K2NOR1813 Norsk 1 for 8.-13. trinn

Norsk 1 for 8.-13. trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn og går over to semestre med inntil tre samlinger per semester. Høgskolens læringsplattform brukes i undervisningen.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går på deltid og er samlingsbasert med inntil tre samlinger per semester på studiested Hamar. Studiet omfatter to emner, begge på 15 studiepoeng.

Se nærmere informasjon om oppbygning og innhold i emnebeskrivelsene.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og gir studentene grunnleggende kunnskaper om språk og litteratur i et systemisk, sjangerorientert, fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv med vekt på videregående opplæring.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har innsikt i sentrale litterære sjangre og et bredt utvalg av forfattere
 • har bred kunnskap om språket som system
 • har kunnskap om begreper og framgangsmåter ved litterær og språklig analyse
 • har kunnskap om språk- og litteraturdidaktisk forskning knyttet til aktuelle utfordringer, blant annet norsk som andrespråk
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over språk og litteratur på en analytisk og tolkende måte
 • kan skrive informerte, velformulerte og velstrukturerte fagtekster både på bokmål og nynorsk
 • kan reflektere over forholdet mellom studiefaget og skolefaget i aktuelle planverk
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har personlig og akademisk dannelse i form av en både empatisk og kritisk holdning til og forvaltning av kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og litteratur
 • har global dannelse i form av en kunnskapssøkende og kritisk holdning til kulturdannelser og kulturuttrykk som en ikke i utgangspunktet er fortrolig med
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert med inntil tre samlinger i semesteret. Arbeidsmåtene veksler mellom forelesninger på samlinger, nettseminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid og annet arbeid på høgskolens læringsplattform. Individuelle arbeidskrav, gruppeoppgaver og nettseminarer består av faglige, fagdidaktiske og praksisnære oppgaver. Arbeidskravene omfatter oppgaver relatert til pedagogisk bruk av digitale verktøy og kunnskapsdeling på egen arbeidsplass.

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere på 8. til 13. trinn.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 8.-13. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på 8.-13. trinn.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir grunnleggende kompetanse i norsk språk og litteratur til lærere på trinn 8 til 13 i skolen. For å få undervisningskompetanse i norsk på ungdomsskolen og videregående skole må studenten bygge ut Norsk 1 med Norsk 2 på 30 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng.

Internasjonalisering

Ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av lærere fra et forskningsaktivt miljø.

Vurderingsformer

Se den enkelte emneplan.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk