SOP3000 Introduksjon til spesialpedagogisk grunnlagstenkning

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold

Emnet er organisert etter prinsippet om problembasert læring knyttet til følgende to tema:

Tema 1: Tidlig innsats, holdninger og handlinger for ungdom med særlige behov i et inkluderende skolemiljø.

I dette temaet vil studentene få innføring i spesialpedagogisk grunnlagstenkning med et særlig fokus på profesjonsetiske utfordringer og lovformuleringer. Temaet  konkretiseres gjennom tre sentrale begrep: Utviklingsstøttende relasjoner, tidlig innsats og inkludering. Studentene får en bevissthet rundt hva tidlig innsats betyr på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Temaet problematiserer hva målsettingen om en inkluderende opplæring betyr for ungdom med særlige behov.

Tema 2: Lærevansker på ungdomstrinnet og innen videregående opplæring.

Studentene får en oversikt over høyfrekvente vansker på ungdomstrinnet og innen videregående opplæring (jfr ekspertutvalget, KD 2014). Eksempler på dette er psykososiale vansker relatert til problemstillinger rundt atferd, skoletrivsel og fravær.  Tematikken er også tett knyttet opp til målsettingen om en inkluderende skole. Et annet eksempel er lese- og skrivevansker knyttet til problemstillingen «den andre leseopplæringen», som særlig fokuserer på elevenes evne til meningsskaping i tekster man leser og skriver. Tematikken er nært knyttet til prinsippet om tidlig innsats. Innenfor begge områdene blir studentene utfordret til å tenke tiltak og strategier for å møte elevers- og institusjonelle utfordringer.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det relasjonelle perspektivet på læring
 • har kunnskap om sentrale høyfrekvente vansker på ungdomstrinnet og i videregående opplæring
 • har kunnskap om lovverk og sentrale styrende ideologier for skole
 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske tema og problemstillinger
 • har kunnskap om digitale hjelpemidler
Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger
 • kan redegjøre for saksgangen ved enkeltvedtak
 • kan redegjøre for praktisk-pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak
 • kan anvende digitale verktøy som spesialpedagogiske hjelpemidler
Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle og reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og bidra til endring
 • kan bidra til skapende dialog og samarbeid
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer og begrunne disse faglig, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan bruke språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse
 • kan se muligheter for bruk av digitale verktøy i profesjonfaglig kompetanse
Arbeids- og undervisningsformer

Studentene blir invitert til å bringe inn utfordringer og problemstillinger de opplever i sin arbeidshverdag. Studentene blir utfordret til å reflektere over disse erfaringene ut fra de teoretiske perspektivene som emne presenterer.  Ut over dette bygger emne på følgende undervisningsprinsipper:

 • Problembasert tilnærming: Studentene skal lære gjennom å arbeide med problemstillinger basert på teori og praksis. Med dette forstås undervisningsformer som er studentaktive og som krever både konkret medvirkning og som legger opp til å bruke kontekstuelle (praksisnære/situasjonsbestemte) læresituasjoner.
 • Samarbeidslæring: Gjennom en positiv gjensidig avhengighet skal studentene utvikle et tolkningsfellesskap å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre nye erfaringer med ulike former for spesialpedagogisk arbeid. Studentene skal settes i stand til å kunne beskrive handlinger og resultater, samt (og) analysere disse ut fra ulike spesialpedagogiske perspektiver.
 • Digitale hjelpemidler er en del av de gjennomgående undervisningsformene og arbeidsformene.
Arbeidskrav

Til hvert av hovedtemaene knytter det seg et arbeidskrav som studentene må gjennomføre – i alt to individuelle arbeidskrav.

 

Vurdering

Individuell muntlig eksamen

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Muntlig eksamen
ECTS - A-F
Individuell
 • Alle
100%
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk