ORGDS Årsstudium i organisasjon og ledelse

Årsstudium i organisasjon og ledelse

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng. Studiet er nettbasert, og kan tas på heltid eller deltid. Normert studietid er ett år for heltid og to år for deltid.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av 60 studiepoeng, hvorav alle emner er obligatoriske.

Studiet er organisert som et nettbasert studium og er normert til ett år på heltid og to år på deltid. En heltidsstudent tar normalt 30 studiepoeng per semester og en deltidsstudent tar normalt 15 studiepoeng per semester. Studiet lyses ut kun som deltidsstudium, og det er i forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart, at studenten velger deltid eller heltid. Heltidsstudenter får alle fire høst-emner fra tabellen i første semester og alle fire vår-emner fra tabellen i andre semester. 

 

Studiemodeller
Årsstudium i organisasjon og ledelse (nettbasert, deltid) - kull 2024
Bakgrunn for studiet

I en tid hvor organisasjoner er i stadige endrings- og omstruktureringsprosesser, er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende. Høgskolen i Innlandet, ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, tilbyr derfor både heltids- og et deltidsstudier innen organisasjon og ledelse. Studiet består av emner innen organisasjonsteori, ledelse, prosjektledelse, digitale arbeidsformer i organisasjoner og juss. Utdanningen gir relevant kunnskap om hvordan virksomheter i privat og offentlig sektor fungerer, hvordan mennesker samhandler og hva som er effektiv ledelse. 

Avdelingen tilbyr også et bachelorstudium innen ledelse og digitalisering, og et masterstudium i offentlig ledelse og styring (Master in Public Administration, MPA).

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle og omstille en organisasjon
 • har kompetanse innen personalledelse og personalutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til psykologi i organisasjon og ledelse
 • har kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter
 • har kunnskap om digitale arbeidsformer i organisasjoner
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • har kunnskap innen forvaltningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i organisering og ledelse av endringsprosesser og utviklingsprosjekter
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over organisasjons- og ledelsesmessige problemstillinger både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser  som grunnlag for beslutninger
 • kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljøloven, diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning, forvaltningsloven og offentlighetsloven
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger inn organisasjon og ledelse
 • kan presentere sentrale ledelsesteorier, organisasjonsmessige problemstillinger og løsninger skriftlig
Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli forelesninger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentene vil gjennom gruppediskusjoner, arbeid med case og muntlige framlegg dele kunnskap og lære av hverandre, samt trene på muntlig formidling. Skriftlig formidling av fagstoff oppøves gjennom obligatoriske innleveringer med tilbakemeldinger fra faglærer, samt eksamensskriving.

Når studiet tilbys som nettbasert deltidsstudium, blir forelesninger tatt opp/streamet og lagt ut på læringsplattformen Canvas. All informasjon mellom student og foreleser vil foregå på Canvas. Studentene går inn på Canvas og kan se forelesningene på sin egen PC. I tillegg tilbys nettbaserte seminarer videooverført i sanntid som studentene følger fra egen PC.

Se emnebeskrivelsene for utdypning.

Målgruppe

Studiets målgruppe omfatter ledere, mellomledere og lederkandidater i privat og offentlig sektor. Studiet treffer i tillegg mange av de kompetansebehov som er knyttet til stillinger i stabsenheter, utredningsavdelinger og prosjekter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan, etter nærmere regler, inngå i flere bachelorgrader ved Høgskolen i Innlandet eller andre utdanningsinstitusjoner. For eksempel tilsvarer årsstudiet første studieår i Bachelor i ledelse og digitalisering ved Høgskolen i Innlandet, studiested Rena. Videre kan studiet, sammen med enten Kunnskapsledelse 30 studiepoeng eller Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng, utgjøre den faglige fordypningen i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet (iht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2 c.). Studiet kan også tas som støttefag til en profesjonsutdanning.

Sammen med annen utdanning og praksis, kvalifiserer studiet for leder- og rådgiverstillinger innen ulike organisasjonsfunksjoner i private og offentlige virksomheter. I de tilfeller der studiet inngår i en bachelorgrad, vil det også kunne inngå i opptaksgrunnlaget for videre studier på mastergradsnivå ved høgskoler og universiteter, inkludert Master i offentlig ledelse og styring (Master of Public Administration - MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utenlandsopphold i løpet av studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Eksamensformene som benyttes er hjemmeeksamen og semesteroppgave. Se emnebeskrivelsene for nærmere detaljer om vurderingsformene.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring