ÅRKOM Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning

Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på til sammen 60 studiepoeng og går over fire semestre på deltid. Undervisninga er organisert i 5 samlinger à 2 dager, for hvert emne à 30 studiepoeng.

Studieåret 2023 - 2024 undervises følgende emne (tilsvarende 30 studiepoeng):

 • Intern og ekstern informasjon- og kommunikasjon i virksomheter
 • Kommunikasjon og ledelse
 • Kommunikasjon i en digital verden
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Organisasjon, endring og kommunikasjon

Studieåret 2024 - 2025 undervises følgende emne (tilsvarende 30 studiepoeng):

 • Medier, kommunikasjon og samfunn
 • Prosjektledelse og team
 • Samfunnsvitenskapelig metode og markedsanalyse
 • Lobbyvirksomhet og samfunnskontakt
 • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon
Studiemodeller
Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 H2024 V2024 H2025 V
O
1515
O
1515
Bakgrunn for studiet

Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere.

Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Alle organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Dette er viktig for å gjøre virksomheten i stand til å forvalte sitt omdømme. Stadig flere virksomheter legger vekt på dette, og det er et interessant arbeidsmarked for kandidater med kommunikasjonsfaglig kompetanse – gjerne i kombinasjon med kompetanse innen andre fagområder.

Studiet har følgende faglige fokusområder:

Emne 1: Kommunikasjon og samfunn (30 studiepoeng)

 • Medier, kommunikasjon og samfunn
 • Prosjektledelse og team
 • Samfunnsvitenskapelig metode og markedsanalyse
 • Lobbyvirksomhet og samfunnskontakt
 • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon

Emne 2: Kommunikasjon og organisasjon (30 studiepoeng)

 • Intern og ekstern informasjon og kommunikasjon i virksomheter
 • Kommunikasjon og ledelse
 • Kommunikasjon i en digital verden
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Organisasjon, endring og kommunikasjon

Læringsutbytte

Formålet med studiet er at kandidaten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør de kvalifisert til å jobbe med kommunikasjon- og informasjonsarbeid i virksomheter.

Etter gjennomført studium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskaper om fagområdene kommunikasjon, ledelse og organisasjon, og kan gjøre rede for hvordan disse henger sammen med kommunikasjonsarbeid i virksomheter
 • Har kunnskap om og kan gjøre rede for valg av budskap og kanal for å kommunisere med ulike målgrupper/interessenter
 • Har kunnskap om hvordan informasjonsberedskap og krisekommunikasjon er sentralt i kommunikasjonsarbeid
 • Har kunnskap om hvordan samfunnsvitenskapelig metode kan benyttes som verktøy for å finne svar på problemstillinger
 • Har kunnskap om etiske utfordringer man står overfor innen kommunikasjonsarbeid
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan foreta analyser av ulike kommunikasjonstiltak, formulere begrunnede løsninger på kommunikasjonsfaglige problemstillinger samt anvende disse som virkemiddel i virksomheter
 • kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet
 • kan bidra til vellykket kommunikasjon i ulike kanaler og gi faglig begrunnede råd  i arbeid med kommunikasjonsstrategier og –planer.
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan gjennomføre selvstendige oppgaver informasjons- og kommunikasjonsoppgaver knyttet til ordinær drift, i strategiske prosesser og i endringsprosesser i virksomheter
 • kan reflektere over egen rolle som kommunikasjonsrådgiver
Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, plenumsdrøftinger og samarbeid på nett. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen.

I tillegg til høgskolens faste stab vil det også bli benyttet forelesere fra næringslivet og andre forskningsmiljøer.

Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes forståelse og arbeidsoppgaver, og har som mål å styrke handlingskompetansen deres knyttet til å oversette kunnskap til handling.

Deltakerne får gjennom studiet tilgang til et elektronisk nettbasert læringsplattform, for samhandling, dokumentasjon, oppgaveinnlevering og veiledning.

Målgruppe

Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Alle organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Dette er viktig for å gjøre virksomheten i stand til å forvalte sitt omdømme. Stadig flere virksomheter legger vekt på dette, og det er et interessant arbeidsmarked for kandidater med kommunikasjonsfaglig kompetanse – gjerne i kombinasjon med kompetanse innen andre fagområder Studiet retter seg mot personer som allerede jobber innen kommunikasjon, eller som ønsker å arbeide med kommunikasjon i offentlig eller privat sektor.

Årsstudiet i kommunikasjonsrådgiverstudiet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng som gjennomføres over to år. Det arrangeres fem samlinger over to dager hvert år på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Et faglig mål er å danne grunnlaget for videre studier innenfor dette fagfeltet. Studiet kan inngå som en del av Bachelorgrad f.eks. innenfor statsvitenskap, samfunnsfag, økonomiske fag eller ledelses- og organisasjonsfag, og det søkes om innpassing ved den aktuelle høgskole.

Utgifter

Studieavgift: kr 22.000,- for studieåret 2023/2024.

I tillegg til studieavgiften kommer kostnader til pensumlitteratur og studiemateriell, samt reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene. Det må også betales ordinær semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Vurderingsformer

I studiets vurderingsformer er det lagt vekt på at studentene skal kunne gis mulighet for å vise en helhetlig faglig forståelse basert på de temaer som emnene omhandler.

Vurderingsformene består av arbeidskrav og eksamen som skal vise at studentene behersker kunnskap og anvendelse av grunnleggende begreper, perspektiver og vurderinger innen de ulike temaer som studiet omhandler, og skal også vise at kandidaten har en faglig forståelse for faget.

 

Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen må kandidaten ha levert og fått godkjent arbeidskrav som gjennomføres i løpet av studieåret.  

 

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmeeksamen på bakgrunn av en definert oppgavetekst for hvert emne. Eksamen går over 14 dager ved avslutningen av hvert studieår. Relevant teori skal anvendes. Eksamen kan gjennomføres i gruppe eller individuelt etter eget valg. Ved vurdering benyttes karakterene A-F 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring