SLS3001 Barn og unges tekskulturer

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Barne- og ungdomslitteratur i ulike kontekster og medier
 • Litteraturteoretiske tilnærmingsmåter og litteraturdidaktikk, også i et flerkulturelt og økokritisk perspektiv
 • Tekstkultur og identitet
 • Skjønnlitteratur for barn og unge
 • Multimodale tekster innenfor skriftlige og muntlige sjangre
 • Analyse av tekster i ulike sjangre
 • Barn og ungdoms lesevaner og motivasjon for lesing

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om litteratur for barn og unge i ulike sjangre og medier
 • har avansert kunnskap om litteraturdidaktiske tilnærminger og om ulike litteraturteoretiske perspektiv
 • har inngående kunnskap om litteraturformidling og lesestimulering for barn og unge på 5.-10.  trinn
 • har inngående kunnskap om motivasjon og barn og unges lesevaner i ulike medier
 • har inngående kunnskap om tekstkulturer på tvers av tid og rom
Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om litteratur i analyse av muntlige, skriftlige, multimodale og digitale tekster
 • kan bruke varierte arbeidsmåter for økt tekstforståelse hos barn og unge
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeid tekst fra ulike perspektiv og for ulike formål
 • kan legge til rette for at elevene får lese, skrive og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium
 • kan legge til rette for at elever med ulike bakgrunner og identiteter føler seg representert i litteraturundervisningen
Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle og stimulere til økt tekstforståelse blant elever med ulik bakgrunn
 • har avansert kjennskap til litteraturdidaktisk forskning
 • kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger og planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid på 5.-10.  trinn.
 • har et bevisst forhold til hvordan samtalen mellom lærer og elever, og samtalen elevene imellom, kan fungere som redskap for læring
 • kan skrive akademiske fagtekster på nynorsk og bokmål
Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer veksler mellom forelesninger, seminarer, individuelt arbeid og annet arbeid på høgskolens læringsplattform. Sentralt i dette emnet er et individuelt utviklingsarbeid der studentene får erfaring med å fordype seg i et selvvalgt tema gjennom å planlegge og gjennomføre et FoU-prosjekt i egen klasse/på egen skole.

Ved oppstart av semesteret blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Individuelle arbeidskrav og seminarer består av faglige, fagdidaktiske og praksisnære oppgaver knyttet til deltakernes arbeid i skolen. Deltakerne får veiledning gjennom studieåret ved tilbakemelding på skriftlige arbeider og i andre former.  Gjennom det nettbaserte studieopplegget vil det legges til rette for erfaringsdeling og drøfting av praksis. 

Arbeidskrav
 • Ett individuelt utviklingsarbeid ved egen arbeidsplass, eller ved en (annen) skole, som dokumenteres i en individuell rapport
 • Ett muntlig gruppeframlegg
 • Deltakelse på inntil to seminarer på nett eller fysisk, som blir presisert i semesterplanen 
 • 80 prosent obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert. 
Vurdering

Todelt muntlig eksamen, hvor kandidaten først presenterer sitt utviklingsarbeid og dernest får spørsmål fra fagstoffet i emnet. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Muntlig eksamen
ECTS - A-F
Individuell
 • Ingen hjelpemidler
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk