VUKEP Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder

Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder er et nasjonalt videreutdanningstilbud gjennom Utdanningsdirektoratets satsing «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere».

Dette er et deltidsstudium på bachelornivå og vil gå over ett skoleår. Hele studiet er nettbasert og vil bestå av inntil 12 undervisningsdager, enten organisert som enkeltdager eller samlinger på to dager. Eksamen kommer i tillegg. Undervisningen vil foregå i høgskolen sin digitale plattform.  

I høstsemesteret vil oppstart være innen utgangen av september og eksamen avvikles innen medio januar. I vårsemesteret vil oppstart være innen utgangen av februar og eksamen avvikles innen utgangen av juni.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder for yrkesfag vil utgjøre 30 studiepoeng over 2 semestere. Hele studiet er nettbasert med inntil 12 undervisningsdager fordelt på to semester. Videreutdanningstilbudet vil bestå av to emner hver på 15 studiepoeng.

Studiemodeller
Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Yrkesfaglærerløftet skal bidra til muligheter for kompetanseutvikling gjennom relevante etter- og videreutdanningstilbud. Formålet med dette studiet er økt kompetanse i tråd med fagfornyelsen.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om styringsdokumenter og læreplananalyse i videregående opplæring
 • har kunnskap om tilpasset opplæring for inkluderende praksis
 • har kunnskap om ulike læringsformer som bidrar til tverrfaglig kompetanse
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonsmodeller  
 • har kunnskap om anvendelse av digitale verktøy i opplæringssituasjoner
 • har kunnskap om lærevansker og aktuelle hjelpemidler
 • har kunnskap om læringsfremmende vurdering
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende læringsledelse for å skape inkluderende læringsmiljøer
 • kan synliggjøre relasjonens betydning for læring
 • kan veilede i faglige, sosiale og emosjonelle problemstillinger 
 • kan anvende digitale verktøy for økt læringsutbytte
 • kan videreutvikle egen praksis gjennom profesjonelt læringsfellesskap
 • kan anvende ulike vurderingsformer, deriblant egenvurdering
 • kan legge til rette for elevmedvirkning
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til økt kvalitet på fag- og yrkesopplæring med fokus på overordnet del, eksempelvis tverrfaglige temaer, nytt kompetansebegrep og profesjonsfellesskap
 • kan bidra til skapende dialog og samarbeid rundt yrkesfaglige utfordringer
 • kan legge til rette for bruk av digitale verktøy for økt læringsutbytte
 • kan reflektere over egen rolle og bidra til profesjonelt læringsfellesskap 
Arbeids- og undervisningsformer

Hele studiet er nettbasert. Et overordnet mål er å videreutvikle kompetanse gjennom samarbeid. Studentaktivitet vil derfor bli vektlagt. Undervisningsformene skal fremme aktiv deltakelse gjennom refleksjonsoppgaver, gruppearbeid, erfaringsdelinger, fremlegg, forelesninger og individuelt arbeid med fagstoffet.

 

Målgruppe

Yrkesfaglærere i programfag er hovedmålgruppen. Fellesfaglærere ved yrkesfaglige utdanningsprogram, avdelingsledere, instruktører og faglige ledere i bedrift samt lærere fra friskoler kan også søke.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i videregående skole, samt ansettelse i videregående opplæring, yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Yrkesfaglærere er prioriterte søkere og det åpnes opp for avdelingsledere og fellesfaglærere ved yrkesfaglige utdanningsprogram, instruktører og faglige ledere i bedrift. Lærere fra friskoler kan også søke.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet vil ivareta endringer som følge av fagfornyelsen. De tverrfaglige temaene, nytt kompetansebegrep og profesjonsfellesskap inngår i studiet. Studiet vil også gi relevant kompetanseheving for alle som har ansvar for lærlinger i bedrifter.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Vurderingsformer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen og muntlig eksamen.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk