VUMAT117 Matematikk 1 for 1.-7. trinn

Matematikk 1 for 1.-7. trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng hver, og det kan inngå i en bachelorgrad. Det er mulig å følge undervisning og avlegge eksamen i bare ett av emnene.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består at to emner på 15 studiepoeng hver.

Undervisningen vil veksle mellom fysiske samlinger, nettstøttede læringsaktiviteter og individuelt studiearbeid. Det er tre samlinger hvert semester på inntil tre dager på studiested Hamar.

Studiemodeller
Matematikk 1 for 1.-7. trinn
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
O
Bakgrunn for studiet

Studiet Matematikk 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Dette inngår som en del av den økte satsningen på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

Studiet retter seg mot lærere på 1.-7.trinn i grunnskolen. Deltagerne får nødvendig fagdidaktisk og faglig kompetanse til å undervise matematikk på grunnskolens trinn 1-7. Studentene vil få verktøy for å tilrettelegge praktisk og variert matematikkundervisning med vekt på utforsking og grunnleggende ferdigheter. Gjennom studiet får studentene innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med samfunnet – herunder fagets rolle i læreplanens (LK20) tverrfaglige tema. Studiet vil også øke studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse, gjennom aktiv bruk av digitale læringsplattformer, ulike digitale læringsressurser og med et spesifikt fokus på programmering i matematikk. Det vil også bli satt fokus på hva den digitale utviklingen betyr for fagets innhold og arbeidsmetoder.  Gjennomgående belyses matematikkfagets kjerneelementer gjennom arbeidet med de matematiske kunnskapsområdene. Videre tilstrebes både praksisnærhet og forskningsbasert fagkunnskap i alt arbeid studentene møter i Matematikk 1.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred faglig og fagdidaktisk kunnskap i sentrale emner relevant for undervisningsfaget matematikk
 • har kunnskap om begynneropplæring i matematikk
 • har kunnskaper om arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter i matematikk og grunnleggende ferdighet å regne
 • har kunnskap om et variert spekter av undervisningsmetoder i matematikk og deres fagdidaktiske begrunnelser
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæring av sentrale ideer og kjerneelementer i matematikk og i de grunnleggende ferdigheter tilpasset elever på trinn 1.-7. trinn
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning med varierte undervisningsmetoder
 • kan tilrettelegge for tilpasset opplæring i matematikk
 • kan forebygge og oppdage matematikkvansker, og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker
 • kan analysere og reflektere over egen undervisning og elevenes læring i et matematikkdidaktisk perspektiv
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kompetanse til å gi elevene variert opplæring i matematikk etter gjeldende læreplan for grunnskolen
 • har kompetanse til å se matematikkfagets betydning som allmenndannende fag, dets rolle i tverrfaglige tema og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil veksle mellom fysiske samlinger, nettundervisning og selvstendig arbeid.

På samlingene vil det være undervisning i form av forelesninger og studentaktive læringsformer. I tillegg til samlingene vil det settes opp noe nettundervisning mellom samlingene (se samlingsplanen for detaljer).

Innholdet og arbeidsmåter vil i stor grad være knyttet til studentenes daglige arbeid i skolen. Samtidig skal studiet gi faglig fordypning og utvikle studentenes egen kompetanse i matematiske emner.

Arbeidskravene vil bestå av praksisnære oppgaver som studentene gjennomfører individuelt og/eller i grupper, som for eksempel utprøving av ulike undervisningopplegg. Drøfting av og refleksjon over egen utprøving i praksis vil være en viktig del av disse arbeidsoppgavene. Noen oppgaver vil også kreve kunnskapsdeling i eget kollegium.

Gjennom det nettbaserte studieopplegget vil det legges til rette for nettverksgrupper for erfaringsdeling og drøfting i praksis.

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere som er i arbeid på trinnene 1-7 i grunnskolen, og som har mindre enn 30 studiepoeng i matematikk i sin utdanning. 

Opptakskrav

Fullført minimum treårig lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 1.-7.trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med matematikkundervisning på det aktuelle trinnet. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet bidrar til økt faglig, didaktisk og metodisk kompetanse i matematikk

Internasjonalisering

Det er ikke aktuelt med utenlandsopphold i dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av lærere fra et forskningsaktivt miljø.

Vurderingsformer

Det benyttes varierte vurderingsformer. Se nærmere omtale i emnebeskrivelsene.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk