MAKARRD Master i karriereveiledning - dybde

Master i karriereveiledning - dybde

  • Studiepoeng
   120
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiets oppbygging og innhold

Studieprogrammet består av fire obligatoriske emner, ett valgemne, vitenskapsteori og metode, samt masteroppgaven.

Emne 1: Karriereveiledning – prosesser og arbeidmåter

I emnet utvikler studentene sin innsikt i karriereveiledningsprosessen. Det innebærer å videreutvikle evner til å planlegge, begrunne, gjennomføre, kritisk vurdere, evaluere og utvikle karriereveiledning som ivaretar veisøkeres karrierekompetanse. I emnet integrerer studentene veiledningsteori og -metoder i sine personlige arbeidsmåter. De lærer å reflektere faglig og systematisk over sine erfaringer og egen karriereveilederrolle, i den hensikt å utvikle sin kompetanse som karriereveileder for både individer og grupper.

 

Emne 2: Karriere, karrierevalg og karriereveiledning – teoretiske perspektiver

Emnet tar for seg ulike karriereteoretiske retninger, og retter et kritisk blikk på hvordan de ulike teoriene kan nyttiggjøres i profesjonell karriereveiledning. Emnet retter seg særlig mot utviklingen av den enkelte karriereveileders kompetanse i å vurdere og planlegge karriereveiledning basert på en avansert teoretisk forståelse. Emnet legger til grunn et livslangt perspektiv på karriereutvikling, med et spesielt fokus på overgangsfaser i den enkeltes livsløp. Emnet ser på karriereutvikling som en prosess hvor menneskets mange livsroller og ulike kontekster må tas med i betraktning i planlegging og gjennomføring av karriereveiledning.

 

Emne 3: Arbeid, utdanning og sosial inkludering

Emnet tar utgangspunkt i at god karriereveiledning forutsetter innsikt i hvordan utdanning, arbeid og sosialt liv innvirker på menneskers livsvilkår. Sentrale tema som vektlegges er blant annet aktuelle historiske utviklingslinjer i samfunnets politikk knyttet til organisering av arbeid og utdanning, og mekanismer for inkludering og ekskludering. I tillegg tar emnet for seg kjønn, kultur og klasse som sentrale strukturelle dimensjoner, samt ser på betydningen av sosial rettferd og individets verdighet i et arbeidsliv i konstant endring.

 

Emne 4: Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv

I vår samtid blir karriereveiledning både betraktet som et politisk redskap og en individuell service. Dette emnet retter fokus mot potensielle spenninger, muligheter og etiske utfordringer som kan finne sted mellom samfunnets behov og individets behov.

 

I tillegg vil studentene gjennom disse fire obligatoriske emnene få innføring og trening i akademisk skriving og utvalgte forskningsmetoder.

Valgfrie emner tilbys med forbehold om ressurser og søkerantall.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om karriereveiledningens utvikling på individ- og samfunnsnivå
 • har omfattende kunnskap om ulike retninger og tradisjoner innen karriereveiledning
 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for fagområdene i masterprogrammet
Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere selvstendig over hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger
 • kan analysere og kritisk vurdere de barrierer og muligheter som ligger i mangfoldsamfunnet når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv
 • kan tilpasse karriereveiledningens prosesser og arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
 • kan anvende karrierefaglig kompetanse til å lede og koordinere etablert praksis og endrings- og utviklingsprosesser innenfor karriereveiledning
Generell kompetanse

Studenten

 • kan selvstendig anvende kunnskap og ferdigheter for å bidra til til nytenkning, innovasjon og formidling innenfor karriereveiledning
 • kan bidra til at forskningsbasert kunnskap blir brukt og utviklet i arbeid med karriereveiledning på individ- og samfunnsnivå
 • kan anvende etisk kompetanse innenfor karriereveiledning på individ- og samfunnsnivå
 • kan kritisk analysere relevante forskningsmetodiske problemstillinger innenfor karriereveiledning 
Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger til individuelle oppgaver og selvstudium. Det blir lagt vekt på refleksjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer i et læringsfellesskap. Derfor forventes det at studentene samarbeider og er aktive gjennom bidrag i diskusjoner og dialoger i større og mindre grupper, muntlige presentasjoner og tilbakemeldinger til andre. Det er lagt vekt på at studentene veileder medstudenter i skriveprosesser og faglige arbeider innenfor de enkelte emnene.

Målgruppe

Utdanningen har som mål å utvikle studentenes personlige kompetanser til å håndtere utfordringer i sitt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning. Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer med å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser.

Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for derigjennom å videreutvikle sin kompetanse. Utdanningen har en læringsfilosofi som forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Utdanningen forutsetter at studentene har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring.

Utdanningen Master i karriereveiledning er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. For de som søker seg til Høgskolen i Innlandet vil undervisningen primært foregå på Lillehammer. For de som søker seg til Høgskolen i Sørøst-Norge vil undervisningen primært foregå i Drammen. Inntil én studiesamling pr. studieår de to første årene må påregnes ved studiestedet til samarbeidsinstitusjonen (Drammen/Lillehammer).

Bredde- eller dybdemaster?

Master i karriereveiledning tilbys både som dybdemaster (fordypningsmaster) og breddemaster (erfaringsbasert master). Emner og undervisning er felles med unntak av et emne på 15 studiepoeng. Mens studenter på dybdemasteren (fordypningsbasert) skriver en masteroppgave på 45 studiepoeng med oppstart i sitt femte semester, velger studenter på breddemasteren (erfaringsbasert) et valgfritt emne (15 sp) som del av sin utdanning i studiets femte semester. De skriver en masteroppgave på 30 studiepoeng. Forskjellen i bredde- og dybdemasteren gjenspeiler seg i opptaksgrunnlaget for hver av utdanningene: 

 • Dybdemasteren retter seg mot studenter som har en bachelorutdanning innenfor samfunnsvitenskapelige fag eller profesjonsutdanning innenfor helse, sosial eller pedagogikk. Søkere med annen grad eller yrke må ha minst 80 studiepoengs fordypning innenfor samfunnsvitenskapelige emner.
 • Breddemasteren retter seg mot studenter som har minst 2 års yrkeserfaring fra karriereveileding, og som har en bachelorgrad eller tilsvarende som er nevnt som opptaksgrunnlag for dybdemasteren.

Dybdemasteren (fordypningsmasteren) gir i tillegg mulighet til mer inngående arbeid med vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger i forbindelse med masteroppgaven.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning innen profesjonsutdanninger innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag. Andre bachelorgrader med en fordypning innen samfunnsfaglige emner slik som pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori godkjennes også.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanningen kvalifiserer til ledende fagstillinger innenfor virksomheter som karriereveiledning, offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering.

Studiet kan videre gi grunnlag for opptak til videre studier på ph.d-nivå. Et eventuelt tilleggskrav vil det være opp til den aktuelle utdanningsinstitusjonen som tilbyr ph.d-utdanning å avgjøre.

Internasjonalisering

Utvikling av interkulturell kompetanse er gjennomgående i studieprogrammets emner. Internasjonalisering betyr også at utvalgte emner ved masterstudiet i karriereveiledning kan bli undervist på engelsk, og bli tilrettelagt slik at internasjonale utvekslingsstudenter kan studere ett eller to semestre ved høgskolen.

Studenter ved master i karriereveiledning vil i tillegg kunne tilknyttes internasjonale prosjekter eller studieturer av kortere varighet. Høgskolen er tilknyttet flere internasjonale nettverk som kan legge til rette for dette. 

Vurderingsformer

Vurderingsformene har til hensikt å tilrettelegge for læring og fremme nivået på studentenes læringsutbytte. Hvert emne er en selvstendig enhet med tilhørende eksamen, samtidig som studentene utvikler kompetanser som de trenger for å kunne innfri de krav som stilles til masteroppgaven. I masteroppgaven dokumenterer studentene kompetanse til å initiere, planlegge, samle oppslutning og samarbeide med kolleger. Videre å lede, gjennomføre og evaluere forsknings- og faglige utviklingsarbeider.

Studentene skal vise at de er i stand til å gi situasjonsbeskrivelser fra karriereveiledningens praksisfelt, reflektere, reise problemstillinger, undersøke situasjonsbeskrivelsene i ulike teoretiske perspektiver, diskutere fortolkninger og løsningsforslag samt skape og iverksette handlingsalternativer. Dette stiller krav til stor grad av selvstendighet og samtidig evne til å samarbeide med kolleger, veisøkere og i tverrfaglige fellesskap. Vurderingsformene legger rammer slik at studentene deltar i samarbeidende læringsformer gjennom å legge fram egne arbeider og gi tilbakemeldinger på medstudenter sine arbeider. Studentene gjør på denne måten erfaringer som er rike på muligheter til å lære av egne og andres erfaringer gjennom tilbakemeldinger fra kolleger og gjennom selvrefleksjon. Disse kompetansene har en høy grad av relevans og anvendbarhet i karriereveiledningens praksisfelter.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning