VULSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er på bachelornivå (1. syklus) og går på deltid over to år. Studiet er samlings- og nettbasert med inntil tre samlinger hvert semester. Hver samling går over dager. I tillegg kommer nettbaserte aktiviteter mellom samlingene. Oppmøte til samlinger og nettbaserte aktiviteter er obligatoriske. Studiet er finansiert fra Utdanningsdirektoratet gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet.

 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er et årstudium på deltid med normert studietid over to år. Studiet omfatter fire  emner à 15 studiepoeng

Studiemodeller
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (Kull 2024)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 H2025 V2025 H2026 V
O
15
O
15
O
15
O
15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
O
Bakgrunn for studiet

Studiet er forankret i regjeringens nasjonale satsing på videreutdanning av lærere og i strategien Kompetanse for kvalitet. Studiet skal gi barnehage- og førskolelærere som  arbeider på de fire første årstrinnene i grunnskolen, formell kompetanse til å undervise i  norsk og matematikk på trinn 1-4.  

Læringsutbytte

En student med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i  kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten  

 • har kunnskap om barns gryende forståelse for og erfaring med språk og tekst, lesing, skriving og matematikk i overgangen fra barnehage til skole 
 • har bred kunnskap om lese-, skrive- og matematikkopplæring på grunnskolens fire første trinn   
 • har kunnskap om et utvalg tekster innen skjønnlitteratur og sakprosa, i ulike sjangre og medium 
 • har kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis 
 • har kunnskap om kartlegging, nasjonale prøver og ulike typer læremidler og andre ressurser som kan brukes i undervisningen for elever på trinn 1-4  
 • har kunnskap om norsk- og matematikkfagets rolle i grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige tema 
Ferdigheter

Studenten  

 • kan planlegge og gjennomføre lese-, skrive- og matematikkopplæring på trinn 1 til 4 med utgangspunkt i gjeldende læreplaner og gjøre greie for elevtilpassede fagdidaktiske valg  
 • kan kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og  stimulere elevenes tenkning rundt språk, tekst og matematikk 
 • kan bruke kunnskap om språk og tekst, samt kunnskap om barns språklige og matematiske utvikling, i opplæringen 
 • kan forebygge og oppdage lese-, skrive- og matematikkvansker og sette i verk tidlig innsats 
 • kan kartlegge, vurdere og sikre progresjon begynneropplæringen i lesing, skriving og matematikk 
Generell kompetanse

Studenten  

 • Kan reflektere over og kritisk vurdere egen undervisning, kartlegging- og vurderingspraksis og fagdidaktiske valg i lys av nyere forskningsbasert kunnskap 
 • Kan reflektere over sammenhengen mellom profesjonsfaglig digital kompetanse og hvordan man kan arbeide med lese- skrive- og matematikkopplæring 
 • Kan initiere utviklingsarbeid knyttet til grunnleggende lese- skrive- og matematikkopplæring 
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger,  klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med  utedager og/eller ekskursjoner i løpet av studiet. 

Praksis

Studentene skal bruke erfaringer fra egen arbeidsplass aktivt i studiet. Studentene skal hvert semester ha praksis på egen arbeidsplass. I praksis skal studenten gjennomføre praksisrelaterte oppgaver som veiledes av faglærerne på studiet. Omfanget av dette vil presiseres gjennom de ulike emnenes semesterplaner og oppgaver som ligger til emnene. 

Studenten må påregne at praksis skal gjennomføres på andre trinn enn der man underviser til vanlig. I det første studieåret vil hovedinnretningen være mot første trinn eller andre trinn. I det andre studieåret rettes innholdet mer mot tredje og fjerde trinn. Arbeidsgiver bør derfor legge til rette for at studentene kan gjennomføre praksis på et annet trinn enn der man  underviser til vanlig.  

Målgruppe

Førskole- og barnehagelærere som er ansatt i skolen. 

Opptakskrav

Fullført treårig barnehagelærerutdanning og minst to års relevant undervisningserfaring på trinn 1-4. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir formell kompetanse til å undervise i norsk og matematikk på grunnskolens 1.-4.  trinn. Studiet kan danne grunnlag for opptak til studiene Norsk 2 eller Matematikk 2 i  grunnskolelærerutdanning for trinn 1 – 7.  

 

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utveksling i dette studiet, men internasjonale perspektiver vil bli i varetatt gjennom pensumlitteratur og innsikt i internasjonal forskning, samt muligheter for  samhandling med internasjonale studenter og eventuelle gjesteforelesere.  

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er basert på aktuell norsk og internasjonal forskning på relevante fagfelt. 

Vurderingsformer

Eksamensformen er beskrevet i hvert emne. Studentene vil møte varierte vurderings- og  eksamensformer i løpet av studiet, både i form av underveis- og sluttvurdering. Studentene vurderes i emnene på grunnlag av læringsutbytteformuleringene i emnene. I emneplanene  står det hvilke obligatoriske arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse som kreves før  studentene kan gå opp til eksamen. 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Eksamen i emnene vurderes ut fra en gradert skala fra A til F der E er laveste ståkarakter. 

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk