ORG3 Bachelor i ledelse og digitalisering

Bachelor i ledelse og digitalisering

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er normert til tre år, og er en heltids grunnutdanning. Fullført studium gir 180 stp, og gir rett til bachelorgrad med tittelen Bachelor i ledelse og digitalisering. Studiet er basert på ukentlig undervisning på studiested Rena.

Studiets oppbygging og innhold

I første studieår gis innføring i grunnleggende organisasjonsfaglige emner, samt juss og forskningsmetode. I studiets andre år får studentene en fordypning i ledelse, organisasjonsendring og digitale arbeidsformer. Som valgfag kan man fordype seg videre innen fagområder som kriseledelse og risiko, markedsføringsfag eller yrkespraksis. I tillegg har man mulighet til å studere utenlands i fjerde semester. I tredje studieår får studentene ytterligere fordypning i ulike problemstillinger innenfor organisasjon, ledelse og digitalisering, som f.eks. digital kommunikasjon og digitale markeder. I bacheloroppgaven fordyper studentene seg ytterligere i et selvvalgt tema innen ledelse og digitalisering.

Bakgrunn for studiet

I en tid hvor organisasjoner er i stadige endrings- og omstruktureringsprosesser, samt opplever økende digitaliseringsgrad, er det et stort behov for kompetanse innen organisasjon, ledelse og digitalisering. Høgskolen i Innlandet tilbyr derfor en bachelorutdanning innenfor dette området. 

Studiet gir en bred faglig plattform for å forstå hvordan organisasjoner innenfor privat og offentlig sektor fungerer og hvordan mennesker samhandler i organisasjoner, både analogt og digitalt. Studiet kombinerer kunnskap fra ulike samfunnsvitenskapelige fagtradisjoner, som sosiologi, psykologi, økonomi, juss, tjenesteforskning og statsvitenskap og setter disse inn i en digital kontekst. Særlig profileres temaer som digital ledelse, digitale arbeidsformer, digitaliseringsprosesser og organisasjon, digital kommunikasjon og sosiale medier, samt utfordringer og muligheter knyttet til brukerrettet og samfunnsrettet tjenestevirksomhet i en digital tidsalder. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om digitaliseringsprosessers muligheter og begrensninger i moderne organisasjoner, innenfor ulike bransjer, samt i forbindelse med utøvingen av ulike former for lederskap
 • har bred kunnskap om ledelsesteorier og lederrollen i ulike kontekster
 • har kunnskap om digitale arbeidsformer
 • har kunnskap om hvordan man legger til rette for endring og omstilling i organisasjoner, spesielt gjennom anvendelse av digitale prosesser
 • har kunnskap om strategisk personalledelse og Human Resource Management (HRM)
 • har kunnskap om forvaltningsrettslige og arbeidsrettslige spørsmål
 • har kunnskap om sentrale tema innenfor tjenesteinnovasjon, både digitalt og analogt
 • har kunnskap om økonomi, markedsføring og strategi, samt kan relatere dette til organisasjon, ledelse og digitaliseringsprosesser
 • kjenner til aktuell forskning og utvikling innenfor organisasjonsfaget og ledelsesfaget, samt kan oppdatere sin fagkunnskap innenfor fagområdet
Ferdigheter

Kandidaten

 • har metodiske og analytiske ferdigheter og kan anvende og kombinere kunnskapen for å identifisere, formulere og løse organisasjon- og ledelsesfaglige problemstillinger innenfor en digital kontekst
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser når det gjelder IKT, digitalisering og digitale tjenester innenfor konteksten organisasjon og ledelse
 • kan planlegge, lede og evaluere organisasjonsutviklingsprosesser i ulike virksomheter, f.eks. gjennom bruk av digitale verktøy
 • kan bidra til å tilrettelegge for og integrere digitale tjenester i forbindelse med organisasjonsendring
 • kan definere, analysere og reflektere over praktiske utfordringer i brukerrettet og samfunnsrettet tjenestevirksomhet
 • kan gjenkjenne og anvende forskningsbasert kunnskap fra organisasjon- og ledelsesfag på praktiske og teoretiske problemstillinger
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utøve ledelse innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med andre, også gjennom bruk av digitale verktøy
 • har forståelse for den samfunnsmessige betydningen av ulike digitaliseringsprosesser og kan kritisk vurdere anvendelse av teknologi ut fra organisasjons- og ledelsesfaglige perspektiver
 • kan formidle fagstoff innenfor det organisasjons- og ledelsesfaglige feltet, både skriftlig og muntlig
 • kan kommunisere med kollegaer og andre interessenter på en måte som fremmer gode resultater i endrings- og omstillingsprosesser
 • har kjennskap til hvordan man legger til rette for kreativitet, nytenkning og innovasjon i organisasjoner
Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i studiet veksler mellom blant annet forelesninger, oppgaveløsning og praktiske øvelser, muntlige presentasjoner, veiledning og selvstudium. Digitale lærings- og arbeidsformer i forelesninger, gruppeøvelser og arbeid med ulike case og kombineres med mer tradisjonell undervisning. Det forventes at studentene jobber selvstendig med pensum og tilleggsstoff, samt selv organiserer seg i grupper og kollokvier for oppgaveløsning og innleveringer. I enkelte emner er det krav om innlevering av obligatoriske skriftlige arbeider, samt andre oppgavetyper som skal løses digitalt. I enkelte emner legges det vekt på arbeidsformer hvor studentene må samarbeide og dermed stå til ansvar for felles resultat. Dette speiles også i arbeidskrav og vurderingsformer. Nærmere detaljer framgår av beskrivelsen av det enkelte emne. Studentene oppfordres også til å benytte seg av tilbud om gjesteforelesninger, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk i løpet av studietiden.  

Høgskolen jobber kontinuerlig med utvikling av arbeids- og undervisningsformer og legger vekt på studentmedvirkning i dette arbeidet. Arbeids- og undervisningsformer vil derfor kunne endre seg i løpet av studieløpet.

I noen av emner vil det være krav om obligatorisk frammøte i forbindelse med spesifikke læringsaktiviteter, for eksempel i forbindelse med opplæring i bruk av programvare, seminarer, gruppearbeid og muntlige presentasjoner.

Forventet arbeidsinnsats for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år.

Praksis

Studentene har mulighet til velge praksisemne på 7,5 studiepoeng. Studenten er selv ansvarlig for å finne praksisplass. Det inngås avtale mellom praksissted og høgskolen. Se ellers emnebeskrivelse for nærmere beskrivelse av praksisemnet.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som ønsker å jobbe innen organisasjons- og personalområdet i større offentlige eller private organisasjoner, og som har interesse for ledelse og ledelsesutfordringer, samt har interesse for ulike digitaliseringsprosesser innenfor moderne organisasjoner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for leder- og rådgiverstillinger i private og offentlige virksomheter, og gir kompetanse i å aktivt kunne bidra til digitaliseringsprosesser som f.eks. tilrettelegging og integrering av digitale tjenester og digitale arbeidsformer. Bachelorstudiet gir opptaksgrunnlag til Master i offentlig ledelse og styring (MPA), Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse og Master i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet, samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Internasjonalisering

Studenten kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i 4. semester. Aktuelle læresteder for utenlandsopphold er de skoler Høgskolen i Innlandet til enhver tid har utvekslingsavtaler med eller har andre former for faglig samarbeid med. Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen. Det planlagte studieoppholdet skal godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Alle fagdisiplinene som inngår i studiene er internasjonale forskningsfelt. Internasjonale forhold inngår som en del av virksomheters rammebetingelser og belyses fra ulike perspektiver gjennom emnene i studiet. Noen av de obligatoriske emnene, samt noen av valgemnene, vil undervises på engelsk. Disse emnene tilbys også til utvekslingsstudenter fra høgskolens samarbeidsinstitusjoner og studentene vil dermed ha mulighet til å ta del i et internasjonalt læringsmiljø på studiestedet. Engelskspråklig pensum benyttes også i flere av emnene hvor undervisningsspråket ellers er norsk, både i form av internasjonale lærebøker og vitenskapelige artikler. Deler av undervisningen vil legges om til engelsk i forbindelse med gjesteforelesninger og utveksling av vitenskapelig ansatte.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Forskningsbasert undervisning

Undervisere på studiet tilhører et forskningsaktivt miljø, og undervisningen bygger på kunnskap fra forskningsfronten. Studiet vil legge vekt på å formidle evidensbasert kunnskap fra organisasjons- og ledelsesforskning, særlig innenfor temaer som digital ledelse, digitale arbeidsformer og digitale endringsprosesser.  Det gis opplæring i forskningsmetode og studentene vil møte forskningsmetodiske utfordringer koblet til emner igjennom studiet, samt bacheloroppgaven.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav:

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner. Arbeidskravene forplikter studentene til progresjon i arbeidet innenfor det enkelte emnet og gir grunnlag for tilbakemelding og vurdering for læring. I noen av emnene benyttes også arbeidskrav for å vurdere læringsutbytter som ikke lar seg teste til eksamen. Omfang, antall og form på arbeidskrav varierer og tilpasses læringsutbytter, undervisningsopplegg og øvrige forutsetninger i det enkelte emnet. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer (individuelle og i gruppe), øvelser på skolen, prøveeksamener, presentasjoner, flervalgsprøver, digitale produkter, medstudentrespons med mer. I enkelte emner er det arbeidskrav som krever at studentene må samarbeide og dermed stå til ansvar for felles resultat. I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse. Der ikke annet er angitt i emnebeskrivelsen fastsettes arbeidskravene for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen:

Det benyttes skriftlige skoleeksamener, skriftlige hjemmeeksamener (individuelt og i gruppe) og semesteroppgave i gruppe. Studentene skal avslutte studiet med en større skriftlig bacheloroppgave som skal forsvares muntlig. Eksamensformer i de enkelte emnene er valgt ut i fra deres egenart og læringsutbytter, samt overordnede læringsutbytter for studiet. Hensyn til autentisitet er også en del av vurderingen i valg av vurderingsformer.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring