VUNOANE Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - med krav om norsk

Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - med krav om norsk

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, én for studenter med mindre enn 30 studiepoeng norsk, og én for studenter med 30 studiepoeng eller mer. Norsk som andrespråk for opplæring av voksne, med mer enn 30 studiepoeng i norsk, er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng. Anslått arbeidsmengde for et deltidsstudium på 30 studiepoeng er 20 timer per uke. Det er mulig å søke opptak til emne 1 «Språk og språkutvikling i et andrespråksperspektiv» og avlegge eksamen i kun dette emnet. Emne 2 «Didaktiske perspektiver på norsk som andrespråk for voksne» forutsetter fullført emne 1 eller tilsvarende kunnskaper.

Studiets oppbygging og innhold

Innhold og arbeidsmåter er i stor grad knyttet til studentenes arbeidsplan. Studentene arbeider individuelt, parvis og i grupper både på samlinger og på nettet, og inviteres til drøfting og deling av undervisningserfaringer. Sentralt i studiet er et individuelt prosjekt det studentene får erfaring med å fordype seg i et selvvalgt tema ved å planlegge og gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Det gis veiledning av faglærer i tilknytning til prosjektet.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at samfunnet legger til rette for språkopplæring av voksne. Rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 viser at en stor andel lærere som underviser voksne, ikke har relevant utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Integreringsloven stiller krav til formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette studiet imøtekommer disse kompetansekravene. 

Læringsutbytte

En student med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om norsk språk i et kontrastivt perspektiv
 • har kunnskap om flerspråklighet, andrespråkslæring og voksnes tilegnelse av norsk som andrespråk
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor innlærerspråk og didaktisk tilrettelegging av voksnes andrespråkslæring på ulike arenaer, inkludert arbeidsliv
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og evaluere begrunnede undervisningsopplegg for utvikling av voksnes andrespråksferdigheter
 • kan anvende faglige kunnskaper til å analysere, vurdere og dokumentere voksnes andspråkslæring
 • kan samarbeide med miljøer, arbeidsliv og institusjoner på læringsstedet som en del av opplæringen
Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til en kunnskaps- og erfaringsbasert opplæring for voksne med norsk som andrespråk
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert. I hvert semester er det inntil tre samlinger á to dager på studiested Hamar. Mellom samlingene legges det opp til egenstudiet og arbeid med obligatoriske arbeidskrav og nettaktiviteter. Studiet benytter høgskolens digitale læringsplattform. 

 

Målgruppe

Studiet retter seg mot lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og disse lærerne vil bli prioritert ved opptak. Ved ledig kapasitet kan lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskolen/FVO, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund, Kompetansepluss eller lignende tas opp.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

med minimum 30 studiepoeng i norsk.  Søkeren må i tillegg dokumentere tilsetting med undervisning etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Søkere som ikke dekker opptakskravet kan realkompetansevurderes for opptak. Det må minst dokumenteres 120 studiepoeng fra høyere utdanning og minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra arbeid innen norskopplæring, opplæring eller utdanning. Det må også dokumenteres minimum 30 studiepoeng i norsk og tilsetting med undervisning etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er relevant for arbeid med norskundervisning etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

Internasjonalisering

Gjennom studiet vil studentene bli gjort kjent med internasjonale perspektiver på andrespråkslæring, blant annet gjennom faglitteratur skrevet av forskere som representerer internasjonale fagmiljøer. Noen av pensumtekstene vil være på engelsk.

Det er ikke aktuelt med utenlandsopphold i dette studiet.

 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er basert på aktuell norsk og internasjonal forskning på relevante fagfelt.

Vurderingsformer

 Se beskrivelse i den enkelte emneplan.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk