ÅRSPP Årsstudium i spillpedagogikk

Årsstudium i spillpedagogikk

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Det moderne samfunnet er i konstant endring og står overfor komplekse globale utfordringer. Derfor er det avgjørende at alle utvikler nøkkelkompetanser og ferdigheter som er relevante for det 21. århundret gjennom hele utdannelsen og arbeidslivet. Spill har en unik evne til å plassere individet i ulike kontekster og situasjoner som krever bruk av viktige ferdigheter for fremtiden. De oppfordrer til utforskning, samarbeid og forståelse av komplekse systemer og sammenhenger. Dataspill som en del av kulturlandskapet kan også tilby opplevelser og perspektiver som beriker vår forståelse og evne til refleksjon på helt nye måter.

Studiet gir en innføring i pedagogiske perspektiver på bruk av spill, virtuell virkelighet (VR) og digitale medier i undervisning og har fokus på praktisk utøvelse av pedagogiske aktiviteter med spill og VR-simuleringer som sentrale ressurser i utdanning for ulike aldersgrupper og formål. Spillpedagogikk innebærer også utvikling av kritisk mediekompetanse og digital danning, både i møte med barn og unge og for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.   

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger hvert semester, hver på inntil 3 dager. Studiet består av to obligatoriske emner på 15 studiepoeng hver på høstsemesteret og tre emner på 10 studiepoeng på vårsemesteret.

Studiemodeller
Årsstudium i spillpedagogikk
Bakgrunn for studiet

Dataspill står sentralt i barn og unges oppvekst og fritid, og er en viktig arena for sosialisering, identitets- og relasjonsdanning. Dataspill, VR og digitale medier kan også legge til rette for kreative og varierte læringsprosesser, samarbeid, problemløsning og mestringsopplevelser i et mangfoldig læringsmiljø, enten det er i klasserommet, næringslivet, eller helse- og velferdsorganisasjoner. Det å integrere spill, VR og digitale medier i undervisning krever imidlertid sammensatte kompetanser og medieforståelse.

I løpet av dette studiet vil du lære å analysere spill, film, og andre medieuttrykk, og utvikle pedagogiske metoder og design for å implementere dem i ulike læringsmiljø. Studiet legger tung vekt på pedagogisk refleksjon og praktisk utforsking og utprøving av ulike former og sjangre innenfor spillmediet.

Ved Høgskolen i Innlandet kan vi tilby unike muligheter for praksisnær læring og kompetanseutvikling i samarbeid med erfarne fagfolk og bedrifter innenfor teknologi- og spillutvikling i regionen. I løpet av studiet vil du utvikle nødvendige kompetanser og kunnskaper som ligger til grunn for kritisk medieforståelse, profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK), digital danning og kompetanser for framtiden.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om teoretiske perspektiver på læring og motivasjon
 • Har kunnskap om teoretiske perspektiver på spill, spillkultur og virtuelle verdener
 • Har bred kunnskap om digital danning og mediekompetanse
 • har kunnskap om relevante pedagogiske, sosiale og etiske problemstillinger ved barn og unges bruk av dataspill og digitale medier i skole og fritid 
Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan kritisk og selvstendig analysere og vurdere spill og digitale medier som aktivitet, som undervisnings- og læringsressurs, og som kulturuttrykk i seg selv
 • Kan utvikle ulike helhetlige læringsdesign med spill, digitale medier og VR.
 • Kan formidle og kommunisere teoretisk og forskningsbasert kunnskap om spill og digitale mediers rolle i barn og unges sosiale og faglige utvikling i ulike sammenhenger.
 • Kan reflektere over og drøfte ulike teoretiske perspektiver på spillbasert læring, spillifisering og spill som kulturelle redskaper
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan delta i refleksive diskusjoner om etiske, sosiale og kulturelle implikasjoner av å bruke spill, digitale medier og VR i en utdanningskontekst.
 • Kan delta i pedagogiske utviklingsprosjekter som involverer utvikling og implementering av spill, VR og digitale medier. 
 • Kan anvende teoretisk kunnskap i diskusjoner rundt spill, digitale medier og VR som pedagogiske ressurser på en kritisk og selvstendig måte.
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og workshops. Deler av undervisningen vil ha obligatorisk fremmøte. Digitale lærings- og kommunikasjonsplattformer benyttes i studiet. Store deler av undervisningen vil foregå i Future Classroom Lab (FCL), Læringsverkstedet ved HINN.

Praksis

Ingen.

Målgruppe

Studiet egner seg for lærerstudenter, lærere, pedagoger, kulturformidlere, sosial- og miljøarbeidere, og andre som arbeider med barn og unge. Studiet er også relevant for alle som vil lære mer om bruk av spill, VR og digitale medier for kunnskaps- og kompetanseutvikling og formidlingsarbeid, enten det er i utdanningssektoren, næringslivet, eller innenfor helse og velferd.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 7.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan inngå i en bachelorgrad eller som en videreutdanning for lærere og andre som ønsker mer kompetanse i bruk av spill, VR og digitale medier, og for å utvikle egen profesjonsfaglig digital kompetanse.

Internasjonalisering

Studiet har et globalt perspektiv og belyser sammenhenger mellom nasjonale og internasjonale perspektiver og forhold. Undervisning på utvalgte emner vil kunne foregå på engelsk og det vil benyttes engelsk pensumlitteratur.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider og bruke disse kildene inn i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av lærere som har forskningskompetanse og som er tilknyttet ulike nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Pensumlitteraturen oppdateres årlig i tråd med ny forskning på feltet.

Vurderingsformer

Vurderingsformer som benyttes gjennom studiet består av en kombinasjon av skriftlige, muntlige og praktiske arbeider både individuelt og i grupper gjennom obligatoriske arbeidskrav, læringsaktiviteter, eksamener og mappeinnleveringer. Obligatoriske arbeidskrav og læringsaktiviteter vurderes som godkjent/ ikke godkjent, og må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A - F, der E er laveste ståkarakter. Vurderingsformene gjenspeiler læringsmålene i de enkelte emnene.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk