Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

SOP3000 Introduksjon til spesialpedagogisk grunnlagstenkning

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold

I dette emnet vil studentene få innføring i spesialpedagogisk grunnlagstenkning og historiske utviklingslinjer som ligger til grunn for dagens forståelse av det spesialpedagogiske samfunnsmandat. Emnet utfordrer studentene til kritisk refleksjon knyttet til grunnlaget for rådende forestillinger om hvordan vansker oppstår og forklares, samt hvordan dette påvirker arbeid med høyfrekvente vansker i ungdoms- og videregående opplæring. Emnet fokuserer på samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på deltagelse- og marginaliseringsprosesser

Videre vil emnet gi en innføring i hvordan historiske utviklingslinjer, teoretiske perspektiv, etiske refleksjoner, ideologiske forestillinger og politiske prosesser kan knyttes til spesialpedagogisk praksis og forståelser av vansker.  

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det medisinske, sosiale og relasjonelle perspektiver på vansker
 • har kunnskap om lovverk og sentrale styrende ideologier i spesialpedagogikken
 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske tema og problemstillinger
 • har kunnskap om spesialpedagogikkens historie – sentrale hendelser og utviklingslinjer, nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om inkludering, deltagelse og marginalisering som begreper, fenomener og prosesser, på individ og samfunnsnivå
Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger
 • har innsikt i deltagende og marginaliserende prosesser, i lys av spesialpedagogikkens ulike perspektiver
 • har oversikt over etablerte vanskekategorier og hvordan disse blir definert
 • har forståelse for betydningen av etiske refleksjoner og etisk bevissthet som del av spesialpedagogisk praksis
 • har kunnskap om språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle og reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og bidra til endring
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer og begrunne disse faglig, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan både muntlig og skriftlig ta stilling til, diskutere og begrunne egne posisjoner i møte med problemstillinger innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet
Arbeids- og undervisningsformer

Studentene blir invitert til å bringe inn utfordringer og problemstillinger de opplever i sin arbeidshverdag. Studentene blir utfordret til å reflektere over disse erfaringene ut fra de teoretiske perspektivene som emnet presenterer.  Ut over dette bygger emnet på følgende undervisningsprinsipper:

 • Problembasert tilnærming: Studentene skal lære gjennom å arbeide med problemstillinger basert på teori og praksis. Med dette forstås undervisningsformer som er studentaktive og som krever både konkret medvirkning og som legger opp til å bruke kontekstuelle (praksisnære/situasjonsbestemte) læresituasjoner.
 • Samarbeidslæring: Gjennom en positiv gjensidig avhengighet skal studentene utvikle et tolkningsfellesskap å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre nye erfaringer med ulike former for spesialpedagogisk arbeid. Studentene skal settes i stand til å kunne beskrive handlinger og resultater, samt (og) analysere disse ut fra ulike spesialpedagogiske perspektiver.
 • Digitale hjelpemidler er en del av de gjennomgående undervisningsformene og arbeidsformene.

 

Arbeidskrav

 

 1. Et individuelt skriftlig arbeid
 2. Et individuelt muntlig fremlegg.

Begge arbeidskravene må vurderes til bestått før kandidaten kan gå opp til eksamen.

 

Vurdering

Muntlig individuell eksamen.

Vurderes til Bestått/ikke bestått.

 

 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Muntlig eksamen
Bestått - Ikke bestått
Individuell
 • Alle
100%
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk