Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

SOP3001 Spesialpedagogisk praksisendring

  • Studiepoeng
   15
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Forkunnskapskrav

Ingen

Emnets innhold

Emnet er organisert etter to prinsippet om problembasert læring knyttet til følgende to tema:

Tema 1: Overganger fra barneskole til ungdomsskole, fra ungdomsskole til videregående skole.

En gjentakende problemstilling innen det spesialpedagogiske fagfeltet er relasjonen mellom ulike institusjoner. I temaet legges det særlig vekt på utfordringer og løsninger knyttet til overgangen mellomtrinnet-ungdomstrinnet og ungdomstrinnet-videregående opplæring. Studentene får en innføring i lovgrunnlaget og hvilke utfordringer og løsninger som bidrar til gode overganger.

Tema 2: Praksiserfaringer og spesialpedagogisk fordypning innen ungdomstrinnet eller videregående opplæring.

Temaet tar utgangspunkt i fenomenet «å lære å lære» knyttet til at studentene utfordres til å legge stor vekt på spesifikke utfordringer de står ovenfor som lærere.  Studentene skal fokusere på sin yrkespraksis og relatere spesialpedagogisk kompetanse til sitt konkrete praksisfelt. Det legges særlig vekt på aksjonslæring som arbeidsform og forskningsbaserte spesialpedagogiske tiltak for økt læringsutbytte.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon
 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske tema og problemstillinger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger og valg
 • kan identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger
 • kan identifisere mangler i egen kunnskap og kompetanse, samt se grensene for det mandatet som tillegges den stilling man innehar, som grunnlag for å søke hjelp og støtte i sitt arbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle og reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle, og se på praksisfeltet kritisk og bidra til endring
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe
 • kan bidra til skapende dialog og samarbeid
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan bruke språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av utdanningsinstitusjonens iboende aspekter av makt og undertrykkelse

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene blir invitert til å bringe inn utfordringer og problemer de opplever i sin arbeidshverdag. Studentene blir utfordret til å reflektere over disse erfaringene ut fra de teoretiske perspektivene som emne presenterer.  Ut over dette bygger emne på følgende undervisningsprinsipper:

 • Problembasert tilnærming: Studentene skal lære gjennom å arbeide med problemstillinger basert på teori og praksis. Med dette forstås undervisningsformer som er studentaktive og som krever både konkret medvirkning og som legger opp til å bruke kontekstuelle (praksisnære/situasjonsbestemte) læresituasjoner
 • Samarbeidslæring: Gjennom en positiv gjensidig avhengighet skal studentene utvikle et tolkningsfellesskap å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre nye erfaringer med ulike former for spesialpedagogisk arbeid. Studentene skal settes i stand til å kunne beskrive handlinger og resultater, samt (og) analysere disse ut fra ulike spesialpedagogiske perspektiver
 • Praksisorientering: Utgangspunktet for arbeidet i studiet skal være å kunne forstå teorigrunnlaget i en praktisk sammenheng. Dette innebærer at studentene skal kunne anvende spesialpedagogiske perspektiv på innovative måter. I dette ligger vilje og evne til skapertrang og til å utfordre etablerte mønstre knyttet til deltagelse og marginalisering på en ansvarlig måte
 • Kunnskapsdeling:  I eget kollegium og utprøving av ny faglig kunnskap

Arbeidskrav

Til hvert av hovedtemaene knytter det seg et arbeidskrav som studentene må gjennomføre:

Arbeidskrav 1: arbeidskrav i gruppe.

Arbeidskrav 2 er valgfritt individuelt eller gruppe.

Vurdering

Et skriftlig, individuelt eksamensprosjekt, knyttet til tema 2 i emnet SOP3001

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
ECTS - A-F
Individuell ( - )
 • Alle
100%

Fakultet

Fakultet for helse- og sosialvitenskap