutsetning for å ta eksamen er spesifisert for hvert emne i emnebeskrivelsene.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring