KOM1002 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 2: Kommunikasjon og organisasjon

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Må kunne lese engelsk litteratur.

Emnets innhold

Emnet omhandler hvordan intern og ekstern kommunikasjon foregår i virksomheter, og hvordan kommunikasjon benyttes som ledelsesverktøy. I tillegg gir emnet en innføring i digital kommunikasjon. Kompetanse på hvordan informasjons- og kommunikasjonsstrategi kan utformes og anvendes er også sentralt i dette emnet. Videre blir det også satt fokus på organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer, samt kommunikasjon i endringsprosesser og organisasjoner i omstilling.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om og kan vurdere ulike former for ekstern og intern kommunikasjon i ulike virksomheter
 • har kunnskap om  fagområdet ledelse og strategi og kan gjøre rede for hvordan disse fagene henger sammen med kommunikasjonsvirksomheten.
 • har kunnskap om sentral organisasjonsteori og betydningen av informasjon- og kommunikasjonsarbeid i omstillingsarbeid
 • kan gjøre rede for kommunikasjon i ulike digitale kanaler, herunder sosiale medier.
 • har kunnskap om etiske utfordringer innen kommunikasjonsarbeid
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende ekstern og intern kommunikasjon som virkemiddel i virksomheter.
 • kan bidra til vellykket kommunikasjon i kjøpte, fortjente og egne kanaler.
 • kan formulere relevante faglige og praktiske problemstillinger, og gi faglig begrunnede råd  i arbeid med kommunikasjonsstrategier og –planer.
 • kan foreta selvstendige og grundige analyser av ulike kommunikasjonstiltak.
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan fungere som rådgivere for ledere eller ledergrupper i kommunikasjonsarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver som kommunikasjonsrådgiver knyttet til ordinær drift, i strategiske prosesser og i endringsprosesser.
 • kan reflektere over egen rolle som kommunikasjonsrådgiver
Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen. Det legges til rette for nettbasert samarbeid.

Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes forståelse og arbeidsoppgaver, og har som mål å styrke handlingskompetansen deres knyttet til å oversette kunnskap til handling.

Deltakerne får gjennom studiet tilgang til et elektronisk nettbasert læringsplattform, for samhandling, dokumentasjon, oppgaveinnlevering og veiledning.

Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen må kandidaten levert og fått godkjent minimum to arbeidskrav som gjennomføres i løpet av studieåret. 

Vurdering

Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe over 14 dager på bakgrunn av en definert oppgavetekst. Relevant teori skal anvendes.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Gruppe/Individuell
14 Dag(er)
 • Alle
100
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring