RÅDGIVNING Videreutdanning i rådgivning - del 1

Videreutdanning i rådgivning - del 1

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Høgskolen i Innlandet tilbyr 2 enkeltstående studieprogram innenfor rådgivning, Rådgivning 1 og Rådgivning 2.

I Rådgivning 1 videreutvikler studentene sin kompetanse i sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som drar veksler på hverandres kompetanser og samarbeider om å løse rådgivningsfaglige utfordringer i skolens hverdag. Samtidig gis det i begge moduler en mulighet til å legge hovedvekt på enten sosialpedagogisk rådgivning eller utdannings- og yrkesrådgivning. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av 2 emner.

Første emne er Rådgivning og karriereveiledning som et helhetlig tjenestetilbud i skolen. I emnet legges det vekt på å utvikle studentenes evne til å tilrettelegge og organisere rådgivningstjenester ut fra elevenes ulike veiledningsbehov. Emnet tar for seg ulike teorier med relevans for rådgivning, og studentene blir utfordret i å vurdere hvordan teoriene kan nyttiggjøres i eget praksisfelt.

Det andre emnet er Prosesser, metoder og relasjoner i veiledning. Emnet fokuserer på rådgiver som veileder. Det legges særlig vekt på å utforske og lære personlige kompetanser til å møte utfordringer i veiledning av ungdom. 

Studiet gjennomføres på deltid med et emne på 15 studiepoeng pr. semester.

Studiemodeller
Videreutdanning i rådgivning - del 1
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Utdanningen henvender seg til lærere i grunn- og videregående skole som er opptatt av problemstillinger knyttet til karrierevalg, karrierelæring og sosialpedagogikk. Studentene oppøves i å forstå oppvekstbetingelser, valg og valgprosesser ungdom står ovenfor i dagens samfunn, og vil utforske tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Rådgivningsfeltet i Norge er i kontinuerlig endring, og utdanningen vil legge vekt på at studentene blir godt kjent med oppdatert litteratur, relevante teorier, metoder og tilnærminger og får innsikt i nye nasjonale strategier som eksempelvis nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. 

Læringsutbytte

Studiet tar utgangspunkt i mangfoldet av erfaringer som studentene har fra sin yrkespraksis. Rådgivning 1 leder til følgende overordnede læringsutbytte:

Kunnskap
 • har innsikt i prosesser og arbeidsmåter i veiledning
 • har kunnskap om nasjonalt kvalitetsrammeverket for karriereveiledning
 • har kunnskap om sentral teori om sosialpedagogisk arbeid
 • har kunnskap om valg og valgprosesser blant unge
Ferdigheter
 • kan anvende teori til å reflektere og analysere erfaringer som rådgiver
 • kan vurdere egen praksis opp mot kvalitetsstandardene i nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning
 • kan kandle på hensiktsmessige og etiske forsvarlige måter i praksis
Generell kompetanse
 • har evne til å videreutvikle personlige kompetanse i å utøve rådgivning i relasjoner til personer, grupper og nettverk i og utenfor skolen
Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, demonstrasjoner, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett.

Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen. Det legges til rette for nettbasert samarbeid.

Arbeidskravene fordrer utprøving i rådgiverrollen. Det kreves ikke en formell rådgiverposisjon for å delta på studiet og gjennomføre arbeidskrav, men for de som ikke innehar en slik posisjon vil det være nødvendig å låne roller og oppgaver innenfor egen organisasjon.

Målgruppe

Tilbudet gir kompetanse til en rådgiverrolle i ungdomsskole og videregående, og passer for nåværende og kommende rådgivere. Studiet behandler kunnskap om prosesser og arbeidsmåter i veiledning, om tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid, om valg og valgprosesser blant unge og om tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Relevant kompetanse utvikles når studentene operasjonaliserer kunnskapen, prøver den ut i konkret praksishverdag og reflekterer rundt erfaringene.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorutdanning, cand.mag eller annen grad av minimum 3 års omfang. Alle former for lærerutdanning gir dermed grunnlag for opptak.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til relevante rådgivningsfaglige kilder og utøve kildekritikk ut fra vitenskapelige prinsipper. I studiet gir biblioteket innføring i bruk av kilder slik at studentene blir i stand til å vurdere hva som er god og pålitelig forskning, litteratur og informasjon.

Utgifter

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

I tillegg må du betale en studieavgift på 29.500,-

Det er mulig å søke støtte gjennom Udir's studiekatalog. Dette må det søkes om innen 1.mars. Når du går inn på udir.no og skal søke studier, velger du "Annet studietilbud" og skriver "Rådgivning 1".

Du kan delta i studiet selv om du ikke prioriteres av Udir. Da må du avklare dekning av studieavgiften med skoleeier/arbeidsgiver.

Vurderingsformer

For begge emner er det arbeidskrav mellom samlingene som må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen.

Begge emner har en individuell skriftlig hjemmeeksamen med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling innenfor rammer gitt i beskrivelsen i hvert emne.

Emne 1 har karakterene A-F

Emne 2 har karakterene bestått/ikke bestått  

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap