VUSOP2 Spesialpedagogikk 2 for 8.-13.trinn

Spesialpedagogikk 2 for 8.-13.trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Spesialpedagogikk 2 for 8.-13.trinn er et videreutdanningstilbud for lærere som daglig jobber på ungdomsskole eller innen videregående opplæring. Studiet er et oppdragsfinansiert tilbud gjennom Utdanningsdirektoratets satsing Kompetanse for kvalitet. Studiet retter seg mot hele grunnopplæringen og Studentene skal gjennom studieløpet spisse sin kompetanse mot det trinnet som er relevant for hver enkelt.

Studiet er på BA-bachelornivå. Studiet tilbys som deltidsstudium over ett år. Studiet er nettbasert inntil fem digitale dagssamlinger per semester. Den øvrige undervisningen er nettbasert med bruk av høgskolens digitale læringsplattform.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng:

SOP3002 Tidlig innsats, kommunikasjon og språk

SOP3003 Innovasjon/endring og veiledning

Emnet SOP3003 Innovasjon/ endring og veiledning bygger på emnet SOP3002 Tidlig innsats, kommunikasjon og språk

Studiet er organisert etter prinsippet om problembasert læring.

Emne 1 består av følgende hovedtema kommunikasjon, språk og tidlig innsats. :

I emne 1 legges det vekt på at studentene skal få en forståelse av betydningen av kommunikasjon, relasjoner og språk som grunnleggende i all menneskelig samhandling. Emnet vil gi en innføring av hvordan kommunikasjon, språk og tidlig innsats fremmer elevens deltakelse i samfunnet og hva det betyr å være en fagovergripende lese og skrivelærer. Emnet vil gi innsikt i å gjenkjenne, forstå og veilede i lese og skrivevansker. Digital profesjonskompetanse er en del av dette emnet. 

Emne 2 består av følgende hovedtema: Aksjonsforskning, spesialpedagogisk innovasjon/endring og veiledning. 

Emne 2 har et tydelig institusjonsfokus ved at studenten skal intervenere i egen praksis.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Studiet bygger på et relasjonelt perspektiv på funksjonshemming og læring. Videreutdanningen vil gi en innføring i

År 1 H – Tidlig innsats, kommunikasjon og språk

År 1 V – Innovasjon/endring og veiledning                  

Studenten skal få innsikt i kommunikasjon, språk og relasjoner som grunnleggende i all menneskelig samhandling.

Hovedfokuset rettes mot tidlig innsats, kommunikasjon og språk. Studenten skal få grundig innsikt i kommunikasjon og språk som profesjonell praksis og hvordan kommunikasjon, relasjoner og språk kan bidra til tidlig innsats og nye muligheter i det spesialpedagogiske området. Sentrale elementer i dette vil være: Kunnskap om dialog og anerkjennelse, relasjoner, deltagelse, språk og kommunikasjon i profesjonell praksis.

Studiet gir innsikt i hvordan kommunikasjon og språk fremmer elevens deltakelse i samfunnet og hva det betyr å være en fagovergripende lese- og skrivelærer. Studenten skal få utvikle innsikt i å gjenkjenne, forstå og veilede i et relasjonelt perspektiv på funksjonshemming og læring.

Studenten skal få innsikt i aksjonsforskning og innovasjon/endring for å kunne drive et sjølstendig spesialpedagogisk endringsarbeid på egen arbeidsplass.  

Sentrale elementer i studiet vil være aksjonsforskning som fag og forskningsfelt, kunnskap om innovasjon/endring, kunnskap og ferdigheter i hvordan nye ideer vedrørende spesialpedagogikk og inkludering kan implementeres og institusjonaliseres i skolen. Lærerens rolle i spesialpedagogisk endring er sentral.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred innsikt i kommunikasjon som fundament for god spesialpedagogisk samhandling og hvordan språk og kultur påvirker dette
 • har innsikt i betydningen av arbeid med tekster i dagliglivet i å styrke elevens deltakelse
 • har forståelse av å være en fagovergripende lese- og skrivelærer på fagets premisser   
 • har kunnskap om sentrale styringsdokumenter som legitimerer arbeidet med spesialpedagogisk innovasjon/endring i utvikling av inkluderende skoler  
 • har innsikt i og forståelse av aksjonsforskning
 • har kunnskap om spesialpedagogisk innovasjon/endring som fag- og forskningsfelt
Ferdigheter

Kandidaten       

 • kan etablere læringsfremmende kommunikasjon og tar i bruk kommunikative ferdigheter 
 • kan avklare egen rolle og forventninger i samhandling 
 • kan anvende grunnprinsipper for veiledning og konsultasjon
 • kan anvende faglig kunnskap ved sjølstendig å initiere, iverksette og drive endringsprosesser i grupper eller systemer gjeldende et inkluderende læringsmiljø
 • kan bruke teoretisk kunnskap for å forstå og analysere endringsprosesser
 • kan utøve etisk refleksjon
Generell kompetanse

 Kandidaten

 • kan bidra til skapende dialog og samarbeid rundt spesialpedagogiske utfordringer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra i utvikling av skolens inkluderende praksis
 • kan bruke språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe
 • kan formidle og reflektere over yrkesrollen læreren har som spesialpedagog
 • kan se kritisk på praksisfeltet og bidra til innovasjon/endring
Arbeids- og undervisningsformer

Studentene blir invitert til å bringe inn utfordringer og problemer de opplever i sin arbeidshverdag. Studentene blir utfordret til å reflektere over disse erfaringene ut fra de teoretiske perspektivene som studiet presenterer.  Ut over dette bygger studiet på følgende undervisningsprinsipper:

 • Problembasert tilnærming: Studentene skal lære gjennom å arbeide med problemstillinger basert på teori og praksis. Med dette forstås undervisningsformer som er studentaktive og som krever både konkret medvirkning og som legger opp til å bruke kontekstuelle (praksisnære/situasjonsbestemte) læresituasjoner.
 • Samarbeidslæring: Gjennom en positivgjensidig avhengighet skal studentene utvikle et tolkningsfellesskap, å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre nye erfaringer med ulike former for spesialpedagogisk arbeid. Studentene skal settes i stand til å kunne beskrive handlinger og resultater, samt (og) analysere disse ut fra ulike spesialpedagogiske perspektiver.
 • Forelesninger, seminarer og sjølstudium.
 • Praksisorientering: Utgangspunktet for arbeidet i studiet skal være å kunne forstå teorigrunnlaget i en praktisk sammenheng. Dette innebærer at studentene skal kunne anvende spesialpedagogiske perspektiv på innovative måter. I dette ligger vilje og evne til skapertrang og til å utfordre etablerte mønstre knyttet til deltagelse og marginalisering på en ansvarlig måte.
 • Kunnskapsdeling: I eget kollegium og utprøving av ny faglig kunnskap.
 • Digitale hjelpemidler er en del av de gjennomgående undervisnings-formene og arbeidsformene.
Målgruppe

Lærere på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 8.-13. trinn og Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende. En forutsetning for deltakelse på studiet er tilsetting på 8.-13. trinn

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratets styrking av lærernes faglige kompetanse gjennom satsingen Kompetanse for kvalitet.

Studiet kan inngå i opptaksgrunnlaget til Master i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Studiet vil også kunne inngå i en kvalifisering til lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk. 

Internasjonalisering

Gjennom studiet vil studenten møte flere forskere med bred internasjonal forskingserfaring. Studiet vil gi studentene innsikt i internasjonale perspektiver på spesialpedagogisk kunnskap og praksis. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen har som mål å legge til rette for at studentene får innsikt i vitenskapelig arbeid. Studiet legges opp slik at studentene blir utfordret til kritisk refleksjon og metodevurderinger gjennom formidling av oppdatert og sentral spesialpedagogisk forskning både nasjonalt og internasjonalt.

Studenten skal få innsikt i aksjonsforskning og innovasjon/endring for å kunne drive et sjølstendig spesialpedagogisk endringsarbeid på egen arbeidsplass.  

 

Vurderingsformer

Til hvert emne knytter det seg to arbeidskrav som studentene må gjennomføre – totalt fire arbeidskrav.

Eksamen i emnet SOP3002 Tidlig innsats, kommunikasjon og språk er en 6-timers individuell hjemmeeksamen.

Eksamen i emnet SOP3003 Innovasjon/endring og veiledning er et individuelt skriftlig eksamensprosjekt, knyttet til tema 2 i emnet.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk