VUSOP Spesialpedagogikk 1 for 8.-13.trinn

Spesialpedagogikk 1 for 8.-13.trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid, Nett
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Spesialpedagogikk: deltagelse og marginalisering 8-13 er et videreutdanningstilbud for lærere som daglig jobber på ungdomsskole eller innen videregående opplæring. Studiet er et oppdragsfinansiert tilbud gjennom Utdanningsdirektoratets satsing Kompetanse for kvalitet.

Studiet er på bachelornivå og blir tilbudt som deltidsstudium over ett år.

Studiet er nett- og samlingbasert, med inntil fem digitale dagssamlinger per semester. Den øvrige undervisningen er nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng:

 • SOP3000 Introduksjon til spesialpedagogisk grunnlagstenkning  
 • SOP3001 Spesialpedagogisk praksisendring

Emnet SOP3001 Spesialpedagogisk praksisendring bygger på emnet SOP3000 Introduksjon til spesialpedagogisk grunnlagstenkning.

Studiet er organisert etter prinsippet om problembasert læring.

Emne 1 består av følgende hovedtema:

 • Tidlig innsats, holdninger og handlinger for ungdom med særlige behov i et inkluderende skolemiljø
 • Lærevansker på ungdomstrinnet og innen videregående opplæring

Emne 1 legger vekt på at studenten skal få en forståelse av grunnlaget for spesialpedagogisk praksis. Fokuset rettes mot aktuelle fenomener og utfordrer studenten til kritisk refleksjon over disse.  Emnet vil også gi en innføring av høyfrekvente lærevansker hos elever på ungdomstrinnet og videregående opplæring.  Digital profesjonskompetanse er en del av dette emnet.

Emne 2 består av følgende hovedtema:

 • Overganger: fra barneskole til ungdomsskole, fra ungdomsskole til videregående skole
 • Praksiserfaringer og spesialpedagogisk fordypning i ungdomstrinnet eller videregående opplæring

Emne 2 har et tydelig institusjonsfokus ved at studenten skal analysere egen praksis og intervenere. Digital profesjonskompetanse er en del av dette emnet. 

Studiemodeller
Spesialpedagogikk 1 8.-13.trinn
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2022 Høst2023 Vår
O
15
O
15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
O
Bakgrunn for studiet

Studiet bygger på et relasjonelt perspektiv på funksjonshemming og læring. Videreutdanningen vil gi en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares.  Hovedfokus blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av inkluderende læringsprosesser i ungdomsskolen og videregående opplæring.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikk.

Studiet gir en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av ulike spesialpedagogiske tiltak, analyser og vurdering av læreprosesser. Dialogens betydning og utfordring settes i fokus i forhold til etisk ansvar og samhandling på ulike nivå og med ulike instanser som angår den spesialpedagogiske praksis.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i hjelpeapparatets oppbygning og funksjon, strategier innen spesialpedagogisk arbeid, didaktiske overveielser og valg, strategier for inkludering, ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om det relasjonelle perspektivet på læring
 • har kunnskap om sentrale høyfrekvente vansker på ungdomstrinnet og i videregående opplæring
 • har kunnskap om lovverk og sentrale styrende ideologier for skole
 • har kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon
 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske tema og problemstillinger
 • har kunnskap om digitale hjelpemidler
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultat fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger og valg
 • kan identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiv og teoretiske tilnærminger
 • kan redegjøre for saksgangen ved enkeltvedtak
 • kan redegjøre for praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak
 • kan identifisere mangler i egen kunnskap og kompetanse, samt se grensene for det mandat som tillegges den stilling man innehar, som grunnlag for å søke hjelp og støtte i sitt arbeid
 • kan anvende digitale verktøy som spesialpedagogiske hjelpemidler
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle og reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og bidra til endring
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe
 • kan bidra til skapende dialog og samarbeid rundt spesialpedagogiske utfordringer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan bruke språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse
 • kan se muligheter for bruk av digitale verktøy i profesjonsfaglig kompetanse
Arbeids- og undervisningsformer

Studentene blir invitert til å bringe inn utfordringer og problemer de opplever i sin arbeidshverdag. Studentene blir utfordret til å reflektere over disse erfaringene ut fra de teoretiske perspektivene som studiet presenterer.  Ut over dette bygger studiet på følgende undervisningsprinsipper:

 • Problembasert tilnærming: Studentene skal lære gjennom å arbeide med problemstillinger basert på teori og praksis. Med dette forstås undervisningsformer som er studentaktive og som krever både konkret medvirkning og som legger opp til å bruke kontekstuelle (praksisnære/situasjonsbestemte) læresituasjoner
 • Samarbeidslæring: Gjennom en positiv gjensidig avhengighet skal studentene utvikle et tolkningsfellesskap å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre nye erfaringer med ulike former for spesialpedagogisk arbeid. Studentene skal settes i stand til å kunne beskrive handlinger og resultater, samt (og) analysere disse ut fra ulike spesialpedagogiske perspektiver
 • Praksisorientering: Utgangspunktet for arbeidet i studiet skal være å kunne forstå teorigrunnlaget i en praktisk sammenheng. Dette innebærer at studentene skal kunne anvende spesialpedagogiske perspektiv på innovative måter. I dette ligger vilje og evne til skapertrang og til å utfordre etablerte mønstre knyttet til deltagelse og marginalisering på en ansvarlig måte
 • Kunnskapsdeling: I eget kollegium og utprøving av ny faglig kunnskap
 • Digitale hjelpemidler er en del av de gjennomgående undervisningsformene og arbeidsformene
Målgruppe

Lærere på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 8.-13.trinn, samt ansettelse på ungdomsskole eller i videregående opplæring.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratets styrking av lærernes faglige kompetanse gjennom satsingen Kompetanse for kvalitet.

Studiet kan inngå i opptaksgrunnlaget til Master i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Studiet vil også kunne inngå i kvalifisering til lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk.

Internasjonalisering

Gjennom studiet vil studenten møte flere forskere med bred internasjonal forskingserfaring. Studiet vil gi studentene innsikt i internasjonale perspektiver på spesialpedagogisk kunnskap og praksis. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen har som mål å legge til rette for at studentene får innsikt i vitenskapelig arbeid. Studiet legges opp slik at studentene blir utfordret til kritisk refleksjon og metodevurderinger gjennom formidling av oppdatert og sentral spesialpedagogisk forskning både nasjonalt og internasjonalt.

Vurderingsformer

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk