MAT117-2 Geometri og måling, statistikk og sannsynlighet og overgangen mellom barne- og ungdomstrinnet

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: Fullført og bestått emne 1

Emnets innhold

Grunnskolens matematikk knyttet til fagområdene

 • Begynnende geometriopplæring
  • Former og figurer
  • Klassifisering og sortering
  • Romforståelse
 • Statistikk og sannsynlighet
  • Beskrivende statistikk
  • Sannsynlighet og sannsynlighetsmodeller
  • Funksjoner og funksjonsbegrepet
  • Overgangen mellom barne- og ungdomstrinn
  • Arbeidsformer og metoder i matematikkundervisning sett fra et elev- og lærerperspektiv med vekt på de matematiske kunnskapsområdene geometri,måling og statistikk og sannsynlighet
  • Formativ og summativ vurdering i matematikk, kartleggingsverktøy og problemstillinger knyttet til tilpasset opplæring med vekt på de matematiske kunnskapsområdene geometri, måling og statistikk og sannsynlighet
  • Begrepet matematisk kompetanse
  • Kommunikasjon i klasserommet
  • Grunnleggende ferdigheter i matematikk
  • Regning som grunnleggende ferdighet og nasjonale prøver i regning
  • Didaktisk bruk av digitale verktøy
  • Programmering
   • Programmering og programmeringsverktøy for trinnene 5-7
   • Programmering i grunnskolen med vekt på overgangen mellom barne- og ungdomsskole
   • Norske læreplaner

Arbeid med norske lærerplaner generelt og gjeldende læreplan spesielt

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskap i de matematiske kunnskapsområdene geometri, måling, statistikk og sannsynlighet
 • har kunnskap om ulike representasjoner og overganger mellom disse
 • har kunnskap om elevers møte med funksjoner og funksjonsbegrepet og overgangen mellom barne- og ungdomstrinn
 • har kunnskap om lærings- og utviklingsprosesser knyttet til temaene geometri og måling, og statistikk og sannsynlighet
 • har kunnskap om varierte arbeidsformer og bruk av ulike læremidler, herunder digitale
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter medvirker til utviklingen av matematisk kompetanse, og hvordan regning er en grunnleggende ferdighet i alle skolefag og i hverdags- og arbeidsliv
 • har helhetlig kunnskap om algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget i grunnskolen
 • har god horisontkunnskap i matematikkfaget i gjeldende læreplan
Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning med særlig vekt på temaene geometri og måling, statistikk og sannsynlighet for alle elever på trinn 1–7
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon
 • kan kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking
 • kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring
 • kan bruke gjeldende læreplan aktivt i planlegging av matematikkundervisning
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse eksemplifisert ved de matematiske kunnskapsområdene geometri og måling, og statistikk og sannsynlighet, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i programmering i grunnskolens trinn 5-7
 • kan bruke varierte arbeidsformer med utgangspunkt i kjerneelementene i matematikk
Generell kompetanse

Studenten        

 • har innsikt i matematikkfagets betydning
  • som allmenndannende fag
  • for kultur, filosofi og samfunnsutvikling
  • for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil veksle mellom fysiske samlinger, nettundervisning og selvstendig arbeid.

På samlingene vil det være undervisning i form av forelesninger og studentaktive læringsformer.

I tillegg til samlingene vil det settes opp noe nettundervisning mellom samlingene (se samlingsplanen for detaljer).

Arbeidskrav
 • Inntil fire innleveringsoppgaver individuelt og/eller i gruppe, hvorav minst ett av arbeidskravene krever at studenten deler kunnskap i eget kollegium, og minst ett inneholder momenter som berører profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Deltakelse på nettstøttede læringsaktiviteter på e-læringsplattformen Canvas.
 • Minst 80 % frammøte til undervisning
Vurdering

Individuell muntlig eksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Matematikk 1, emne 2, teller 50% av endelig karakter i faget Matematikk 1 (30sp)

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Muntlig eksamen
ECTS - A-F
Individuell
Datamaskin tilknyttet internett
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk