BABØK Bachelor i bærekraftsøkonomi

Bachelor i bærekraftsøkonomi

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Kongsvinger
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er heltidsstudium over tre år. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen "Bachelor i bærekraftøkonomi".

Undervisningen i studiet er basert på undervisningssamlinger på Høgskolesenteret i Kongsvinger, med støtte i digitale undervisningsressurser. Det forventes generelt at studentene møter til undervisningssamlingene på Kongsvinger.  I flere av emnene er det obligatorisk frammøte på samlingene. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert som et fulltidsstudium med samlingsbasert undervisning på Kongsvinger, kombinert med nettstøttet undervisning. 

Studiet kombinerer de kjernefag innenfor økonomi- og administrasjon med unike økonomisk-administrative emner som gir en spesialisering innenfor bærekraft. 

Studieplanen oppfyller "Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA), og vilkår å bachelornivå for tildeling av tilleggsbetegnelsen siviløkonom", vedtatt av UHR - økonomi og administrasjon i november 2018, tilgjengelig på www.uhr.no

Minimumskrav innenfor ulike fagkategorier (UHR - økonomi og administrsajon= Oppfylles i HINNs studieplan gjennom følgende obligatoriske emner 
Bedriftsøkonomi: 30-45 studiepoeng Grunnleggende regnskap, Videreågende regnskap, Bærekraftregnskap og samfunnsansvarsrapportering, Grunnleggende bedriftsøkonomi, Økonomistyring, Virksomhetsstyring for bærekraft, Investering og finansiering, Rammebetingelser for bærekraftige løsninger (tilsammen 60 studiepoeng)
Administrasjonsfag: 30-45 studiepoeng Markedsføring, Organisasjonsforståelse, Strategi, Miljøpsykologi - bærekraftig forbrukeratferd, Miljøpsykologi - ledelse av grønne organisasjonsendringer, Innovasjonsprosesser for bærekraft (tilsammen 45 studiepoeng)
Samfunnsøkonomi: 15 - 30 studiepoeng Mikroøkonomi, Makroøkonomi, Miljø- og ressursøkonomi (tilsammen 22,5 studiepoeng)
Metodefag: 20-30 studiepoeng Matematikk for økonomer, Statistikk for økonomer, Samfunnsvitenskapelig metode (tilsammen 22,5 studiepoeng)
Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: 7,5 -15 studiepoeng Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodller (15 studiepoeng). Se også emner i miljøpsykologi og innovasjon under Administrasjonsfag.

I tillegg kommer Bacheloroppgave (15 studiepoeng) eller Bærekraftsprosjekt (15 studiepoeng). 

Studieplanens innhold, oppbygging og sammensetning fremgår av tabellen nedenfor.  Studieplanen er bygd opp med faglig progresjon innenfor de fire faggruppene. Noen av emnene har absolutte forkunnskapskrav. Det vil si at eksamen i gitte emner (eller tilsvarende emner) må være bestått før man kan ta eksamen i det aktuelle emnet. Flere av emnene har anbefalte forkunnskapskrav. Der hvor studenten eventuelt ikke tidligere har bestått emner angitt som anbefalte forkunnskapskrav, forutsetter høgskolen at studenten selv tar ansvar for å kompensere for dette.

Bakgrunn for studiet

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stor ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Forbrukere stiller i stadig større grad krav til virksomheters samfunnsansvar og virksomheter selv ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Samtidig er bedrifter avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene heller enn en del av problemet.

Samtidig rapporterer virksomhetene om et økende og udekket behov for ansatte med en utdanningsbakgrunn med en kombinert kompetanse innen økonomi og bærekraft. Bachelor i bærekaftøkonomi gir en bred økonomisk-administrativ kompetanse, som kombineres med spesialisert kompetanse innen bærekraft. Spesialisert kompetanse i bærekraft oppnås gjennom emner innen etikk, samfunnsansvar, miljøpsykologi, bærekraftige forretningsmodeller, innovasjonsprosesser for bærekraft, bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering, virksomhetsstyring for bærekraft og miljø- og ressursøkonomi.  Målet er å utdanne framtidige konsulent, rådgivere og ledere i virksomheter som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, med fokus på bærekraft, herunder
  • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier generelt og bærekraftige strategier spesielt
  • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides og analyseres, samt hvordan man styrer, måler og rapporterer resultatene av virksomheters bærekraftsarbeid
  • hvordan virksomheter organiseres og ledes slik at de også understøtter innovasjons- og endringsprosesser for bærekraft
  • hvordan produkter og tjenester markedsføres og hvordan forbrukere kan påvirkes til å ta miljøvennlige beslutninger
  • hvordan markedet fungerer, hvordan forbrukere og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av bærekraftsutfordringer, økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, med særlig vekt forventinger om at virksomheter skal bidra til en bærekraftig utvikling
  • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål
 • har kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode tilpasset studiets fagområde og nivå, samt hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data
 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid og kan relatere dette til fagområdets perspektiver på bærekraftsutfordringer
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere relevant informasjon for gjennomføre analyser av økonomisk-administrative problemer generelt og problemer knyttet til bærekraft spesielt
  • analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig 
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis
Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett
 • har grunnlag for å bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping for virksomhet og samfunn
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
 • kan bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked, med særlig vekt på innovasjonsprosesser for bærekraft
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet starter med en felles obligatorisk oppstartsamling hvor studentene får en innføring i sentrale bærekraftsutfordringer og det vitenskapelige faktagrunnlaget rundt de miljømessige og sosiale utfordringene verden står overfor. Oppstarsamlingen gir også en innføring i lærings- og kommunikasjonsteknologien som benyttes i studiet, samt en oversikt over de ulike fagområdene/emneområdene som inngår i studiet og sammenhenger mellom disse. Det legges også vekt på at studentene skal bli kjent med hverandre og lære å samhandle i en faglig sammenheng gjennom praktiske samarbeidsoppgaver. 

Undervisningen i emnene omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor digitale læringsressurser (herunder streamede forelesninger), oppgaveløsning og undervisningssamlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. Undervisningsmetodene vil variere mellom emnene, med utgangspunkt i emnenes egenart.  I hvert emne vil det normalt gjennomføres 20-24 timer undervisning på Høgskolesenteret i Kongsvinger per emne på 7,5 studiepoeng. Undervisningen vil normalt organiseres i 2-dagers samlinger, hvor det undervises i to emner per samling. Unntaksvis vil det kunne være samling på 1 dag eller 3 dager. I noen av emnene er det obligatorisk å møte på undervisningssamling. Dette er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsene for de aktuelle emnene. Obligatorisk frammøte er forankret i emnets læringsutbytter og det gis ikke fritak for frammøtekravene. 

Undervisningen som foregår på samlingene vil kun gjennomføres i sanntid på Høgskolesenteret i Kongsvinger, dvs. at de ikke vil streames eller overføres via videokonferanse. Også i emner hvor det ikke er obligatorisk undervising oppfordres studentene til å møte på samlingene. 

Forventet arbeidsinnsats i studiet per uke er 37,5-45 timer per uke i studieåret. Det tilsvarer 1500-1800 timer per studieår for en heltidsstudent. 

Praksis

Det er ikke obligatorisk praksis i studiet, men det i stedet for bacheloroppgave er mulig å velge emnet Bærekraftprosjekt (15 studiepoeng), som er et praksisnært prosjekt som gjennomføres i samarbeid med en virksomhet. I forbindelse med arbeidet skal studenten være utplasser i virksomheten i minimum 15 dager. Oppdragsgiver og plan for prosjektet skal godkjennes av høgskolen og formaliseres gjennom en samarbeidsavtale med virksomheten. Bærekraftprosjektet skal ta utgangspunkt i en problemstilling som er relevant for virksomheten. 

Målgruppe

Studiet retter seg både mot førstegangsstuderende og personer med annen utdannings- eller yrkesbakgrunn som ønsker å ta en økonomisk-administrativ utdanning som tar virksomheters samfunnansvar og bidrag til et bærekraftig samfunn på alvor. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet utdanner kandidater som har et grunnlag for å bli ledere med bestiller- og brukerkompetanse innen både økonomisk-administrative ekspertområder og bærekraftsrelaterte ekspertområder. Som et eksempel på dette: En bærekraftsøkonom skal med like stor selvfølgelighet kunne bestille, lese og analysere henholdsvis finansielle regnskapstall og CO2-regnskapstall for sin virksomhet.

Studieplanen oppfyller kravene til Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) slik disse er vedtatt av UHR - økonomi og administrasjon i Universitets- og høgskolerådet i november 2018. Det vil framkomme av teksten i vitnemålet for Bachelor i bærekraftøkonomi at studiet oppfyller dette kravet. Det innebærer at studiet både gir den generelle økonomisk-administrative kompetansen som en trandisjonell Bachelor i økonomi og administrasjon og en spesialisert kompetanse innen bærekraftsøkonomi. 

Studiet kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og ledelse/Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller tilsvarende utdanninger ved Høgskolen i Innlandet, samt andre norske og utenlandske høgskoler og universiteter. Studiet kvalifisere også til opptak på Master i innovasjon og Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet, samt at det kan kvalifisere til andre masterutdanninger ved norske og utenlandske høgskoler og universiteter. 

Internasjonalisering

Studenten kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i 4. semester. Aktuelle lærersteder for utenlandsopphold er de skoler Høgskolen i Innlandet til enhver tid har utvekslingsavtaler med eller andre former for faglig samarbeid, som for eksempel ”Study Abroad Agreement”. Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen. Det planlagte studieoppholdet skal godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Alle fagdisiplinene som inngår i studiene er internasjonale forskningsfelt. Internasjonale forhold inngår som en del av virksomheters rammebetingelser og belyses fra ulike perspektiver gjennom emnene i studiet. Noen av emnene i studiet vil derfor kunne tilbys på engelsk, avhengig av om det er utvekslingsstudenter på studiet. Engelskspråklig pensum benyttes også i flere av emnene selv om undervisningsspråket ellers er norsk, både i form av internasjonale lærebøker og vitenskapelige artikler. Deler av undervisningen vil legges om til engelsk i forbindelse med gjesteforelesninger og utveksling av vitenskapelig ansatte.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikke avanserte søk, kildekritikk, referanseteknikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet tilbys av et fagmiljø som forsker innenfor de ulike delene av det økonomisk-administrative fagområdet, samt de spesialiserte emnene innenfor bærekraft. Studentene vil møte forskning gjennom forskningsbasert pensum og lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert. Det vil være en progresjon i studiet med hensyn til drøfting av ulike teoretiske perspektiver, metoder og forskningsresultater. Dette gjelder særlig i de spesialiserte bærekraftsemnene, hvor forskningsområdene er i rask utvikling både ved Høgskolen i Innlandet, nasjonalt og internasjonalt. Studentene får opplæring i akademisk skriving og vil få øvelse i å bygge opp tekster i henhold til vitenskapelige standarder gjennom arbeidskrav og eksamener. I noen av emnene benyttes undervisningsmetoder basert på undersøkende prosesser. Gjennom metodeemnene og bacheloroppgaven får studentene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som kreves for å gjennomføre  et selvstendig arbeid under veiledning, etter vitenskapelige prinsipper og metoder.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav:

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner. Arbeidskravene forplikter studentene til progresjon i arbeidet innenfor det enkelte emnet og gir grunnlag for tilbakemelding og vurdering for læring. I noen av emnene benyttes også arbeidskrav for å vurdere læringsutbytter som ikke lar seg teste til eksamen. Omfang, antall og form på arbeidskrav varierer og tilpasses læringsutbytter, undervisningsopplegg og øvrige forutsetninger i det enkelte emne. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer (individuelle og i gruppe), øvelser på skolen, prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, medstudentrespons med mer.  I noen av emnene vil det være krav om frammøte på undervisningssamlingene på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Grunnen til obligatorisk frammøte er at læringsutbyttene i emnet ikke kan oppnås uten at man er tilstede i undervisningen. Disse læringsutbyttene på emnenivå er også nødvendige for å oppå studiets overordnede læringsutbytter. Det gjelder særlig en del ferdighetsutbytter, samt generell kompetanse knyttet til samarbeid, prosessorientert arbeid og muntlig presentasjon.  

Eksamen:

Eksamensformene som benyttes i de obligatoriske emnene i studiet er i hovedsak skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgave, samt bacheloroppgave/prosjektoppgave med muntlig forsvar. Det er både gruppeeksamener og individuelle eksamener. Eksamensformer i de enkelte emner er valgt ut i fra deres egenart og læringsutbytter, samt overordnede læringsutbytter i studiene hvor emnet inngår. Hensyn til autentisitet er også en del av vurderingen i valg av vurderingsform.

Eksamensformen og karakterskalaen framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Alle skoleeksamener avlegges på Høgskolesenteret på Kongsvinger. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag