BAIDTD Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen - deltid

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen - deltid

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
Introduksjon

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid på fire år.

Studiets oppbygging og innhold

De tre første semestrene har innlærings-, deltaker- og utviklingsfokus. Kompetansemål for Trener 1 og Trener 2 i Trenerløypa inngår som deler av disse semestrene. 

Semester fire og fem har deltaker-, utviklings- og prestasjonsfokus. Kompetansemål for Trener 2 og Trener 3 i Trenerløypa inngår som deler av disse semestrene. 

Semester seks til åtte har utviklings-, prestasjons- og toppidrettsfokus. Kompetansemål for Trener 3 og Trener 4 i trenerløypa inngår som deler av disse semestrene. 

Bakgrunn for studiet

Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr i samarbeid med den organiserte idretten en nett- og samlingsbasert Bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen. Det innebærer et spennende møte mellom akademia og praksisfeltet som vil utstyre fremtidens trenere med både forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. Studenten fordyper seg i en valgt idrett som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller organisasjoner HINN har formelt samarbeid med i tilknytning til dette studiet. Studenter som velger fordypningsidrett organisert i NIF får kompetanse til å arbeide som trener på de fleste nivåer i idretten. Trenerens rolle er svært viktig for at barn og unge i idretten skal få gode mestringsopplevelser. Dette kan skape grunnlag for livslang bevegelsesglede inn i voksenlivet og samtidig være et godt utgangspunkt for toppidrett. For å utvikle utøvere på et toppidrettsnivå kreves langsiktige perspektiver, der treneren legger til rette gode treningsarenaer for utvikling av utøvernes forutsetninger for idrett på stadig høyere nivå. Den organiserte idretten har derfor behov for kvalifiserte trenere som kan skape grunnlag for bevegelsesglede i et livslangt perspektiv samtidig som det er et ønske om stadig fornyelse og utvikling av grensesprengende prestasjoner i toppidretten.

Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen, deltid, er tilrettelagt for alle fire nivåer i Trenerløypa. Trenerløypa, som er utarbeidet av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og utgjør rammeverket for trenerutdanning for samtlige særforbund i Norge. Studiet tilbys i samarbeid med særforbund. Dette samarbeidet bidrar til god kvalitet på den idrettsspesifikke undervisningen og på trenerpraksis, og fører til at studenter i utvalgte idretter sertifiseres innen trenerløypa. Det tilbys spesialisering i et utvalg idretter hvert år. Idrettene som tilbys blir presisert på HINN sine hjemmesider.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om organisering og ledelse, samt utfordringer og muligheter trenere og utøvere står ovenfor i lys av idrettshistoriske, - sosiologiske og -filosofiske perspektiver
 • har kunnskap om grunnleggende treningsprinsipper, og kroppens oppbygging, utvikling og funksjon
 • kjenner idrettens regelverk og har kunnskap om bestemmelser, sportslig plan og grunnleggende idrettshistorie i valgt fordypningsidrett
 • har kunnskap om sin fordypningsidretts egenart og praksis
 • har kunnskap om læringsteorier, og barn og unges sosiale, kognitive, emosjonelle og psykologiske utvikling
 • har kunnskap om sosiale og psykologiske faktorer som påvirker trenere og utøveres deltagelse, utvikling og prestasjon i idretten
 • har bred kunnskap om grunnleggende forutsetninger for utøvelse av trenerrollen
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske temaer og kjenner til forskning- og utviklingsarbeid relatert til utøvelse av trenerrollen
 • kan oppdatere sin kunnskap innen idrettsfeltet gjennom å innhente, forstå og kritisk vurdere relevant litteratur 
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan håndtere kravene til trenerrollen på måter som sikrer egen helse og velferd
 • kan utvikle strategier og teknikker som gjør treneren i stand til å takle kompleksitet og usikkerhet i trenerrollen
 • kan organisere og lede seg selv, individer, grupper og lag på en slik måte at de handler i tråd med idrettens verdigrunnlag, retningslinjer og mål
 • kan legge til rette for en langsiktig og helhetlig utvikling av selvstendige utøvere i barne-, ungdoms- og toppidretten
 • kan legge til rette for at utøvere kan ha livslange bevegelsesaktive liv og sette de i stand til å håndtere overganger i idretten
 • kan vise vilje og evne til å skape velfungerende team, lede prosesser, kommunisere og samarbeide med utøvere, trenere, støtteapparat, klubb, foreldre og andre interessenter 
 • kan integrere fagkunnskap, idrettsspesifikk kunnskap og resultater fra forsknings og utviklingsarbeid for å optimalisere utvikling og prestasjon i sin fordypningsidrett
 • kan planlegge, gjennomføre, analysere, justere og evaluere trening som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i samsvar med idrettens etiske krav og retningslinjer, faglig kunnskap og forsknings- og utviklingsarbeid
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet egen treneridentitet og egen trenerfilosofi
 • har en analytisk og kritisk tilnærming til egen trenervirksomhet og kan anvende dette sammen med relevant fagkunnskap for å utvikle seg kontinuerlig som trener og person
 • har vilje og evne til omsorg, tar ansvar som rollemodell og kan skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse
 • har forståelse for sin rolle og påvirkningskraft som trener overfor utøvere, klubb og foreldre
 • har kompetanse til å ivareta et helhetlig menneskesyn i arbeidet med utøvere
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Studiet preges av fleksibilitet og digitale arbeidsformer. Hvert semester blir det i tillegg gjennomført minimum én obligatorisk samling, enten digital eller fysisk. Det må påregnes utgifter til reise, kost og overnatting i forbindelse med fysiske samlinger.

Grunnleggende datakunnskap og stor grad av selvstendighet kreves for gjennomføring av studiet. Tverrfaglighet og studentaktive læringsformer er viktige prinsipp for undervisningen og trenerpraksis har stor plass i studiet. Enkelte emner vil undervises på engelsk og det forventes at studenten har grunnleggende engelskspråklig kompetanse. Dette er presisert i emneplanene. Det vil bli lagt vekt på problembaserte arbeidsformer, der studenten selv kan erfare og aktivt medvirke til at teoretisk fagstoff integreres i den praktiske delen. Slik skal kunnskap omsettes til forpliktende handlingskompetanse. Eksempler på arbeidsformer kan være gruppearbeid, individuelt arbeid, digitale forelesninger, praksis, debatter, case-studier, presentasjoner, oppgaveskriving og seminarer. Undervisningen støttes av læringsplattformen Canvas.

Praksis

Praksis er relatert til studentens fordypningsidrett. Praksisemnene er knyttet til egen trenerpraksis i klubb, det særidrettslige og til de andre emnene i samme studieår. Trenerpraksisen skal være det som knytter sammen ulike fagområder som er aktuelle for trenerrollen, og der studentens trenerkompetanse kommer helhetlig til uttrykk i egen idrett.

Praksis 1. studieår består av minimum 45 timer trenerpraksis og er tilknyttet emnet Fordypningsidrett med trenerpraksis 1. Fokuset i emnet er rettet mot barneidretten.

Praksis 2. studieår består av minimum 90 timer trenerpraksis og er tilknyttet emnet Fordypningsidrett med trenerpraksis 2. Emnet bygger på Fordypningsidrett med trenerpraksis 1 for å videreutvikle treneren, og utfordrer treneren til å rette blikket innover for å kunne ha en aktiv rolle i egen utvikling. Fokuset i emnet er hovedsakelig rettet mot ungdomsidretten.

Praksis 3. og 4. studieår består av minimum 90 timer trenerpraksis, og er tilknyttet emnet Fordypningsidrett med trenerpraksis 3. Emnet bygger på Fordypningsidrett med trenerpraksis 1 og 2 for å videreutvikle treneren, og utfordrer treneren til å ha en kritisk og refleksiv tilnærming til egen trenerrolle og trenerpraksis. Fokuset i emnet retter seg mot utvikling og prestasjon for utøvere som ønsker å nå et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltagelse (morgendagens toppidrettsutøvere).

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som har spesifikk interesse for trenerrollen, som jobber som trener i dag, eller som i fremtiden ønsker å jobbe med utvikling og prestasjon hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Det kreves også en signert avtale om praksis med en klubb eller idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Krav om politiattest
Annet studie der studenten kan komme i kontakt med mindreårige i klinisk undervisning eller praksisstudier (PBOA)
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studie gir en bred plattform for mange ulike jobber innen idretten og rett til tittelen Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen. Studiet gir ulik kvalifisering innenfor trenerløypa etter hvilken idrett man spesialiserer seg innenfor.

Studiet kvalifiserer til:

 • Trener på ulike alders- og prestasjonsnivå i idretten

Andre karrieremuligheter kan være:

 • Trenerutvikler eller trenerveileder
 • Idrettskonsulent
 • Idrettspedagog
 • Koordinator, trener og sportssjef på programfag idrett / skoler med toppidrettsfag
 • Koordinator og veileder i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og særforbundene
 • Sportslig- og daglig leder

Enkelte av disse karrieremulighetene kan innebære at man må ta videre utdanning.

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre høgskoler og universiteter i inn og utland.

Med påfølgende praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer studiet for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer.

Internasjonalisering

Anvendelse av internasjonale faglige databaser og internasjonal litteratur benyttes i dette studiet. Det styrker studentens evne til å utvide sine faglige perspektiver. 

Høgskolen i Innlandet søker å tilrettelegge for studieopphold i utlandet. Studiet har generelle samarbeidsavtaler om utveksling med et utvalg internasjonale universiteter. Utveksling må inngå som en del av den faglige virksomheten og kan ha ulik varighet. Alle utenlandsopphold må godkjennes på forhånd.

Det er mulig for internasjonale studenter å delta på deler av studiet da enkelte emner undervises på engelsk.

Forskningsbasert undervisning

I undervisning møter studenten den nyeste forskningen innen idrettsvitenskap. I de ulike emnene vil studenten opparbeide seg en forståelse for hvordan kunnskap fremstilles, få erfaring med å gjennomføre eksperimenter, forske på egen praksis og gjennomføre prosjekter etter vitenskapelige metoder.

Vurderingsformer

Det blir benyttet ulike vurderingsformer i studiet, avhengig av det enkelte fagområdets egenart. Eksempler på vurderingsformer er skriftlig hjemmeeksamen, muntlig digital hjemmeeksamen, digital individuell praktisk-metodisk eksamen med muntlig høring og mappeeksamen. De vurderingsformer som velges, sammen med arbeidsoppgaver utført underveis i studiet, er viktige virkemidler for å realisere samspillet mellom de ulike emnene i studiet. Vurderingsformene legges opp slik at studenten møter varierte vurderingsformer som er tilpasset mål og arbeidsformer i studiet. Vurderingsformene i de enkelte emnene er valgt for å ivareta størst mulig grad av fleksibilitet.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap