VUTOR Spesialisering innen trening og rehabilitering

Spesialisering innen trening og rehabilitering

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Studiets oppbygging og innhold

Studiet er inndelt i to emner. Det første emnet er Forebygging og rehabilitering av skader (10 sp.) som i hovedsak har teoretisk undervisning gjennom videoforelesninger og individuelt arbeid på den elektroniske læringsplattformen. Det andre emnet er Trening, fysisk aktivitet og livsstilsproblematikk (20 sp.). Dette emnet består av en kombinasjon av videoforelesninger, individuelt arbeid og praktiske øvelser.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Antallet personlige trenere har økt betydelig de siste årene, og kompetansen er ettertraktet både i den kommersielle treningsbransjen, i lokale idrettslag og private klubber.

En utdannet personlig trener er i dag kvalifisert til å jobbe med planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk trening for friske personer uten sykdom eller skade. Denne grunnleggende kompetansen er god nok for å trene mange personer i dag, men setter begrensninger for personer som søker hjelp med særlige prestasjonsrettede mål, livsstilsrelaterte sykdommer eller skader.

Studiet skal videreutdanne eksisterende personlige trenere og gjøre dem kvalifisert til å arbeide med personer som på grunn av helsemessige utfordringer og/eller skade har særlige behov for tilrettelagt trening av en personlig trener med kompetanse på dette området.

Læringsutbytte

Etter fullført studie skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om årsaksforhold og forebygging av de mest vanlige muskel- og skjelettlidelsene og livsstilssykdommene man som personlig trener møter på et treningssenter.
 • har kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og inaktivitet og hvordan dette kan påvirke helse, prestasjonsevne og rehabilitering etter sykdom og/eller skade
 • har kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse
 • har kunnskap om hvilken type trening som skal gjennomføres i opptrening etter ulike former for skader
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan vurdere hvordan fysisk aktivitet kan brukes som forebyggende og rehabiliterende virkemiddel for ulike typer livsstilssykdommer
 • kan foreta grunnleggende tester av motorisk funksjon, stabilitet og mobilitet i sentrale ledd
 • kan demonstrere ulike treningsformer relatert til opptrening etter skader i bevegelsesapparatet
 • kan velge treningsformer og treningsinnhold for kunder med spesielle behov, herunder livsstilssykdommer, idrettsrelaterte skader og/eller plager i muskel/skjelettsystemet
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har et bevisst forhold til sin egen rolle og funksjon i ulike helsefremmende- og forebyggende aktivitetsopplegg
 • kan integrere kunnskaper og ferdigheter for å oppnå en helhetlig forståelse for hvordan kroppen fungerer gjennom trening og fysisk aktivitet
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet gjennomføres med direktestrømming, interaktive læringsaktiviteter og videoforelesninger. Det legges vekt på problembaserte læringsformer der studentene lærer gjennom erfaring, og studentene er medansvarlige for den faglige fordypning. Studentene skal planlegge eget arbeid, arbeide selvstendig og i kollokviegrupper med blant annet tema- og prosjektorganisert opplæring.

Praksis

Ikke praksis i studiet

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som allerede har en grunnutdannelse i personlig trening, og som ønsker å styrke sin kompetanse for i fremtiden å være bedre rustet til å håndtere personer med særlige behov for tilrettelagt trening med vekt på friskvern og rehabilitering etter muskel/skjelettplager, idrettsskader eller livsstilssykdommer.

Opptakskrav

Opptak til studiet forutsetter avsluttet og bestått studier med omfang på minst 30 studiepoeng innen personlig trening eller idrett/bevegelseslære.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium kvalifiserer for oppgaver som innebærer arbeid med personlig trening i frivillig, offentlig og privat sektor.

Internasjonalisering

Internasjonal litteratur benyttes i begge emner.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. Som del av studiet må studenten gjennomføre kurset «Kilder og kildebruk» (videoforelesning, PowerPoint og en elektronisk prøve). Kurset gir følgende læringsutbytte for kandidaten:

 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff.
 • Kan analyse og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse.

Det gis undervisning i informasjonskompetanse og anvendelse av internasjonale faglige databaser.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap, så vel som erfarings- og brukerkunnskap. Kunnskapsbasert teori og refleksjon vil være tema gjennom hele utdanningen.

Utgifter

Semesteravgift + Studieavgift

Vurderingsformer

Det blir benyttet både skriftlige og flervalgsoppgaver som vurderingsformer i studiet, avhengig av det enkelte emnets innhold. Vurderingsformene, sammen med arbeidsoppgaver utført underveis i studiet er viktige virkemidler for å realisere samspillet mellom emnene i studiet.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap