KOM1001 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 1: Kommunikasjon og samfunn

  • Studiepoeng
   30
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Forkunnskapskrav

Må kunne lese engelsk litteratur.

Emnets innhold

Emnet omfatter generell kunnskap om medier, samfunn og politikk, og gir også grunnleggende innføring i prosjektledelse og kommunikasjonsarbeid. Samfunnsvitenskapelig metode, og samfunnsinformasjon og kommunikasjon med spesielle målgrupper, for eksempel politisk kommunikasjon, vil også være grunnleggende temaer i dette emnet.  Informasjonspolitikk, informasjonsberedskap og krisekommunikasjon er også sentrale temaer i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer innen fagområdet kommunikasjon og samfunn
 • kan gjøre rede for medienes rolle i samfunnet, om medieetikk og om hvordan mediene fungerer
 • har innsikt i sentrale temaer innen fagområdene ledelse, team og prosjektledelse
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode som verktøy for å finne svar på problemstillinger
 • kan gjøre rede for en virksomhets forhold til ulike interessentgrupper - for eksempel kunder, presse, organisasjoner, leverandører og offentlige myndigheter.
 • har kjennskap til fagfeltene; lobbyvirksomhet og samfunnskontakt, informasjonsberedskap og krisekommunikasjon

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan vurdere ulike sider ved kommunikasjonsbransjen og rollen som kommunikasjonsrådgiver.
 • kan formulere relevante faglige og praktiske problemstillinger, og komme med faglig begrunnede løsninger innen de beskrevne fagområdene over.
 • kan foreta selvstendige analyser av informasjons- og kommunikasjonstiltak – både forberedelser, gjennomføring og evaluering.
 • kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige informasjons- eller kommunikasjonsoppgaver i eller for virksomheter.
 • Kan formidle sentralt fagstoff innen kommunikasjon gjennom relevante uttrykksformer
 • kan samarbeide om praktiske oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding av gjennomførte kommunikasjonstiltak og komme med innspill til forbedringer.

Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen. Det legges til rette for nettbasert samarbeid.

Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes forståelse og arbeidsoppgaver, og har som mål å styrke handlingskompetansen deres knyttet til å oversette kunnskap til handling.

Deltakerne får gjennom studiet tilgang til et elektronisk nettbasert læringsplattform, for samhandling, dokumentasjon, oppgaveinnlevering og veiledning.

Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen må kandidaten levert og fått godkjent minimum to arbeidskrav som gjennomføres i løpet av studieåret.  

Vurdering

Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe over 14 dager på bakgrunn av en definert oppgavetekst. Relevant teori skal anvendes.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Gruppe/Individuell (1 - )
14 Dag(er)
 • Alle
100

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for organisasjon, ledelse og styring