VUSLS Språk, lesning og skriving for barn og unge

Språk, lesning og skriving for barn og unge

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Hamar
Studiets oppbygging og innhold

deltidsstudium som går over ett år med tre samlinger hvert semester. Første samling i første semester er på studiested Hamar. De øvrige foregår i den aktuelle kommunen. Hver samling er normalt på to fulle dager. I tillegg kommer nettbaserte aktiviteter mellom samlingene. Oppmøte til samlinger og nettbaserte aktiviteter er obligatorisk. 

Studiet er 30 studiepoeng på deltid med normert studietid over ett år. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng:  

 • Emne 1: Den andre lese- og skriveopplæringa
 • Emne 2: Barn og unges tekstkulturer 
Studiemodeller
Språk, lesning og skriving for barn og unge (for lærere fra Ytre Helgelandsregionen)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Studiet skal gi lærere som arbeider på mellomtrinnet og i ungdomsskolen avansert kompetanse til å undervise i lesing og skriving i norskfaget.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten  

 • har inngående kunnskap om barns gryende forståelse for og erfaring med språk og tekst, lesing og skriving i overgangen fra barnehage til skole 
 • har inngående kunnskap om lese- og skriveopplæring på grunnskolens femte til tiende trinn   
 • har inngående kunnskap om et utvalg tekster innen skjønnlitteratur og sakprosa for barn og unge, i ulike sjangre og medium 
 • har inngående kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis 
 • har inngående kunnskap om vurdering av skriveferdigheter og om kartlegging, nasjonale prøver og ulike typer læremidler og andre ressurser som kan brukes i lese- og skriveundervisningen for elever på femte til tiende trinn
 • har inngående kunnskap om norskfagets rolle i grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige tema  
Ferdigheter

Kandidaten  

 • kan planlegge og gjennomføre lese- og skriveopplæring på 5. – 10. trinn og framsette komplekse og avanserte argumenter for elevtilpassede didaktiske valg  
 • kan kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes tenkning rundt språk og tekst
 • kan bruke avansert kunnskap om språk og tekst i opplæringen 
 • kan bruke avansert kunnskap om lese- og skrivevansker til å oppdage lese- og skrivevansker og sette i verk innsats 
 • kan bruke avansert kunnskap til å kartlegge, vurdere og sikre progresjon i lesing og skriving for elever med norsk som andrespråk
Generell kompetanse

Kandidaten  

 • Kan på avansert nivå reflektere over og kritisk vurdere egen undervisning, kartlegging- og vurderingspraksis og fagdidaktiske valg i lys av nyere forskningsbasert kunnskap 
 • Kan på avansert nivå reflektere over sammenhengen mellom profesjonsfaglig digital kompetanse og hvordan man kan arbeide med lese- og skriveopplæring 
 • Kan initiere utviklingsarbeid knyttet til komplekse utfordringer i videre lese- og skriveopplæring 
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning og seminarer.

Praksis

Studentene skal bruke erfaringer fra egen arbeidsplass aktivt i studiet. Studenten gjennomføre praksisrelaterte oppgaver som veiledes av faglærerne på studiet. Omfanget av dette vil presiseres gjennom de ulike emnenes semesterplaner og oppgaver som ligger til emnene. 

Målgruppe

Lærere som er ansatt på mellomtrinnet og på ungdomsskolen.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning og minst 2 års yrkespraksis

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til utdanning på 5.-10.trinn og minst to års relevant undervisningserfaring på 5.-10.  trinn.

Studiet er forbehold søkere fra Ytre Helgelandsregionen.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir kompetanse til å undervise i lesing og skriving på grunnskolens 5.-10.  trinn, og kompetanse til å veilede lærere som jobber med lesing og skriving på 5.-10.  trinn.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utveksling i dette studiet, men internasjonale perspektiver vil bli i varetatt gjennom pensumlitteratur og innsikt i internasjonal forskning, samt muligheter for samhandling med internasjonale studenter og eventuelle gjesteforelesere.  

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikke avanserte søk, kildekritikk, referanseteknikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er basert på aktuell norsk og internasjonal forskning på relevante fagfelt. 

Vurderingsformer

Eksamensformen er beskrevet i hvert emne. Studentene vil møte varierte vurderings- og eksamensformer i løpet av studiet, både i form av underveis- og sluttvurdering. Studentene vurderes på grunnlag av læringsutbytteformuleringene i emnene. I emneplanene står det hvilke obligatoriske arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse som kreves før studentene kan gå opp til eksamen. 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Eksamen i emnene vurderes ut fra en gradert skala fra A til F der E er laveste ståkarakter. 

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk